2012.06.13

Bez odpowiedniego finansowania z silnego budżetu europejskiego nie uda się osiągnąć celów politycznych Unii Europejskiej, takie przesłanie skierowali posłowie do unijnych przywódców, którzy spotkają się na szczycie szefów państw i rządów 28 i 29 czerwca, aby omówić propozycje wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Zdaniem posłów wieloletni budżet powinien zapewnić możliwość elastycznego reagowania na nowe wyzwania, a składki z budżetów państw członkowskich należy zastąpić innymi źródłami finansowania.

W rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski w środę, posłowie podkreślili, że wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2014-2020 powinny zapewnić większą elastyczność budżetu zarówno w ramach poszczególnych pozycji, jak i między nimi oraz między poszczególnymi latami budżetu, w celu umożliwienia odpowiedniego dostosowania zasobów do zmieniających się warunków i priorytetów.

Posłowie uważają, że to właśnie brak elastyczności w obecnym budżecie utrudnia odpowiednie, natychmiastowe reagowanie na nieoczekiwane problemy i wyzwania. Im mniejszy jest budżet tym ważniejsza staje się możliwość szybkiego przenoszenia środków finansowych, aby móc sfinansować trudne do przewidzenia wydatki.

Zgoda Parlamentu Europejskiego jest niezbędna do przyjęcia wieloletniego budżetu UE. Posłowie podkreślają, że należy uzgodnić cele i strategie polityczne WRF przed określeniem poziomu przeznaczonych na nie środków. Parlament i Rada powinny przeprowadzić szczegółowe negocjacje przed ustaleniem kwot i dokonaniem ostatecznych korekt całego pakietu.

Zgodnie z Traktatem Unia Europejska musi pozyskiwać środki niezbędne do osiągnięcia swoich celów i prowadzenia swoich polityk, a jej budżet ma być finansowany w całości z zasobów własnych. Parlament uważa, że wprowadzenie nowych źródeł finansowania z rzeczywistych zasobów własnych, takich jak podatek od transakcji finansowych i nowy unijny podatek VAT pozwoli obniżyć do 2020 roku składki państw członkowskich do budżetu UE z 75% do 40%. Parlament informuje, że nie udzieli zgody na przyjęcie nowych ram finansowych, jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie polityczne w kwestii systemu zasobów własnych, które położy kres obecnym rabatom i innym mechanizmom korekcyjnym oraz doprowadzi do większej przejrzystości i uczciwości.

Parlament był pierwszą z instytucji UE, która już 8 czerwca ubiegłego roku określiła swoje stanowisko w sprawie budżetu na lata 2014-2020. Komisja Europejska złożyła swoje propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych 29 czerwca 2011 roku. Duńska prezydencja przedstawi schematy negocjacyjne dla nowego budżetu na najbliższym szczycie UE w Brukseli.

  • Źródło : Parlament Europejski
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco