06.10.2017

Finanse Unii po 2020 roku

We wtorek Komisja Budżetowa przyjmie rezolucję na temat przyszłości finansów Unii. Jest ona odpowiedzią Parlamentu na dokument Komisji Europejskiej otwierający debatę na ten temat (Dokument dotyczący przyszłości finansów UE), który zaprezentowany został w czerwcu. Rezolucja przedstawia pierwsze stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące wybranych elementów budżetu UE w następnej perspektywie finansowej po 2020 roku. Wpisuje się tym samym w trwającą debatę na temat przyszłego modelu Unii. Przyjęcie rezolucji przez cały Parlament planowane jest podczas drugiej październikowej sesji plenarnej. Jej autorem i stałym sprawozdawca Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) jest Jan Olbrycht.

Wtorek, 10 października, godz. 10:30, sala ASP 3E2, Parlament Europejski, Bruksela 

Bieżące tematy w stosunkach z Białorusią na agendzie PE

W czwartek odbędzie się posiedzenie Delegacji PE ds. stosunków z Białorusią. Podczas spotkania zostanie zdana relacja z oficjalnej wizyty eurodeputowanych na Białorusi, która odbyła się w lipcu br. Ponadto posłowie ocenią sytuację po manewrach wojskowych Zapad, które miały miejsce na terytorium Białorusi we wrześniu br. Posłowie dyskutować będą również o nadchodzących wyborach samorządowych, które planowane są w lutym 2018 r. Przewodniczącym Delegacji jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Czwartek, 12 października, godz. 14.00-15.00, sala ASP 3E3, Parlament Europejski, Bruksela

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

We wtorek podczas posiedzenia Komisji Rozwoju odbędzie się głosowanie opinii w sprawie dyrektywy mającej na celu przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych. Dyrektywa, związana z planem Komisji Europejskiej w sprawie zwalczania terroryzmu, ma na celu zwalczanie tego procederu poprzez ustanowienie minimalnych zasad dotyczących definicji przestępstw i kar związanych z praniem brudnych pieniędzy,  a także w zakresie potencjalnego finansowania terroryzmu w krajach trzecich. Sprawozdawcą opinii z ramienia Grupy EPL jest Bogdan Wenta

Wtorek, 10 października, godz: 9:00, sala PHS 5B001, Parlament Europejski, Bruksela 

Komisja Kultury i Edukacji o przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych

Na wtorkowym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji odbędzie się dyskusja nad projektem opinii w sprawie następnych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF). W ramach przygotowania stanowiska Parlamentu odnośnie WRF na okres po 2020 r. kluczowym dla Komisji Kultury i Edukacji pozostaje, aby zwiększyć poziom finansowania przeznaczonego na realizowane w całej UE programy współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i badań, które wyraźnie wykazały swoją europejską wartość dodaną oraz cieszą się niesłabnącą popularnością wśród beneficjentów. Jednocześnie posłowie dyskutować będą o konieczności terminowego przyjęcia WRF na okres po 2020 r. i powiązanych rozporządzeń dotyczących programów, w celu przeciwdziałania problemom we wdrażaniu programów.  Sprawozdawcą cieniem opinii jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 10 października, godz. 9:00, sala ASP 1G3, Parlament Europejski, Bruksela 

Budowanie umiejętności na rzecz włączania społecznego

W środę odbędzie się 4 Międzypartyjne Śniadanie Robocze Eurodiaconii, podczas którego posłowie oraz zaproszeni goście będą poruszali temat włączenia społecznego oraz integracji osób długotrwale bezrobotnych. Jednym z głównych dokumentów, których dotyczyć będzie dyskusja to Nowy Europejski Program na Rzecz Umiejętności zainagurowany przez Komisję Europejską w 2016 r. Współorganizatorkami spotkania są posłanki Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz Danuta Jazłowiecka.

Środa, 11 października, godz. 8:00- 10:00, salon MEP, Parlament Europejski, Bruksela 

Zdrowie cyfrowe a publiczna systemy ubezpieczeń społecznych

We wtorek odbędzie się  okrągły stół dotyczy zdrowia cyfrowego w kontekście wyzwań wobec publicznych systemów ubezpieczeń społecznych. Dyskusja będzie dotyczyć również kwestii dostępności infrastruktury i interoperacyjność systemów zdrowia  w państwach członkowskich UE, elektronicznej dokumentacji  i aplikacji zdrowotnych. Celem spotkanie będzie próba znalezienia odpowiedzi w jaki sposób można skoordynować europejskie i krajowe wysiłki w celu poprawienia dostępności do nowych narzędzi wynikających z przemian technologicznych. Wydarzenie jest wsparte poprzez  Europejską Platformą Ubezpieczeń Społecznych. Organizatorem spotkania jest poseł Michał Boni.

Wtorek, 10 października, godz. 12:00 – 14:00, sala  ASP 5E3, Parlament Europejski, Bruksela

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco