2012.12.14

Podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą jest wciąż możliwe, ale władze w Kijowie powinny najpierw potwierdzić zobowiązanie do przestrzegania zasad demokracji. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wskazuje na nieprawidłowości podczas październikowych wyborów powszechnych i wzywa do uwolnienia Julii Tymoszenko i innych działaczy opozycji.

 

Parlament potwierdził zaangażowanie UE na rzecz dalszego rozwoju stosunków z Ukrainą, gdy tylko władze Ukrainy wykażą się zdecydowanym działaniem i namacalnymi postępami. Postępy na drodze ku stowarzyszeniu politycznemu i integracji gospodarczej zależą od rzeczywistego zaangażowania Ukrainy w sprawę przestrzegania zasad demokracji, praworządności, niezawisłości sądownictwa i wolności mediów.

Posłowie uznają wybory powszechne z 28 października 2012 r. za krok wstecz w porównaniu z niedawnymi wyborami krajowymi. W rezolucji odnotowano nieprawidłowości w okresie przedwyborczym, takie jak aresztowanie liderów opozycji politycznej, brak równych reguł gry spowodowany głównie nadużywaniem zasobów administracyjnych, przypadki nękania i zastraszania kandydatów i personelu wyborczego, brak przejrzystości kampanii i finansowania partii oraz brak wyważonych relacji w mediach, a także nieprawidłowości i opóźnienia w obliczaniu głosów i przedstawianiu wyników. Szczególnie negatywny wpływ na proces wyborczy miał fakt, iż w czasie wyborów dwóch przywódców opozycji, Julia Tymoszenko i Jurij Łucenko, a także inni działacze przetrzymywani byli w więzieniu.

Posłowie wezwali do usunięcia nieprawidłowości wyborczych i zaapelowali do ukraińskich władz, by wraz z wysłannikami Parlamentu Europejskiego Aleksandrem Kwaśniewskim i Patem Coksem znalazły racjonalne i sprawiedliwe rozwiązanie sprawy Julii Tymoszenko i Jurija Łucenki. Parlament wezwał władze w Kijowie do ich uwolnienia i rehabilitacji.

Parlament jest zaniepokojony wzrostem nastrojów nacjonalistycznych na Ukrainie, wyrażających się w poparciu dla partii Swoboda. Przypomina, że poglądy rasistowskie, antysemickie i ksenofobiczne są sprzeczne z podstawowymi wartościami i zasadami Unii.

Parlament wezwał Radę Najwyższą Ukrainy do odrzucenia projektu ustawy nr 8711, która ogranicza wolność wypowiedzi i zgromadzeń w przypadku osób popierających prawa człowieka przysługujące lesbijkom, gejom, biseksualistom i osobom transgenderowym. Ustawa ta stanowi wyraźne naruszenie europejskiej konwencji praw człowieka i Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, które zostały ratyfikowane przez parlament Ukrainy.

Jednocześnie posłowie wyrażają zdecydowane poparcie dla europejskich aspiracji narodu ukraińskiego i przypominają ostrzeżenia formułowane przez specjalnego wysłannika Parlamentu Europejskiego Aleksandra Kwaśniewskiego przed próbami izolowania Ukrainy, które mogłyby prowadzić do powstania warunków sprzyjających reżimom niedemokratycznym.

UE nadal jest zdecydowana współpracować z Ukrainą, w tym ze społeczeństwem obywatelskim, aby usprawnić instytucje demokratyczne, umocnić praworządność, zapewnić wolność mediów i kontynuować zasadnicze reformy gospodarcze. Parlament wzywa Radę do poczynienia postępów w rozmowach między UE a Ukrainą na temat liberalizacji reżimu wizowego przed szczytem partnerstwa wschodniego, który odbędzie się w Wilnie w listopadzie 2013 r.

Negocjacje zmierzające do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą zostały przerwane w 2011 roku po aresztowaniu Julii Tymoszenko.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco