2017.11.28

Końcowe głosowanie nad budżetem UE na rok 2018

Posłowie zagłosują nad porozumieniem osiągniętym z rządami państw członkowskich UE w sprawie budżetu UE w 2018 roku, którego najważniejsze cele to wsparcie dla młodych, impuls dla wzrostu gospodarczego oraz poprawa bezpieczeństwa.

Porozumienie tymczasowe zawarte pomiędzy Parlamentem i Radą, w sprawie budżetu UE w 2018, 18 listopada, będzie przedmiotem debaty w środę oraz głosowania w czwartek. Parlamentarni negocjatorzy wywalczyli większe wsparcie dla bezrobotnych ludzi młodych oraz wyższe fundusze dla głównych inicjatyw wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa, badania oraz mobilność studentów w ramach programu Erasmus+. 

Kwoty uzgodnione w trakcie procedury koncyliacji dla budżetu UE 2018 wynoszą €160,1 mld na pokrycie zobowiązań €144,7 mld na   płatności. 

Szczegółowe informacje na temat porozumienia w sprawie budżetu znajdują się w komunikacie prasowym z 18 listopada, we wspólnych konkluzjach oraz w tym briefingu.

Czym są środki na pokrycie zobowiązań oraz środki na płatności? 

Biorąc pod uwagę konieczność zarządzania działaniami wieloletnimi (np. finansowanie projektu badawczego trwającego 2-3 lata), w budżecie UE rozróżnia się między środkami na zobowiązania (koszt wszystkich zobowiązań prawnych zaciągniętych w bieżącym roku budżetowym, które mogą mieć konsekwencje w kolejnych latach) a środkami na płatności (środki faktycznie wypłacone w roku bieżącym, również na realizację zobowiązań z lat poprzednich).

Debata: środa, 29 listopada Głosowanie: czwartek, 30 listopada

Konferencja prasowa: czwartek, 30 listopada, o13:00 z Jeanem Arthuis (ALDE, FR), Przewodniczącym parlamentarnej komisji budżetowej, Siegfriedem Muresanem (EPP, RO), odpowiedzialnym za sprawozdanie dotyczące budżetu 2018 oraz and Güntherem Oettingerem, Komisarzem odpowiedzialnym za budżet oraz zasoby   ludzkie

#EUBudget #EUBudget2018

Walka z transgranicznymi oszustwami na podatku VAT w ramach reformy systemu podatkowego 

Posłowie ocenią w środę plany Komisji Europejskiej dotyczącezwalczania oszustw na podatku VAT. Reforma mogłaby przynieść państwom członkowskim   dodatkowe €40 mld dochodów rocznie.

Posłowie wygłoszą swoje opinie po tym, jak Komisja Europejska przedstawi „Pakiet Sprawiedliwego Opodatkowania II”, który jest częścią szeroko zakrojonych reform mających na celu uproszczenie i modernizację przepisów dotyczących podatku VAT w całej UE. Inne propozycje, obejmą prawdopodobnie uproszczony system VAT dla małych przedsiębiorstw oraz zmianę przepisów dotyczących stawek VAT. 

Komisja Europejska ocenia, że państwa członkowskie UE tracą rocznie około €50 mld rocznie, z powodu transgranicznych oszustw na podatku VAT, z których 80% można by wyeliminować za pomocą proponowanych reform.

Transgraniczne opłaty VAT tańsze i szybsze

W ramach szerszych reform usprawniających europejski system VAT posłowie zagłosują w czwartek, nad rozszerzeniem możliwości korzystania z portalu internetowego dla firm w celu opłacenia rachunków VAT. Internetowy "Mini One-Stop-Shop" (MOSS) - elektroniczny system rejestracji i płatności wprowadzony po raz pierwszy w 2015 r. - zmniejszyłby koszty przestrzegania przepisów ponoszone przez przedsiębiorstwa dostarczające towary i usługi w całej Europie, a jednocześnie, jak można mieć nadzieję, zwiększyłby dochody państw członkowskich z podatku VAT.

Debata: środa, 29 listopada Głosowanie: czwartek 30 listopada

Procedura: Oświadczenie Komisji Europejskiej, Konsultacja

#VAT #taxation

Stan Unii Energetycznej: Posłowie debatują z Komisją na temat postępów 

Posłowie omówią ustalenia i propozycje Komisji znajdujące się w Trzecim Raporcie o stanie Unii Energetycznej. 

Komisja chce, aby do 2019 r. Unia Energetyczna stała się rzeczywistością. Razem ze sprawozdaniem z 24 listopada, Komisja przedstawi wyjaśnienia dotyczące osiągnięcia celu 15% międzysystemowych połączeń elektroenergetycznych do 2030 roku oraz omówi trzecią listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) współfinansowanych przez UE.

Kolejne kroki w stronę Unii Energetycznej

Parlament i państwa członkowskie UE negocjują obecnie nowe zasady dotyczące charakterystyki energetycznej budynków.

Parlamentarna komisja ds. energii (ITRE) wprowadziła poprawki do propozycji dotyczących efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej, 28 listopada. Głosowanie plenarne nad poprawkami planowane jest w     styczniu.

Podczas Konferencji na Wysokim Szczeblu, dotyczącej finansowania czystej energii, która odbyła się w Parlamencie Europejskim 7 listopada, główni aktorzy rynku energetycznego dyskutowali o sposobach przejścia od węgla do bardziej zrównoważonych źródeł   energii.

Trzy pakiety przepisów przyczyniających się do utworzenia Unii Energetycznej już wprowadzono:

Bezpieczeństwo dostaw gazu, Umowy Międzyrządowe, Oznakowanie Efektywności Energetycznej

Parlamentarna komisja ds. przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE), nie głosowała jeszcze nad poprawkami do: Zarządzania Unią Energetyczną, jest to zbiór zasad regulujących projekt oraz nad dokumentami dotyczącymi rynku energii elektrycznej ( gotowość na ryzyko w sektorze energetycznym, wewnętrzny rynek energii elektrycznej, wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej, współpraca organów regulacji energetyki). 

Przyśpieszenie innowacji w zakresie czystej energii jest sprawozdaniem nielegislacyjnym, nad którym pracują obecnie posłowie ITRE w odpowiedzi na komunikat KE z listopada 2016 roku.

Pakiet Unii Energetycznej

Unia Energetyczna to legislacyjny pakiet środków mających na celu integrację rynku energetycznego UE, obejmujący inicjatywy mające na celu rozwój i wykorzystanie czystszych źródeł energii w państwach członkowskich, "dekarbonizację" gospodarki w celu zmniejszenia emisji CO2 i zużycia energii. 

Roczne sprawozdanie na temat stanu Unii Energetycznej pokazuje postępy poczynione od czasu przyjęcia strategii ramowej Unii Energetycznej, której celem jest przejście na niskoemisyjną, bezpieczną i konkurencyjną gospodarkę.

Debata: środa, 29 listopada

Procedura: Oświadczenia Komisji Europejskiej

#energyunion

 

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco