2017.06.24

Scenariusze dla przyszłego budżetu Unii

Podczas środowego posiedzenia Komisji Budżetowej komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger przedstawi dokument na temat przyszłości finansowania Unii Europejskiej. Jest on piątym z kolei dokumentem w ramach ogólnej dyskusji na temat przyszłości UE zapoczątkowanym przez białą księgę Komisji Europejskiej w tej sprawie i będzie zawierał scenariusze dla przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF) po 2020 roku. Były Komisarz ds. Budżetu Janusz Lewandowski jest stałym sprawozdawca PE do zasobów własnych, natomiast stałym sprawozdawcą Parlamentu ds WRF jest Jan Olbrycht.

Środa, 28 czerwca godz. 17:00, PHS 3C050, PE, Bruksela

PE o możliwościach oferowanych Białorusinom przez UE

W czwartek odbędzie się wspólne posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Białorusi oraz Delegacji do spraw stosunków z Białorusią. Spotkanie będzie dotyczyło m.in. mobilności pracowników pomiędzy Białorusią i Unią Europejską, oraz oferowanych Białorusinom możliwości osiedlania się w UE, podejmowania tam pracy i lokowania inwestycji. Drugim tematem, który zostanie poruszony podczas posiedzenia, będzie rola społeczeństwa obywatelskiego w modernizacji systemu edukacji na Białorusi, a w szczególności - we wdrażaniu procesu Bolońskiego, do którego kraj przystąpił  w 2015 roku. Dyskusję organizują wspólnie posłowie Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, współprzewodnicząca grupy roboczej do spraw Białorusi oraz Bogdan Zdrojewski, przewodniczący delegacji do spraw stosunków z Białorusią.

Czwartek, 29 czerwca, godz. 14:00-16:30, sala PHS 6B054, PE, Bruksela 

Nauka nie ma granic: przez innowacyjność do poprawy jakości życia obywateli

We wtorek, europejscy i światowi naukowcy wezmą udział w Okrągłym Stole pod hasłem „Nauka nie ma granic”. Celem spotkania jest odpowiedź na to jak najlepiej wykorzystywać badania i innowacje z korzyścią dla społeczeństwa. Punktem wyjścia  dyskusji będą konkretne doświadczenia państw członkowskich UE w kwestii wspólnego inwestowania w projekty badawcze oraz sposób w jaki te inwestycje przekładają się na długofalowy wzrost gospodarczy. Kontekstem debaty jest trwający przegląd programu Horyzont 2020 i prace nad przyszłym Programem Ramowym UE Badań i Innowacji (FP9). Głos w dyskusji o wyzwaniach stojących przed europejskim światem nauki zabierze m.in. przewodniczący komisji Badań Naukowych, Przemysłu i Energii (ITRE) Jerzy Buzek.

Wtorek, 27 czerwca, godz. 16:30-18:00, sala ASP 3H1, Pe, Bruksela 

„Białoruskie społeczeństwo: w stronę nowoczesnej tożsamości politycznej i narodowej?”

We wtorek odbędzie się konferencja dotycząca tematyki wschodniej, której specjalnymi gośćmi będą białoruscy, proeuropejscy działacze, politycy i przedstawiciele środowiska artystycznego. Wśród nich będą m.in. Svetlana Alexievich, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2015 roku, oraz dwie przedstawicielki opozycji zasiadające w białoruskim Parlamencie, Alena Anisim oraz Hanna Kanapacka.  Zaproszeni goście spróbują ocenić, czy powrót do języka białoruskiego przyczynia się do wzrostu świadomości narodowej Białorusinów, i czy niedawna fala protestów, która przetoczyła się przez kraj, oznacza, że Białoruś przechodzi gwałtowną przemianę i wkracza na drogę demokratyzacji. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń dotyczących obecnej sytuacji politycznej w kraju z zaproszonymi Białorusinami oraz pozostałymi gośćmi. Wydarzenie jest organizowane przez posłanki Sandrę Kalniete, Wiceprzewodniczącą EPL odpowiedzialną za Partnerstwo Wschodnie, oraz Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Współprzewodniczącą Grupy Roboczej do spraw Białorusi.

Wtorek, 27 czerwca, godz. 14:30 - 17:15, sala JAN 6Q1, PE, Bruksela 

Młodzi artyści w Parlamencie Europejskim

W poniedziałek w Parlamencie odbędzie się wydarzenie „Jedność w różnorodności: łączenie Europy poprzez kulturę” z udziałem młodych artystów, przedstawicieli środowisk uniwersyteckich, organizacji młodzieżowych, a także Komisji Europejskiej. Podczas konferencji eksperci będą dyskutować temat dobrych praktyk w zakresie promowania włączenia społecznego poprzez sztukę. Wydarzenie organizowane jest przez posłów Bogdana Wentę oraz Tadeusza Zwiefkę.

Poniedziałek, 26  czerwca, godz. 12:00 - 14:00, sala ASP 5E3, PE, Bruksela 

Śniadanie o przyszłości filmu europejskiego

Organizowane we wtorek w Parlamencie śniadanie robocze dotyczyć będzie przyszłości europejskiego przemysłu filmowo-telewizyjnego, zwłaszcza w aspekcie zapewnienia większej różnorodności, podniesienia poziomu inwestycji i dostosowania regulacji europejskich w tym zakresie. W dyskusji wezmą udział producenci i przedstawiciele sektora filmowego. Organizatorem śniadania jest Bogdan Wenta, członek Komisji Kultury i autor parlamentarnego sprawozdania na temat kina europejskiego w dobie cyfrowej.

Wtorek, 27 czerwca, godz. 8:00-9:30, Salon MEP, PE, Bruksela 

Jak pogodzić rolnictwo z ochroną środowiska-konferencja w Parlamencie Europejskim

We wtorek odbędzie się konferencja „European Agriculture without Neonicotinoids: How can Europe balance Agricultural Productivity with Environmental Protection?”, organizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, we współpracy z ECPA (Europejskie Stowarzyszenie Ochrony oślin) i Copa-Cogeca. Celem konferencji jest przeprowadzenie dialogu w sprawie ostatniej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu używania neonikotynoidów, z wyjątkiem trwałych upraw szklarniowych. Decyzja ta wiąże się z określonymi skutkami dla europejskiego rolnictwa i jego konkurencyjności, zdrowia zwierząt i człowieka oraz bezpieczeństwa żywności. Neonikotynoidy są to związki chemiczne będące klasą insektycydów, czyli środków owadobójczych wykorzstywanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Są one stosowane od połowy ubiegłego wieku. Ich użycie rozpowszechniło się z uwagi na mniejszą toksyczność w porównaniu ze stosowanymi wcześniej środkami, szczególnie w przypadku ssaków. Obecnie jednak ich stosowanie wywołuje pewne kontrowersje, np. w kontekście ich negatywnego wpływu na populację pszczół w Europie. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele instytucji europejskich, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego.

Wtorek, 27 czerwca, godz. 09:00-11:00, sala ASP 3E2, PE, Bruksela 

Transfery zawodników a regulacje UE

Podczas konferencji „Międzynarodowy system transferu graczy: co dalej?” przedstawiciele hiszpańskiej La Ligi, francuskiej Premier League oraz innych organizacji związanych z piłką nożną będą dyskutować o systemie transferów zawodników w kontekście unijnych przepisów, także z uwzględnieniem takich kwestii jak sytuacja młodych graczy czy uprawnień trenerskich. Wydarzenie organizowane jest przez Intergrupę Sport, której wiceprzewodniczącym jest Bogdan Wenta.

Wtorek, 27 czerwca, 10:00-12:30, sala PHS 5B001, PE, Bruksela

Dyskusja o przyszłości polityki regionalnej na 7 Forum Spójności

W poniedziałek rozpoczyna się w Brukseli 7 Forum Spójności, które. Jest to najważniejsza konferencja dotycząca polityki regionalnej organizowana co trzy lata przez Komisję Europejską. Tym razem dyskusja skupi się na przyszłości polityki spójności po roku 2020 oraz roli europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w osiąganiu celów UE. W tegorocznej edycji weźmie udział 700 uczestników wysokiego szczebla reprezentujących Instytucje Europejskie, rządy, władze regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe oraz środowisko akademickie. Forum poprzedza publikację VII sprawozdania dotyczącego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, które zawierać ma pierwsze elementy przyszłej polityki spójności w następnej perspektywie finansowej. Poseł Jan Olbrycht jest członkiem oficjalnej delegacji Parlamentu Europejskiego podczas Forum Spójności z ramienia komisji budżetowej. Więcej informacji TUTAJ

Poniedziałek, 26 czerwca - wtorek, 27 czerwca, Budynek Charlemagne, Bruksela

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco