2012.03.13

Przepisy mające na celu zredukowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz parytety, których zadaniem będzie zwiększenie liczby kobiet w radach nadzorczych firm i strukturach politycznych, to według Parlamentu Europejskiego propozycje mogące stanowić antidotum w walce z nierównością w Unii Europejskiej.

Parlament ponawia swoje wezwanie do wprowadzenia parytetów dla kobiet w zarządach firm i na szczeblach politycznych, jeśli środki zaradcze krajów członkowskich nie przyniosły do tej pory rezultatów. Rezolucja przygotowana przez Sophię in’t Veld (ALDE, NL) stanowi sprawozdanie Parlamentu za 2011 rok w sprawie równości płci w Unii Europejskiej.

Posłanka sprawozdawczyni apelowała w poniedziałkowej debacie do członków Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli Komisji Europejskiej, aby podjęli zdecydowane kroki w zwalczaniu nierówności. - Spontanicznie nic się nie wydarzy. Koledzy, czas działać! -powiedziała posłanka.

Viviane Reding (Komisarz ds. Sprawiedliwości) powiedziała w tej samej debacie, że wnioski i propozycje mogą być zgłaszane także później w ciągu tego roku.  Parlament apelował o wprowadzenie obowiązujących przepisów w tej kwestii w rezolucji już w lipcu 2011.

Parytety w radach nadzorczych

Rezolucja autorstwa Sophii in’t Veld zachęca Komisję Europejską do tego, aby najpierw ocenić krajowe środki wprowadzone przez państwa członkowskie i w sytuacji, gdy okażą się one niewystarczające, wysunąć propozycję przepisów wprowadzających parytety dla kobiet zwiększające ich obecność w radach nadzorczych do 30 % do roku 2015 i do 40 % do roku 2020.

Parytety na listach wyborczych

Parytety na listach wyborczych zostały z sukcesem wprowadzone we Francji, Hiszpanii, Belgii, Słowenii, Portugalii i Polsce i powinny być rozważone, jako ciekawa opcja dla innych.

Jeśli zaś chodzi o parytety kobiet w podejmowaniu decyzji wysokiego szczebla, dotyczące także list wyborczych i czołowych stanowisk w Unii Europejskiej, to istnieje potrzeba wprowadzania obowiązujących przepisów i ewentualnych sankcji zarówno na szczeblu krajów członkowskich jak i struktur unijnych.

Aby poprawić równowagę płci w instytucjach unijnych, członkowie Parlamentu Europejskiego nawołują rządy krajów członkowskich do tego, aby po wyborach w 2014 r., na stanowiska komisarzy unijnych wysuwali kandydaturę zarówno kobiety i mężczyzny.

Obecnie kobiety stanowią 35 % wszystkich członków Parlamentu Europejskiego, podczas gdy średnia dla reprezentacji kobiet w parlamentach narodowych w państwach UE pozostaje na niezmienionym poziomie 24%. Zaledwie 23% kobiet pracuje na stanowiskach ministrów.

Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn

Różnica w dochodach kobiet i mężczyzn zmniejszyła się tylko nieznacznie w ostatnich latach. Kobiety zarabiają przeciętnie mniej o 17,5% niż mężczyźni, tylko 12% kobiet zajmuje stanowiska kierownicze w firmach i zaledwie 3% z nich zasiada w fotelu rad nadzorczych.

Parlament zachęca, aby różnice w dochodach kobiet i mężczyzn zmniejszyć do 10% we wszystkich krajach członkowskich. W innej rezolucji przyjętej we wtorek, a przygotowanej przez Sirpę Pietikäinen (EPP, FI), posłowie wzywają, aby prowadzić regularny monitoring inicjatyw podjętych przez państwa członkowskie i zostawić pole manewru na ewentualne akcje korekcyjne, gdy te cele nie zostaną osiągnięte.

Pomoc humanitarna i dostęp do nowoczesnych usług zdrowotnych

Parlament apeluje do przywódców politycznych i religijnych o poparcie nowoczesnych usługi z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Przypomina również o potrzebie udzielania pomocy humanitarnej ofiarom walk i konfliktów, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do aborcji kobietom i dziewczętom będącym ofiarami gwałtu w konfliktach zbrojnych.

Płatny urlop macierzyński

Posłowie wzywają Radę, aby przyspieszyć pracę nad propozycją dyrektywy o urlopie macierzyńskim, która zapewniłaby płatny urlop wszystkim kobietom na terenie Unii Europejskiej.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco