2012.05.09

Budżet Parlamentu Europejskiego na rok 2013 zostanie zamrożony w ujęciu realnym. Decyzja ta została przegłosowana znaczącą większością głosów podczas czwartkowej sesji plenarnej PE. Posłowie chcą także zlikwidować możliwość przekazywania parlamentarnych dotacji partiom niedemokratycznym, ponowili oni też swoje postulaty dotyczące ustanowienia jednej siedziby Parlamentu Europejskiego.

Budżet parlamentu wzrośnie, o 1,9%, co równe jest stopie inflacji w UE. Do budżetu zostanie jednak dodane 8,5 miliona euro na wydatki związane z przybyciem do Parlamentu Europejskiego posłów z Chorwacji. Całkowity budżet PE na rok 2013 powinien zamknąć się w kwocie 1,76 miliardów euro.

Derek Vaughan (S&D, UK), który odpowiedzialny jest za prace PE nad propozycją budżetową powiedział: „Udało nam się ograniczyć budżet o 9,3 miliona euro w stosunku do wstępnych oczekiwań, co dało wzrost ograniczony do inflacji. Zamroziliśmy dodatki dla posłów, zmniejszyliśmy kolejny raz zwrot kosztów podroży, postanowiliśmy także szukać dalszych możliwości oszczędzania w ciągu roku, co do których ostateczną decyzję możemy podjąć na jesień, kiedy to zagłosujemy nad całym budżetem. Cieszy mnie także, że po raz kolejny zagłosowano za jedną siedzibą Parlamentu”.

Jedna siedziba

Parlamentarzyści zwrócili uwagę na znaczące oszczędności, które powstałyby, gdyby posiadali oni jedno miejsce pracy zamiast trzech (Bruksela, Strasburg i Luksemburg) i wezwali Radę Unii Europejskiej do działania w odpowiedzi na ich apele o konieczność ustanowienia jednej siedziby dla posłów i urzędników pracujących w PE. Posłowie są przekonani, że to oni powinni decydować o własnym miejscu pracy.

Żadnych dotacji dla partii niedemokratycznych

Posłowie chcą być także pewni, że Parlament Europejski nie będzie przyznawał żadnych pieniędzy partiom, które nie akceptują w pełni zasad leżących u podstaw Unii Europejskiej oraz Karty Praw Człowieka. Posłowie obawiają się, że zasady wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowania prawa, nie zawsze są w pełni przestrzegane przez partie, które ubiegają się o dofinansowanie z części budżetu przeznaczonej dla partii politycznych i fundacji.

Budżet przyjęto 548 glosami za, 69 przeciw, przy 42 wstrzymujących się. Zapis dotyczący jednej siedziby Parlamentu w głosowaniu odrębnym przyjęto 429 glosami za, 184 przeciw, przy 37 wstrzymujących się.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco