2017.09.08

Bezpieczeństwo dostaw gazu

We wtorek odbędzie się głosowanie poprzedzone debatą plenarną w sprawie ostatecznej wersji kluczowego dla Polski rozporządzenia nt. bezpieczeństwa dostaw gazu. Wynegocjowany między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi dokument m.in. wprowadza wiążący prawnie mechanizm solidarności w wypadku przerwy w dostawach gazu do jednego z krajów UE oraz określa zasady regionalnej współpracy w zakresie zapobiegania kryzysom i reagowania na nie. Nakłada ponadto obowiązek notyfikacji kontraktów gazowych istotnych dla unijnego bezpieczeństwa energetycznego i daje Komisji Europejskiej uprawnienia do wglądu – w uzasadnionych przypadkach – we wszystkie umowy związane z dostawami gazu, w tym te na infrastrukturę. Głos w debacie zabierze sprawozdawca rozporządzenia i zarazem główny negocjator z ramienia PE – przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii, Jerzy Buzek

Unia Europejska solidarnie przeciwko przemocy wobec kobiet

We wtorek w czasie posiedzenia plenarnego odbędzie się głosowanie, poprzedzone poniedziałkową debatą, nad sprawozdaniem w sprawie zawarcia prze Unię Europejską Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tak zwanej konwencji stambulskiej. Dokument ten podpisany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej i ratyfikowany przez połowę z nich, został uznany przez ONZ za złoty standard polityki w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego jest kolejnym, po podpisaniu konwencji przez Radę UE, ważnym krokiem w stronę jej ratyfikacji na szczeblu unijnym i wzmocnieniu polityki antyprzemocowej w całej UE. Autorem sprawozdania jest poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Europosłowie o Nord Stream 2

Na wniosek Grupy EPL posłowie do Parlamentu Europejskiego po raz kolejny zajmą się tematem dzielącego Europę projektu rozbudowy Gazociągu Północnego (Nord Stream). Przed wakacjami – z inicjatywy przewodniczącego Komisji ITRE, Jerzego Buzka – największe frakcje polityczne w PE, w liście do Prezydencji Estońskiej, zaapelowały do państw członkowskich o zaostrzenie kryteriów mandatu dla KE do rozmów z Rosją o reżimie prawnym morskiego odcinka Nord Stream 2. Gdyby doszło do takich negocjacji, ewentualne porozumienie przed wejściem w życie musiałoby zostać zaakceptowane przez PE. Jednocześnie Jerzy Buzek zwrócił się do KE z wnioskiem o przekazanie PE - przygotowanej i utajnionej przez służby KE – analizy prawnej dowodzącej, iż istniejące prawo unijne nie stosuje się do morskiej części Gazociągu Północnego. Głos w debacie plenarnej zabierze Jerzy Buzek

Darmowe hotspoty dla europejskich miast i wsi

We wtorek europosłowie będą debatować, a w środę zagłosują nad porozumieniem ws. WiFi4EU, którego celem jest sfinansowanie kilku tysięcy hotspotów, zapewniających bezpłatny dostęp do Internetu w bibliotekach, szpitalach, centrach miast i miasteczek w całej UE. Inicjatywa ta przysłuży się też popularyzacji usług cyfrowych, rozwojowi turystyki i niwelowaniu przepaści cyfrowej między metropoliami a mniejszymi miastami i wioskami. Co istotne, w ramach WiFi4EU wspierane będą jedynie te projekty, które nie będą powielać istniejących już prywatnych lub publicznych łączy internetowych – tak, aby pomoc finansowa nie zniechęcała inwestorów prywatnych. Za negocjacje z ramienia PE odpowiedzialny był przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii, Jerzy Buzek, który zabierze głos we wtorkowej debacie podczas sesji plenarnej PE. 

O przyszłości programu Erasmus+

W środę po południu na sali plenarnej odbędzie się debata na temat przyszłości programu Erasmus + w związku z 30. rocznicą powstania tego niewątpliwie jednego z najbardziej udanych i powszechnie uznanych programów unijnych. Do tej pory skorzystało z niego ponad 9 mln studentów, uczniów, wolontariuszy, nauczycieli, pracowników i wychowawców. Komisarz Navracsics odpowiedzialny za edukację, kulturę, kwestię młodzieży i sport weźmie udział w debacie z posłami na temat możliwości zwiększenia finansowania oraz poprawienia dostępności programu dla wszystkich Europejczyków. W debacie weźmie udział Bogdan Wenta, który jest członkiem parlamentarnej Komisji Edukacji, Młodzieży i Sportu. 

Przyszły skład Parlamentu Europejskiego

W poniedziałek podczas posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) omówiony zostanie temat przyszłego składu Parlamentu Europejskiego. Debata dotyczyć będzie wynegocjowanej propozycji podziału miejsc na każde państwo członkowskie w kadencji 2019-2024r. Współsprawozdawcą dokumentu jest przewodnicząca Komisji AFCO prof. Danuta Hübner.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco