2012.06.13

Nowe propozycje prawne dotyczące zarządzania gospodarczego powinny sprzyjać pobudzaniu wzrostu gospodarczego, a wzmocnione uprawnienia Komisji wobec polityki budżetowej państw członkowskich muszą być poddane demokratycznej kontroli, to wnioski z głosowania, w którym Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu stanowisko wobec propozycji tak zwanego dwupaku gospodarczego.

Głosowanie plenarne wzmocniło mandat negocjacyjny przedstawicieli Parlamentu Europejskiego na rozmowy z państwami członkowskimi, które powinny doprowadzić do porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu dwóch przedstawionych propozycji legislacyjnych.

Fundusz amortyzacji zadłużenia, euroobligacje, inwestycje infrastrukturalne

W stanowisku Parlamentu można znaleźć propozycję ustanowienia Europejskiego Funduszu Amortyzacji Zadłużenia, który grupowałby zadłużenie wszystkich członków strefy euro przekraczające 60% ich PKB. Zadłużenie to, które obecnie szacuje się na 2,3 bilionów euro, byłoby następnie spłacane przez 25 lat po niższej przeciętnej stopie procentowej. Rozwiązanie to pozwoli zadłużonym krajom 'złapać oddech' i przeprowadzić niezbędne reformy strukturalne.

W ramach propozycji długofalowego rozwiązania problemu zadłużenia, po miesiącu od wejścia w życie rozporządzenia, Komisja Europejska przedstawi plan działania w zakresie obligacji stabilnościowych strefy euro oraz wniosek dotyczący instrumentu na rzecz trwałego wzrostu strefy euro, który ma na celu uruchomienie około 1% PKB rocznie przez okres dziesięciu lat, na rzecz projektów infrastrukturalnych.

Nadzór nad zwiększonymi uprawnieniami Komisji Europejskiej

Nadzór nad wykorzystywaniem wzmocnionych uprawnień przez Komisję Europejską będzie sprawował Parlament Europejski wraz z państwami członkowskimi. Dodatkowe uprawnienia, które uzyska Komisja Europejska będą odnawiane co trzy lata, a Parlament lub Rada będą mogły w każdej chwili je cofnąć.

Jednak zapisy dotyczące wyjątkowych kompetencji Komisji Europejskiej wobec państw zagrożonych niewypłacalnością idą dalej niż pierwotna propozycja samej Komisji. Wprowadzono zasadę głosowania przez Radę odwróconą większością kwalifikowaną nad decyzjami podejmowanymi przez Komisję. Oznacza to, że decyzje Komisji uznawane będą za przyjęte, jeśli państwa członkowskie nie uchylą ich w ciągu 10 dni kwalifikowaną większością głosów.

Wzrost gospodarczy pozostaje głównym celem

Parlament zdaje sobie sprawę, że wzmocniony nadzór nad polityką fiskalną nie powinien tłumić wzrostu gospodarczego, a cięcia budżetowe nie powinny zagrażać inwestycjom, które mogą pobudzać ożywienie gospodarcze. Szczególnie ważne będzie unikanie cięć zagrażających wydatkom na szkolnictwo i opiekę zdrowotną. Komisja będzie także przyglądać się możliwym skutkom ubocznym tych działań i zapobiegać ich rozprzestrzenianiu na innych członków eurostrefy.

Propozycja przewiduje zwiększenie zaangażowania partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, których organizacje będą udzielać opinii w sprawie podanych do wiadomości publicznej zaleceń Komisji.

Źródło - Parlament Europejski

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco