2019.03.26
  • Inteligentne liczniki, ceny odzwierciedlające dynamikę popytu i możliwość szybszej zmiany dostawcy
  • Stopniowe odchodzenia od pomocy państwa dla elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne
  • Nowe sposoby zapobiegania przerwom w dostawach energii elektrycznej

We wtorek Parlament zatwierdził nowe zasady tworzenia ogólnoeuropejskiego rynku energii elektrycznej, który ma być czystszy, bardziej konkurencyjny i odporny na ryzyko.

Parlament przyjął cztery nowe akty prawne dotyczące rynku energii elektrycznej w UE, które dopełniają pakiet legislacyjny „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Projekt przepisów zastał wstępnie uzgodniony między przedstawicielami Parlamentu i Rady UE pod koniec 2018 r. Porozumienie w sprawie rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej zostało zatwierdzone 544 głosami za (76 przeciw, 40 wstrzymujących się). Porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej poparło 551 posłów, 72 było przeciw, 37 wstrzymało się od głosu.

Lepsze warunki dla konsumentów
Nowe przepisy będą korzystne dla konsumentów ponieważ przyniosą między innymi inteligentne liczniki, dostosowywanie cen do dynamiki popytu i możliwość bezpłatnej zmiany dostawcy w ciągu maksymalnie trzech tygodni (a nawet w 24 godziny, ale na dostosowanie się do tego wymogu dostawcy mają czas do 2026 r.).

Ubóstwo energetyczne i regulacja cen
Państwa członkowskie będą również mogły nadal, pod pewnymi warunkami, regulować czasowo ceny, aby pomóc gospodarstwom domowym dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem energetycznym. Jednak głównym sposobem przeciwdziałania temu problemowi powinny być systemy opieki socjalnej.

Zwiększenie transgranicznego przepływu energii elektrycznej
Jednym z głównych celów nowych przepisów jest zwiększenie przepustowości infrastruktury między państwami UE (do co najmniej 70 proc. potencjału handlowego) w celu ułatwienia transgranicznej sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych. Powinno to pomóc w realizacji unijnego celu jakim jest trzydziestodwuprocentowy udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym do 2030 r.

Ograniczenie pomocy państwa dla elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne
Przepisy UE zezwalają obecnie władzom krajowym na płacenie elektrowniom wykorzystującym paliwa kopalne za pozostawanie w pogotowiu przez ograniczony czas, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii w momencie szczytowego zapotrzebowania. Jest to tak zwany mechanizm zdolności wytwórczych. Nowe przepisy wprowadzą bardziej rygorystyczne limity dla państw członkowskich, które dotują w Europie elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne, bo to one są źródłem największego zanieczyszczenia powietrza. Ograniczenia pomocy państwa będą miały zastosowanie do wszystkich nowych elektrowni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Obejma też, począwszy od 2025 roku, istniejące elektrownie. Nowe przepisy przestrzegają zasady praw nabytych, bo nie obejmują umów o zdolnościach wytwórczych zawartych przed 31 grudnia 2019 r.

Po głosowaniu sprawozdawca ds. rynku wewnętrznego energii elektrycznej Jerzy Buzek (EPL, Polska) powiedział: "Reforma unijnego rynku energii elektrycznej powinna sprawić, że stanie się on bardziej konkurencyjny, będzie wspierał transgraniczny handel prądem i przyczyni się do przejścia na czystszą energię. Da więcej władzy konsumentom i pomoże osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym. Jest to dobre dla środowiska i dobre dla portfela".

Bardziej szczegółowe informacje na temat nowych zasad rynku energii elektrycznej znajdują się w komunikacie prasowym opublikowanym po zawarciu porozumienia z państwami członkowskimi.

Zapobieganie przerwom w dostawach energii elektrycznej
Nowe rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej zostało przyjęte 569 głosami, przeciw było 61 posłów, 34 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy zapewnią obywatelom UE lepszą ochronę przed nagłymi przerwami w dostawach energii elektrycznej. Państwa członkowskie będą zobowiązane do opracowania krajowych planów oceny ryzyka niedoborów i współpracy na szczeblu regionalnym. Państwa członkowskie, które otrzymają w wypadku nagłej potrzeby pomoc od innych państw UE poniosą w ostatecznym rozrachunku uzasadnione koszty takiej operacji.

Po głosowaniu sprawozdawca Flavio Zanonato (S&D, Włochy) powiedział: "Zawarte porozumienie czyni z solidarności podstawę zarządzania ryzykiem związanym z energią elektryczną, tak aby w przyszłości nikt nie pozostał osamotniony w obliczu mrozów i nagłych przerw w dostawach elektryczności".

Więcej informacje znajduje się w komunikacie prasowym opublikowanym po zawarciu porozumienia z państwami członkowskimi.

Lepsza regulacja rynku energii elektrycznej
Aby móc lepiej regulować rynek energii elektrycznej UE, zmieniono zasady ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Agencja otrzyma więcej zadań i uprawnień. Porozumienie w sprawie ACER zostało przyjęte 558 głosami, przeciw było 75 posłów, 31 wstrzymało się od głosu.

Po głosowaniu sprawozdawca Morten Helveg Petersen (ALDE, Dania) powiedział: "Reforma Agencji ACER stanowi ważny krok w kierunku bardziej otwartego i lepiej uregulowanego rynku energii elektrycznej. Będzie to korzystne dla klimatu, konsumentów i całej naszej gospodarki".

Więcej informacje znajduje się w komunikacie prasowym opublikowanym po zawarciu porozumienia z państwami członkowskimi.

Następne etapy
Akty prawne, aby wejść w życie, będą musiały zostać oficjalnie zatwierdzone przez ministrów państw członkowskich (Rada UE) i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.


  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco