2012.05.22

Prawa podstawowe powinny być respektowane we wszystkich przypadkach, zastosowania strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, mówi rezolucja przyjęta przez Parlament we wtorek. Deputowani domagają się również zapewnienia odpowiedniego finansowania tej strategii w wieloletnich ramach finansowych 2012-20.

"Kryzys spowodował powszechne poczucie zagrożenia, które, przez niektórych, może zostać wykorzystane, jako usprawiedliwienie dla użycia przemocy. Dlatego właśnie potrzebujemy spójnej strategii bezpieczeństwa europejskiego. Bezpieczeństwo musi być zagwarantowane w poszanowaniu praworządności i praw podstawowych", wyjaśniła Rita Borsellino (S&D, IT), posłanka kierująca pracami nad rezolucją, podczas poniedziałkowej debaty. 

Rezolucja została przyjęta 503 glosami za, 55 glosami przeciw, przy 56 wstrzymujących się od głosu.

W listopadzie 2010 roku, Komisja Europejska przedstawiła komunikat określający wytyczne dla nowej wspólnej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej (EU Internal Security Strategy - ISS). Jej celem jest walka ze zorganizowaną przestępczością, terroryzmem i cyberprzestępczością, wzmocnienie zarządzania ochroną granic zewnętrznych Unii Europejskiej, a także lepsze reagowanie na katastrofy naturalne oraz katastrofy spowodowane przez działalność człowieka.

Ochrona praw podstawowych

Rezolucja podkreśla, że wszystkie środki podjęte w celu wdrożenia strategii musza być zgodne ze zobowiązaniami UE dotyczącymi praw podstawowych, a także z Europejską Kartą Praw Podstawowych. Posłowie, podkreślili, że również podczas walki z terroryzmem, Unia Europejska powinna zapewnić poszanowanie praw człowieka, aby pozostać "wiarygodnym" graczem na arenie międzynarodowej.  

Terroryzm i przestępczość zorganizowana, kluczowe zadania 

Walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością - włączając w to mafię, przestępczość "białych kołnierzyków", defraudacje i korupcję - musi pozostać głównym priorytetem, stwierdzili posłowie, podkreślając równocześnie potrzebę zamrożenia funduszy osób podejrzanych o terroryzm.

Ponadto, Unia Europejska musi bardziej skoncentrować się na ukierunkowanym egzekwowaniu prawa i operacjach wywiadowczych, by zapobiec atakom terrorystycznym. Kraje członkowskie zostały wezwane do opracowywania mechanizmów wykrywania i zapobiegania brutalnemu radykalizmowi i przemocy, mając na uwadze społeczności szczególnie nimi zagrożone.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco