2016.06.23

Wieloletniego unijny plan zarządzania zasobami bałtyckiego dorsza, szprota i śledzia został przyjęty w glosowaniu w czwartek. Jest to pierwszy plan regionalny w ramach nowej polityki rybołówstwa (WPRyb), który bierze pod uwagę interakcje między gatunkami. Ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i długoterminowej poprawy warunków działalności gospodarczej dla rybaków. Parlament i Rada osiągnęły w marcu nieformalne porozumienie w tej sprawie.

Zarządzanie zasobami biorące pod uwagę zależności międzygatunkowe jest skuteczniejsze niż zarządzanie pojedynczymi gatunkami. Bierze ono pod uwagę interakcje, takie jak, dorsz jedzący śledzie i szproty i szproty jedzące ikrę dorsza. Nowy plan, przyjęty 480 głosami za, przy 68 głosach przeciw i 39 wstrzymujących się od głosu, ma zapewnić zbilansowaną i zrównoważona eksploatację zasobów oraz zapewnić stabilne możliwości połowów oraz utrzymanie dla rybaków.

"Po miesiącach trudnych negocjacji z Radą i z Komisją Europejską, mamy plan który respektuje i wzmacnia założenia rozporządzeń bazowych. Plan ten zapewni, że działalność rybacka na Bałtyku będzie prowadzona w sposób zrównoważony, rozsądny oraz opłacalny gospodarczo, w sposób, który nie będzie nadwyrężał środowiska naturalnego", powiedział Jarosław Wałęsa (EPP, PL), odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania.

Przedziały i działania ochronne

Podstawową zasadą nowego planu zarządzania biorącego pod uwagę zależności międzygatunkowe jest ustanowienie przedziałów, zgodnie z którymi Rada może ustalić limity połowowe i kwoty połowów. Powinny być one ustawione w sposób, który zapewni zrównoważone korzystanie z zasobów oraz zapewni wystarczającą elastyczność, w celu progresywnego rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się w sektorze rybołówstwa w kolejnych latach.

Parlament zapewnił również uzupełnienie planu o skuteczne środki ochronne, których celem jest utrzymanie stad na zrównoważonym poziomie. Jeśli badania naukowe wskazywać będą na spadek biomasy stada tarłowego, któregokolwiek z tych stad poniżej minimalnego punktu odniesienia, określonego w załączniku do rozporządzenia, podejmowane będą środki zaradcze, w celu przywrócenia odpowiedniej liczebności stada.

Eliminacja odrzutów, środki techniczne oraz regionalizacja

Plan zawiera także przepisy wzmacniające zasady WPRyb, takie jak zakaz wyrzucania złowionych już ryb oraz zarządzanie regionalne. Działania te będą prowadzone zgodnie ze wspólnymi rekomendacjami pochodzącymi z państw członkowskich, ponadto zgodnie z procedurą przeprowadzane będą konsultacje z doradcami w regionach.

Sprawozdawczość

Trzy lata po wejściu planu dla Bałtyku w życie, a następnie co pięć lat, Komisja europejska będzie składać Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie z jego wpływu na zasoby ryb oraz kondycje sektora rybołówstwa.

Rozporządzenie dotyczące planu wejdzie w życie piątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. 

 

 

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco