2017.06.01

UE powinna przyznać Ukrainie większe koncesje handlowe z wykluczeniem niektórych produktów rolnych. 

W głosowaniu wprowadzającym zmiany do wniosku Komisji Europejskiej, posłowie zapewnili, że:

  • Pomidory, pszenica oraz mocznik, który jest składnikiem używanym przy produkcji nawozów, nie zostaną objęte dodatkowymi koncesjami, poza tymi, już zawartymi w Pogłębionej i Kompleksowej Strefie wolnego Handlu UE-Ukraina (DCFTA).
  • Walka z korupcją stanie się warunkiem przyznania Ukrainie preferencji eksportowych.
  • Przedstawiciele producentów i przemysłu, nie tylko państwa członkowskie, będą mogli wnioskować o przeprowadzenie badań dotyczących mechanizmów ochrony producentów w UE.

Cytat

“Poprzez zaoferowanie dodatkowych, czasowych preferencji handlowych Ukrainie, Parlament Europejski chce wesprzeć wysiłki reformatorskie, wzmocnić małe i średnie przedsiębiorstwa oraz stworzyć warunki dla zwiększenia obrotów handlowych. Mam nadzieję, że środki te zacieśnią nasze relacje oraz skutecznie pomogą Ukrainie, powiedział sprawozdawca Jarosław Wałęsa (EPP, PL).

Kolejne kroki

Parlament rozpocznie negocjacje z rządami narodowymi, wkrótce po głosowaniu plenarnym.

Fakty

DCFTA jest częścią Umowy o Stowarzyszeniu, która obowiązuje czasowo, od stycznia 2016 roku zapewniając wzajemne otwarcie rynków dóbr i usług, ale UE szybciej obniża lub znosi taryfy celne. W związku z trudnościami gospodarczymi na Ukrainie oraz wprowadzaniem reform, UE jest gotowa na oferowanie dodatkowych koncesji handlowych dla Kijowa. Unia jest największym partnerem handlowym Ukrainy, podczas gdy handel z Ukrainą to 0,8% obrotów handlowych UE.

Więcej informacji

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (1.06.2017):
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Nagranie debaty 91.06.2017)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html

Biuro analiz PE: Ukraina - czasowe mechanizmy wymiany handlowej (maj, 2017)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603945/EPRS_ATA%282017%29603945_EN.pdf

Komisja Europejska: relacje handlowe UE-Ukraina
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/ 

Ścieżka proceduralna
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0308%28COD%29&l=en 

Materiały audiowizualne dla profesjonalistów
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-ukraine

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco