2017.06.09

Finansowanie badań i innowacji

120 miliardów euro na badania i innowacje w Europie na lata 2021-2027 – to jeden z głównych postulatów Parlamentu Europejskiego w raporcie nt. unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 oraz następującego po nim 9-ego programu ramowego w zakresie badań i innowacji. Raport jest apelem do Komisji Europejskiej o jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału naukowców ze wszystkich państw i regionów Europy oraz o stworzenie mechanizmów na poziomie europejskim i krajowym, które pomogą to zmienić i szerzej zaangażować naukowców i przedsiębiorców z takich krajów jak Polska, Litwa, Łotwa, Słowacja czy Słowenia w najbardziej zaawansowane projekty naukowe Europy. Prace nad raportem koordynowała prof. Barbara Kudrycka.

Debata, poniedziałek 12 czerwca, godz.17.00, PE, Strasburg

Głosowanie, wtorek 13 czerwca, godz. 12.30, PE, Strasburg 

Polityka spójności - zmiany w obecnym i priorytety na przyszły okres programowania

Podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej posłowie debatować będą na temat polityki spójności. Dyskusja skoncentruje się w szczególności na dwóch sprawozdaniach Parlamentu na temat przyszłości polityki spójności w następnej perspektywie finansowej po 2020 roku oraz na polepszeniu widoczności rezultatów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Obydwoma aspektami z budżetowego punktu widzenia zajmował się jako opiniodawca Jan Olbrycht w Komisji Budżetowej, natomiast poseł Krzysztof Hetman koordynował z ramienia Grupy EPL prace nad dokumentem dotyczącym kształtu polityki spójności w nowej perspektywie finansowej po roku 2020. Posłowie zatwierdzą ponadto zmiany rozporządzenia ustanawiającego ogólne przepisy dla polityki spójności w obecnym okresie programowania, które umożliwią wyższe dofinansowanie projektów wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odpowiedzi na klęski żywiołowe. Prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL prowadził Jan Olbrycht.

Debata, poniedziałek 12 czerwca, godz. 17:00, PE, Strasburg

Głosowania, wtorek 13 czerwca, godz. 12:30, PE, Strasburg 

Unijna strategia przeciwko luce emerytalnej

W poniedziałek na sesji plenarnej odbędzie się prezentacja sprawozdania dotyczącego potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie i zapobieganie różnicom w emeryturach ze względu na płeć, nad którym Parlament będzie głosował następnego dnia. Obecnie w Europie luka emerytalna wynosi 39% - o tyle niższe świadczenia odbiera, co miesiąc przeciętna Europejka w porównaniu z przeciętnym Europejczykiem. Sprawozdanie jest pierwszym dokumentem przedstawiającym unijną strategię walki z luką emerytalną, która koncertuje się na jej przeciwdziałaniu poprzez zwiększanie zatrudnienia kobiet i lepsze możliwości łączenia życia zawodowego z rodzinnym. Prace nad nim koordynowała poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Debata, poniedziałek, 12 czerwca, godz. 19:30, PE, Strasburg

Głosowanie, wtorek, 13 czerwca, godz.12:30, sala plenarna, Strasburg 

Przejrzystość podatkowa przy zachowaniu konkurencyjności europejskich firm

W poniedziałek podczas wspólnego posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) oraz Komisji Prawnej (JURI) odbędzie się głosowanie w sprawie upubliczniania przez duże firmy sprawozdań zawierających kluczowe informacje podatkowe, czyli tzw. Public CbCr. Grupa EPL, popierając przejrzystość podatkową i propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie, jest zdania, że Parlament Europejski nie może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność europejskich firm względem ich zagranicznych konkurentów oraz na klimat inwestycyjny w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, że unikanie i uchylanie się od płacenia podatków jest problemem globalnym, Grupa EPL pragnie przede wszystkim wspólnej aktywności międzynarodowej w zwalczaniu tych zjawisk i nie chce, by propozycja Parlamentu tworzyła luki prawne w odniesieniu do międzynarodowych umów w ramach OECD. Profesor Dariusz Rosati jest kontrsprawozdawcą Grupy EPL w Komisji ECON oraz koordynatorem Grupy EPL w Komisji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Uchylaniu się od Opodatkowania (PANA).

Poniedziałek, 12 czerwca, godz. 19:30-20:15, WIC 100, PE, Strasburg 

Platformy internetowe

Bez platform internetowych korzystanie z Internetu byłoby niemożliwe – to dzięki nim wyszukujemy informacje, robimy zakupy, kontaktujemy się ze znajomymi, dokonujemy płatności w sieci itd. Żaden inny sektor gospodarki nie rozwija się tak dynamicznie. Platformy online są mocnymi motorami innowacji i odgrywają ważną rolę w budowie tzw. unii cyfrowej. Co więcej, zwiększają wybór konsumentów, poprawiają wydajność i konkurencyjność przemysłu, czym przyczyniają się do nowoczesnej reindustrializacji. W rezolucji, która będzie głosowana w czwartek, posłowie wzywają do większej przejrzystości działania platform internetowych, szczególnie w kontekście odpowiedzialności za nielegalne treści, poszanowania praw autorskich oraz rozprzestrzenianie fałszywych wiadomości. Platformy są także ważnym elementem strategii KE nt. jednolitego rynku cyfrowego - Komisja Europejska opublikowała właśnie jej śródokresowy przegląd. W debacie plenarnej poświęconej platformom udział wezmą posłowie Komisji Przemysłu, Badań i energii: Michał Boni oraz przewodniczący tej Komisji Jerzy Buzek.

Debata, środa 14 czerwca, godz. 15.00-23.00, PE Strasburg

Głosowanie, czwartek, 15 czerwca, godz. 12.00, PE, Strasburg 

Debata nt. klimatu

W środę odbędzie się debata nt. przyszłości polityki klimatycznej po wycofaniu się przez USA z Porozumienia Paryskiego. Udział w niej weźmie przewodniczący komisji, przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) Jerzy Buzek. Zwraca on przede wszystkim uwagę na potrzebę wypracowania strategii antydumpingowej dla UE.

Debata, środa 14 czerwca, godz. 10.30, PE, Strasburg 

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco