2017.06.19

W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych

Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) aktualnie kończy prace nad sprawozdaniem na temat potencjalnej harmonizacji rynku obligacji zabezpieczonych. Listy zastawne są to bezpieczne długoterminowe papiery wartościowe zabezpieczone wysokiej jakości aktywami, np. hipoteką. Obecne rozporządzenie w sprawie obligacji zabezpieczonych jest określone w szeregu aktów legislacyjnych. Nie mają one uniwersalnej, precyzyjnej definicji. Dlatego też, głównym celem sprawozdania było wprowadzenie jasnej definicji obligacji zabezpieczonych, wyróżniając dwie kategorie: premium covered bonds (zgodne z rozporządzeniem CRR) oraz ordinary covered bonds (zgodne z dyrektywą UCITS). Dodatkowo, raport przewiduje powstanie nowego instrumentu finansowego, tj. europejskich zabezpieczonych papierów dłużnych. W toku prac Grupa EPL dążyła do znalezienie równowagi pomiędzy elastycznością i standaryzacją nowych ram prawnych. Mając na uwadze, że harmonizacja powinna opierać się na istniejącym systemie i respektować krajowe uwarunkowania. We wtorek podczas Komisji ECON odbędzie się głosowanie nad raportem. Sprawozdawcą cieniem z ramienia Grupa EPL jest Prof. Dariusz Rosati.

Wtorek, 20 czerwca, godz. 17:00- 17.30, sala JAN 4Q2, PE, Bruksela 

Wysłuchanie na stanowisko komisarza EU ds. Unii Cyfrowej

We wtorek posłowie komisji: Przemysłu Badań i Energii, Kultury, Prawnej, Wolności Obywatelskich oraz Rynku Wewnętrznego przepytają Marię Gabriel - kandydatkę rządu bułgarskiego na stanowisko komisarza ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa. Bułgaria od stycznia br. pozbawiona była swojej komisarz w KE. Po tym jak wiceprzewodnicząca KE z tego kraju Kristalina Georgiewa, która odpowiadała za budżet i zasoby ludzkie, z początkiem roku przeszła do Banku Światowego. Zastąpił ją Günther Oettinger, który zwolnił w ten sposób portfolio cyfrowe. Wysłuchanie poprowadzi przewodniczący Komisji Przemysłu Badań i Energii Jerzy Buzek.

Wtorek, 20 czerwca, godz. 15:00 - 18:00, sala JAN 2Q2, PE, Bruksela 

Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

Projekt opinii dotyczącej wdrażania unijnych programów gwarancji dla młodzieży będzie głosowany podczas środowego posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Dokument ma zawierać przegląd polityk integrujących młodych ludzi z rynkiem pracy pod względem gospodarności i efektywności wydatkowania. W ramach gwarancji dla młodzieży, państwa członkowskie są zobligowane zapewnić, aby wszyscy młodzi ludzie otrzymali ofertę dobrej jakości dotyczącą zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub praktyki zawodowej w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia lub chwili, gdy zostali bezrobotni. Rada Europejska ustanowiła także inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu zwiększenia unijnego wsparcia finansowego regionów, w których występuje istotny problem bezrobocia. Poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz koordynuje prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL.

Środa, 21 czerwca, godz 15:00 - 18:30, sala JAN 4Q1 , PE, Bruksela 

Europejska e-karta usług

Na środowym posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat dyrektywy PE i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług. Głównym celem projektu jest ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa oraz swobodnego przepływu usług na jednolitym rynku poprzez wprowadzenie uproszczonej procedury dla usługodawców rozszerzających swoją działalność na inne kraje członkowskie. Projekt aktu prawnego wzbudza wiele emocji. Jednym z punktów środowego spotkania będzie panel dotyczący krytycznego spojrzenia na dyrektywę. Większość organizacji zrzeszających usługodawców negatywnie zaopiniowała projekt, mając wątpliwości, co do wartości dodanej europejskiej e-karty. Parlament Europejski ma teraz czas do 13 września, aby poprawić tekst zaproponowany przez Komisję Europejską, celem realnego zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla usługodawców. Sprawozdawcą cieniem z ramienia Grupy EPL jest Profesor Dariusz Rosati.

Środa, 21 czerwca, godz. 10:30-12:30, sala JAN 6Q2, PE, Bruksela  

Wzmocnienie ekonomiczne kobiet

W środę podczas Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbędzie się głosowanie nad opinią dotyczącą wzmocnienia ekonomicznego kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE. Wzmacnianie ekonomiczne kobiet to jedno z podstawowych wyzwań XXI wieku i wymaga szeregu dobrze zdefiniowanych działań. Do najważniejszych w tym obszarze należy promowanie godzenia ról poprzez inwestycje w infrastrukturę opiekuńczą zarówno dla dzieci jak i osób starszych oraz rozwijanie rynku pracownika domowego, a także działań na rynku pracy opartych na stymulowaniu przedsiębiorczości kobiet, zamykaniu luki zatrudnieniowej, placowej i w efekcie emerytalnej. Z ramienia Grupy EPL prace nad dokumentem koordynuje posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Środa, 21 czerwca, godz 15:00 - 18:30, sala JAN 4Q1 , PE, Bruksela 

BREXIT - kolejne kroki

We wtorek, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), które rozpocznie się wysłuchaniem publicznym nt. Brexitu i konstytucjonalnych wyzwań tego procesu. Dodatkowo, agenda AFCO przewiduje dyskusję nad opinią nt. ogólnego Budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje oraz prezentacje sprawozdania na temat wdrażania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych. Autorką dokumentu jest Profesor Danuta Hübner.

Wtorek, 20 czerwca, godz 15:00, sala ASP 3E2, PE, Bruksela 

Prawa autorskie oraz transmisje radiowe i telewizyjne

W środę podczas posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się głosowanie nad opinią do rozporządzenia na temat wykonywania praw autorskich i pokrewnych w przypadku niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji tych programów (tzw. Sat-Cab regulation). Szczególnie problematyczny w rozporządzeniu Komisji jest zapis o kraju pochodzenia, związany z zasadą terytorialności praw autorskich, która negatywnie wpłynie na finansowanie oraz dystrybucję treści filmowych i audiowizualnych w Europie. Zasada ta jest istotna z perspektywy poziomu zatrudnienia w sektorze medialnym oraz różnorodności kulturowej treści. Kontrsprawozdawcą opinii w Komisji CULT jest Bogdan Wenta.

Środa, 21 czerwca, godz. 9:00 - 10:00, sala ASP 3G3, PE, Bruksela 

Ukraina strategicznym partnerem energetycznym UE

W czwartek w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja pt. rola Ukrainy jako strategicznego partnera energetycznego UE. Celem organizatorów jest podniesienie świadomości znaczenia jakie wschodni sąsiad Polski odgrywa w dywersyfikacji źródeł energii dla całej Europy. W tym kontekście omówione będą również zagrożenia związane z budową gazociągu Nord Stream 2. Co więcej, strona ukraińska przedstawi  reformy wdrożone w ciągu ostatnich miesięcy w ukraińskim sektorze energetycznym i to jak wpłyną one na bezpieczeństwo energetyczne UE. W konferencji udział wezmą m.in. wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej Maroš Šefčovič oraz przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Jerzy Buzek. Przed wydarzeniem odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Jerzego Buzka, Maroša Šefčoviča, wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy oraz dyrektora generalnego Naftogazu.

Konferencja prasowa, czwartek 22 czerwca, godz. 12:30, sala tbc, PE, Bruksela

Czwartek 22 czerwca, godz.13:00-15:00 JAN 6Q1, PE, Bruksela 

Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne - miejska polityka antynarkotykowa w państwach członkowskich UE

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja na temat kształtowania miejskiej polityki antynarkotykowej. Podczas spotkania przedstawiciele Maltańskiej Prezydencji, Komisji Europejskiej oraz organizacji pozarządowych będą dyskutować o Deklaracji Warszawskiej opublikowanej w lutym 2016. Deklaracja wskazuje na kierunek kształtowania skutecznych rozwiązań na szczeblu miejskim i lokalnym oraz na potrzebę dalszego działania na rzecz wdrażania minimalnych standardów w walce z narkomanią w miastach. Organizatorem wydarzenia jest poseł Michał Boni.

Wtorek, 20 czerwca, godz. 17:00-18:30, sala JAN 6Q1, PE, Bruksela 

Przyszłość Europy: Co właściwie myślą obywatele i elity

We wtorek odbędzie się konferencja organizowana przez Europejskie Centrum Polityki i Chatham House z okazji prezentacji nowego raportu na temat przyszłości Europy. Raport opiera się na analizie przeprowadzonej na początku bieżącego roku w 10 krajach członkowskich Unii. Analiza ta miała na celu badanie postawy politycznej i integracji UE wśród europejskiego społeczeństwa. Pani Profesor Danuta Hübner przedstawi to sprawozdanie oraz weźmie udział w debacie mającej na celu analizę wyciągniętych wniosków.

Wtorek, 20 czerwca, godz. 10:30-12:00, Centrum konferencyjnym EPC, 14-16 Rue du Trône, Bruksela

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii

W dniach 19-25 czerwca odbędzie się kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW). Od lat wydarzenie gromadzi przedstawicieli władz publicznych, prywatnych firm, organizacji pozarządowych, konsumentów i prosumentów, którzy pragną rozwijać i promować inicjatywy na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej opartej o czystą, bezpieczną i wydajną energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Jak co roku też, wyróżniającym się innowacyjnością projektom zrealizowanym w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii przyznane zostaną Europejskie Nagrody Zrównoważonej Energii. W sesji otwierającej EUSEW udział weźmie przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Jerzy Buzek. Wręczy on również nagrodę autorom najlepszego „zielonego” projektu w kategorii biznes.

Sesja otwierająca, wtorek, 20 czerwca, godz. 10:00 - 11:00, Komisja Europejska, budynek Charlemagne (de Gasperi room), Bruksela

Uroczystość przyznania Nagród EUSEW, wtorek, 20 czerwca, godz. 18.00-19.30 Residence Palace (Salle de Mirroirs), Bruksela

Zarząd Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji

W czwartek odbędzie się posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED). Rada Zarządzająca EED spotyka się 2 razy w roku sprawując funkcje nadzorcze i podejmując najważniejsze decyzje co do działania Fundacji. W skład Rady EED wchodzą przedstawiciele stron założycielskich Fundacji: 28 Krajów Członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegia, instytucji UE oraz eksperci i przedstawiciel NGOs działających w obszarze ochrony Praw Człowieka i promocji Demokracji. PE w EED reprezentuje 9 posłów w tym z Polski Andrzej Grzyb i Bogdan Wenta.

Czwartek, 22 czerwca, godz. 09.00-12.00, siedziba EED, Avenue des Gaulois 29, Bruksela

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco