2017.06.30

Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych

W czwartek debatą i głosowaniem Parlament Europejski zakończy prace nad pakietem dokumentów dotyczących wcielenie w życie postanowień Traktatu z Marakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym, słabowidzącym i innym niepełnosprawnym. Państwa członkowskie będą mogły ustanowić wyjątek w prawie autorskim pozwalający na łatwiejszy dostęp, także w obrocie transgranicznym, w odpowiednich formatach książek, e-booków i innych publikacji dla osób niedowidzących. Obecnie dostęp ten liczy się w granicach około 20 %. Członkiem Komisji Prawnej, która pracowała nad pakietem rozwiązań jest Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL.

Czwartek, 6 lipca, godz. 9:00, debata plenarna, PE, Strasburg

Czwartek, 6 lipca, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg 

O przyszłym budżecie UE

We wtorek, podczas sesji plenarnej, posłowie omówią przedstawione przez Komisję Europejską w zeszłym tygodniu możliwe warianty co do przyszłości finansów UE. Większość z proponowanych przez Komisję Europejską scenariuszy zapowiada finansowanie nowych priorytetów UE kosztem tradycyjnych działów - spójności i rolnictwa - najistotniejszych dla Polski i innych krajów kohezyjnych. Po raz pierwszy debatę o przyszłości budżetu wspólnotowego Unii otwiera zapowiedź instytucjonalnego i finansowego wyodrębnienia strefy euro, a także możliwość wprowadzenia warunkowości dotyczącej praworządności ze szczególnym uwzględnieniem niezależności krajowych systemów sądownictwa. Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim ma bardzo silną reprezentację w kwestiach budżetowych - stroną dochodową zajmuje się Janusz Lewandowski, były europejski komisarz do spraw budżetu i programowania finansowego i twórca obecnych  wieloletnich ram finansowych 2014-2020, natomiast wydatkową Jan Olbrycht – stały sprawozdawca PE ds przeglądu wieloletniego budżetu UE.

Przejrzystość podatkowa bez narażania konkurencyjności europejskich firm

We wtorek posłowie do Parlamentu Europejskiego będą debatować i głosować nad dokumentem dotyczącym publikowania przez międzynarodowe korporacje swoich sprawozdań zawierających kluczowe informacje podatkowe, czyli tzw. Public Country-by-Country Reporting (CbCR). Przyjęty podczas głosowania w Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) oraz w Komisji Prawnej (JURI) raport wspiera przejrzystość podatkową jednak chroni konkurencyjność europejskich firm oraz klimat inwestycyjny w Unii Europejskiej. To właśnie tej pozycji broniła Grupa EPL i dlatego zagłosowała ona za raportem, podczas gdy lewa strona parlamentu się wstrzymała. Poprawki komunistów i socjalistów w znaczącym stopniu uderzałyby w  konkurencyjność europejskich firm. Przyjęty raport podejmując pierwsze kroki w sprawie publikowania sprawozdań podatkowych i podkreśla, że wszelkie kolejne działania muszą być podejmowane biorąc pod uwagę działania na poziomie OECD. Prof. Rosati jest odpowiedzialny za to sprawozdanie z ramienia Grupy EPL oraz jest koordynatorem Grupy EPL w Komisji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Uchylaniu się od Opodatkowania (PANA).

Wtorek, 4  lipca, godz. 9:00, debata parlamentarna, PE, Strasburg

Wtorek, 4  lipca, godz. 12:00, głosowanie parlamentarne, PE, Strasburg

PE o europejskiej unii obronności

We wtorek, podczas sesji plenarnej, posłowie omówią przedstawiony na początku czerwca przez Komisję Europejską dokument o przyszłości  europejskiej obronności. Dokument przedstawia trzy scenariusze: współpracy w zakresie obrony, podziału zadań w zakresie obronności oraz  wspólnej obrony i bezpieczeństwa.  Poseł Bogdan Zdrojewski podkreśla, że brak współpracy w obszarze obronności kosztuje Europejczyków minimum 25 miliardów euro rocznie z powodu duplikacji wysiłków i zakupów zbrojeniowych. Natomiast niski poziom interoperacyjności między siłami zbrojnymi poszczególnych krajów członkowskich powoduje, że tylko 3% wojsk UE, czyli około 40 tys żołnierzy, byłoby wstanie wziąć udział w operacji w określonym czasie, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Dlatego też konieczne jest przyspieszenie prac nad wspólnotą obronną  UE  oraz zapewnienie Polsce miejsca w gronie państw tworzących trzon tych inicjatyw. 

W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych

We wtorek Parlament Europejski przegłosuje sprawozdanie na temat potencjalnej harmonizacji rynku obligacji zabezpieczonych. Raport przyjęty przez Komisję Gospodarczą i monetarną podkreśla, że rynek listów zastawnych bardzo dobrze funkcjonujeze względu na odpowiednie ramy krajowe. Grupa EPL uważa, że obowiązkowa harmonizacja zmierzająca do ujednolicenia narodowych modeli miałaby negatywne konsekwencje i mogłaby skutkować znaczącym ograniczeniem zróżnicowania produktów. W związku z tym zaproponowała podejście oparte na zasadach określających cele, pozwalając na wskazanie sposobów i środków ich realizacji w ramach prawa krajowego. Sprawozdawcą cieniem z ramienia Grupy EPL jest Prof. Dariusz Rosati.

Wtorek, 4  lipca, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw

We wtorek na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie dłuższego cykl życia produktów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw. To kwestia równie ważna z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego z uwagi na konieczność optymalnego wykorzystania malejących zasobów naturalnych. W sprawozdaniu poruszono także kwestię tzw. planowanego starzenia produktów, która budzi wiele kontrowersji zarówno wśród konsumentów, jak i producentów. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL jest poseł Adam Szejnfeld.

Poniedziałek, 3 lipca, godz. 18:00, debata plenarna, PE, Strasburg

Wtorek, 4 lipca, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco