2012.05.09

Relacje pomiędzy Unią Europejską a Turcją potrzebują nowego rozmachu, ale ten nastąpi tylko wtedy, gdy Turcja poczyni większy postęp na drodze reform, stwierdzili posłowie w rezolucji przegłosowanej w czwartek. Rezolucja w sprawie postępu Turcji na drodze do przystąpienia do UE, wzywa Turcję do podjęcia większych starań przy reformowaniu wymiaru sprawiedliwości i ochrony wolności obywatelskich. Wyraża ona także obawę co do obowiązującego prawa, które ogranicza wolności mediów, a także wielu procesów dziennikarzy w tym kraju.

Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL), parlamentarny sprawozdawca ds. Turcji, powiedziała przed głosowaniem: „Współzależność pomiędzy Unią Europejską i Turcją, podkreślona w naszej rezolucji, może przyczynić się tylko do pozytywnych rezultatów, jeżeli zostanie sformułowana w kontekście wzajemnego zobowiązania. Dla Turcji oznacza to konkretne rezultaty w procesie reform i poprawę dwustronnych stosunków z sąsiadami. Dla UE, konieczne jest podjęcie dalszych starań, aby stworzyć odpowiednie warunki do otwarcia rozdziałów negocjacyjnych”.

Swobody obywatelskie i prawa podstawowe

Rezolucja wyraża obawy na temat pogorszenia wolności mediów i ograniczania wolności wypowiedzi w Turcji, wielu spraw sądowych przeciwko dziennikarzom oraz ich nadmiernie długiego aresztu.

Parlament podkreślił znaczenie reform dla nowoczesnego, niezależnego i bezstronnego wymiaru sprawiedliwości. Ich przeprowadzenie powinno stworzyć odpowiednie warunki ku otworzeniu dwóch kolejnych rozdziałów negocjacji z UE dotyczących: wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych oraz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Posłowie wsparli nowe podejście Komisji Europejskiej dotyczące otwarcia tych rozdziałów, które zakłada, że powinno się je otworzyć zaraz na początku negocjacji i zamknąć dopiero przed ich zakończeniem.

Reforma w obszarze wolności myśli jest niezbędna, stwierdzili deputowani w przyjętej rezolucji, wzywając jednocześnie o równe traktowanie wszystkich wspólnot religijnych. Rezolucja zwraca także uwagę na znaczenie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przyjęcia polityki zero tolerancji dla przemocy wymierzonej wobec kobiet i dzieci, a także konieczność stworzenia warunków dla możliwie jak najszerszego dostępu do edukacji.

Poparcie dla „pozytywnego programu”

Parlament poparł „nowy pozytywny program” Komisji Europejskiej zmierzający do stworzenia nowej dynamiki w relacjach UE-Turcja. Parlament zauważa strategiczną rolę Turcji w regionie i twierdzi, że Unia Europejska i Turcja powinna zacieśnić współpracę w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i priorytetów polityki sąsiedztwa a także w obszarze polityki energetycznej.

Choć rezolucja chwali postawę Turcji wobec Syrii i wskazuje ją jako „źródło inspiracji dla demokracji w krajach arabskich”, to jednocześnie posłowie wyrażają żal wobec stanowiska Ankary, która chce zamrozić stosunki z cypryjską prezydencją w UE, jeżeli kwestia północnego Cypru nie zostanie rozwiązana do tego czasu. Parlament popiera trwające właśnie negocjacje na temat zjednoczenia Cypru prowadzone pod auspicjami ONZ i wzywa Turcję do rozpoczęcia wycofania swoich wojsk z Cypru.

Reforma konstytucyjna

Turcja musi wprowadzić w życie pakiet reform konstytucyjnych z 2010 roku i zapewnić spokojny i oparty na porozumieniu proces polityczny, dla utworzenia warunków dla spisania nowej konstytucji. Społeczeństwo obywatelskie musi być zaangażowane w ten proces, stwierdzili posłowie.

Deputowani twierdzą, że reforma konstytucyjna powinna pozwolić na pełne uznanie wszystkich tureckich społeczności etnicznych i wspólnot religijnych, a zarazem potwierdzić charakter nowoczesnego, obejmujące wszystkich, obywatelstwa oraz przyczyniać się do promowania konstytucyjnej ochrony prawa do używania języka ojczystego. Rezolucja wzywa również Turcję do znalezienia politycznego rozwiązania dla kwestii kurdyjskiej.

Liberalizacja reżimu wizowego

Rezolucja wskazuje, że Turcja jest jedynym kandydatem do Unii Europejskiej, który nie korzysta z ułatwień wizowych. Wzywa ona do stworzenia planu działania dla liberalizacji reżimu wizowego, gdy tylko Turcja podpisze umowę o readmisji dotyczącą nielegalnych emigrantów.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco