2017.06.02

Pakiet Mobilności - konsekwencje dla sektora transportowego w Polsce

W związku z przedstawieniem przez Komisję Europejską Pakietu o Mobilności składającego się z 12 propozycji legislacyjnych nowelizujących rynek transportowy UE w najbliższą środę odbędzie się konferencja na ten temat. Przedstawiciel KE szczegółowo omówi najbardziej wrażliwe dla europejskiego rynku transportowego zmiany, a reprezentanci sektora transportowego, posłowie i zaproszeni goście będą mieli okazję do dyskusji nad potencjalnymi konsekwencjami wprowadzenia tych zmian. Punktem najbardziej kontrowersyjnym będzie kwestia objęcia transportu drogowego dyrektywą dot. delegowania pracowników. Organizatorami spotkania są europosłowie: Elżbieta Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka i Markus Pieper.

Środa, 7 czerwca, godz. 13:30 - 16:00, sala JAN2Q2, PE, Bruksela 

Parlament walczy z dopalaczami

W czwartek podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odbędzie się głosowanie nad wynegocjowanym z Radą UE i Komisją Europejską pakietem dotyczących uregulowania kwestii nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Uzgodnione rozwiązania pozwolą na przyspieszenie procedur rozpoznawania niebezpiecznych substancji oraz usunięcie ich z rynków państw członkowskich Unii Europejskiej. Poseł Michał Boni jest sprawozdawcą rozporządzenia wchodzącego w skład tego pakietu.

Czwartek 8 czerwca, godz. 9:45, sala PHS 3C050, PE, Bruksela 

Cyberbezpieczeństwo i walka z cyberprzestępczością

W środę odbędzie się wysłuchanie zorganizowane dot. cyberbezpieczeństwa i walki z cyberprzestępczością. Podczas dyskusji w dwóch panelach omówione zostaną metody zwalczania cyberprzestępczości dostępne organom ścigania oraz sposoby wzmocnienia narzędzi i współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa. Poseł Michał Boni jest gospodarzem panelu dotyczącego zagadnień cyberbezpieczeństwa.

Środa 7 czerwca, godz. 15:00, sala JAN 6Q2, PE, Bruksela

Europejskie Dni Rozwoju: podpisanie kluczowego dokumentu polityki rozwojowej

W dniach 7-8 czerwca w Brukseli odbędą się Europejskie Dni Rozwoju, które są największym w Europie forum wymiany dobrych praktyk, innowacji i budowania partnerstw na rzecz polityki rozwojowej. Tegoroczny temat przewodni to „inwestowanie w rozwój”. Podczas tych dwóch dni odbędzie się uroczyste podpisanie Europejskiego Konsensusu na rzecz Rozwoju, wspólnego oświadczenia instytucji unijnych i państw członkowskich odnośnie głównych kierunków i priorytetów ich polityk w zakresie współpracy z krajami partnerskimi. Negocjacje nad tym dokumentem z ramienia Parlamentu prowadził Bogdan Wenta, autor raportu w tej sprawie. Innym ważnym wydarzeniem będzie organizowana przez Parlament konferencja dotycząca powiązań między migracją i rozwojem. Oprócz przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji i Prezydencji Maltańskiej i organizacji pozarządowych, w debacie weźmie udział Bogdan Wenta, koordynator EPL w Komisji Rozwoju.

Środa 7 czerwca - czwartek 8 czerwca, Tour & Taxis, Bruksela 

Jak najlepiej działać w przypadku uprowadzenia dzieci przez jedno z rodziców?

W czwartek odbędzie się seminarium na temat zapobiegania i reagowania w sytuacji rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę. Eksperci z całej Europy zaproszeni przez organizację Missing Children Europe będą dyskutować o trwającej obecnie rewizji rozporządzenia Bruksela II, które reguluje kwestie sądu właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich, opieki rodzicielskiej i uprowadzenia dziecka za granicę. Duża część seminarium poświęcona zostanie również mediacji, jako skutecznemu i szybszemu instrumentowi rozwiązywania sporów między byłymi małżonkami. Współorganizatorem seminarium jest Tadeusz Zwiefka główny sprawozdawca PE w sprawie rewizji rozporządzenia Bruksela II.

Czwartek, 8 czerwca, godz. 14.00 - 17.30, ASP 3E2 , PE, Bruksela 

Jakie korzyści z e-zdrowia

W czwartek odbędzie się śniadanie robocze poświęcone prezentacji raportu dotyczącego potencjalnych korzyści oferowanych poprzez  technologie informacyjne i komunikacyjne w sektorze opieki zdrowotnej (e-zdrowie). E-zdrowie szybko staje się symbolem demokratyzacji opieki zdrowotnej, a także okazją do sprostania wyzwaniom spowodowanym poprzez szybkie starzenie się społeczeństwa, epidemię chorób przewlekłych i zakaźnych  oraz gwałtownie rosnących kosztów opieki zdrowotnej. Nierównomierny rozwój rozwiązań związanych z e-zdrowiem w państwach członkowskich UE pozostaje poważną przeszkodą w zapewnieniu obywatelom Europy satysfakcjonującego dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej, a głównym wyzwaniem w tym zakresie staje się harmonizacja systemów opieki zdrowotnej UE. Organizatorem śniadania jest poseł Michał Boni. 

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco