2017.04.25

Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego

Podczas nadchodzącej sesji plenarnej odbędzie się debata oraz głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie Inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego. Światowa wymiana handlowa związana z przemysłem konfekcyjnym zapewnia pracę ponad 75 mln osób, z których trzy czwarte to kobiety. Tragedia w Rana Plaza w Bangladeszu, w której zginęło ponad 1,1 tys. osób, ukazała konieczność wzmocnienia działań na rzecz dalszej poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w przemyśle konfekcyjnym w krajach rozwijających się. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL jest poseł Adam Szejnfeld, a prace nad raportem w Komisji Rozwoju koordynował poseł Bogdan Wenta.

Środa, 26 kwietnia, godz. 15.00, debata plenarna, PE, Bruksela

Czwartek, 27 kwietnia, godz. 11.30, głosowanie plenarne, PE, Bruksela

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

W środę podczas sesji plenarnej w Brukseli odbędzie się debata na temat decyzji ogłoszenia roku 2018 „Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego”. Podobnie jak w przypadku każdego europejskiego roku, również celem planowanego „Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego” jest zwiększenie świadomości wyzwań i szans oraz uwypuklenie roli UE w promowaniu wspólnych rozwiązań. „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego„ powinien przyczynić się do propagowania roli europejskiego dziedzictwa kulturowego jako kluczowego elementu różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, uwypuklić wkład dziedzictwa kulturowego w rozwój społeczno-gospodarczy oraz dać okazję do lepszego promowania dziedzictwa kulturowego jako ważnego elementu stosunków międzynarodowych UE. Poseł Bogdan Zdrojewski koordynował prace nad sprawozdaniem z ramienia Grupy EPL oraz był członkiem zespołu negocjacyjnego podczas rozmów trójstronnych.

Środa, 26 kwietnia, godz. 15:00, debata plenarna, PE, Bruksela

Czwartek, 27 kwietnia, godz. 11:30, głosowanie plenarne, PE, Bruksela  

Koniec blokowania geograficznego?

Na wtorkowym posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie blokowania geograficznego (geoblokowania) na jednolitym rynku. Poprawki europosłów wzmacniają propozycję Komisji Europejskiej z maja zeszłego roku. Ich efektem powinno być z jednej strony ograniczenie geoblokowania przez przedsiębiorców, a co za tym idzie zwiększenia dostępu konsumentów do dóbr i usług kupowanych online. Z drugiej strony przedsiębiorcom będzie łatwiej sprzedawać online konsumentom zagranicznym, zgodnie z prawem, które stosują w kraju. Konferencja prasowa odbędzie się przed salą zaraz po głosowaniu. Sprawozdawczynią dokumentu jest europosłanka Róża Thun.

Wtorek, 25 kwietnia, godz.10:15-11:00, sala ASP3G3, PE, Bruksela

Wtorek, 25 kwietnia, godz.11:05, konferencja prasowa, przed salą ASP3G, PE, Bruksela  

Europejskie społeczeństwo gigabitowe

We wtorek na Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) odbędzie się głosowania raportu dotyczącego budowania europejskiego społeczeństwa gigabitowego oraz plan działania na rzecz sieci 5G dla Europy. Zaproponowany plan działań jest częścią nowego pakietu telekomunikacyjnego, który przyczyni się do efektywnej realizacji celów w zakresie dostępu do szybkiego internetu i szerszego wykorzystania przez obywateli technologii informacyjno – komunikacyjnych. Rozwój sieci 5G będzie katalizatorem nowych inwestycji i innowacji, zwiększających możliwość zrealizowania ambitnego celu by do 2025 r. wszystkie obszary miejskie i główne naziemne szlaki transportowe dysponowały ciągłością zasięgu sieci 5G, biorąc pod uwagę obecnie istniejące pokrycie sieciami 4G rzędu 86%. Z tego też względu, istnieje konieczność wprowadzania dodatkowych instrumentów i środków finansowych wspierających inwestycje oraz modernizację sieci szerokopasmowych. Sprawozdawca raportu w Komisji ITRE jest Michał Boni.

Wtorek, 25 kwietnia, godz.10.30, sala JAN 4Q2, PE, Bruksela 

Przegląd dyrektywy audiowizualnej

W środę podczas Komisji Kultury (CULT) posłowie będą głosować nad raportem dotyczącym przeglądu dyrektywy audiowizualnej. Dyrektywa reguluje europejską koordynację ustawodawstwa krajowego dotyczącego wszystkich mediów audiowizualnych, zarówno tradycyjnych programów telewizyjnych, jak i usług na żądanie. Ma ona lepiej uwzględniać potrzeby i możliwości całego sektora, w szczególności w kwestii promocji prac i dzieł europejskich, reguł reklamowych czy ochrony nieletnich. Prace nad sprawozdaniem w komisji CULT koordynuje poseł Bogdan Wenta.

Wtorek, 25 kwietnia, godz. 9.00, sala ASP 3E2, PE, Bruksela

Jaki budżet na przyszłą politykę spójności

W poniedziałek Komisja Budżetowa przyjmie opinię w sprawie budżetowych aspektów przyszłej polityki spójności. Podkreśla ona między innymi rolę tej polityki w rozwoju regionów w całej Unii i jej wkład w osiąganie celów UE. Opowiada się zdecydowanie za kontynuacją polityki spójności i utrzymaniem jej udziału we wspólnym unijnym budżecie. Opinia komisji budżetowej jest wkładem do ogólnej dyskusji na temat kształtu polityki spójności po roku 2020, która toczy się w komisji rozwoju regionalnego. Sprawozdawcą z ramienia Komisji Budżetowej jest Jan Olbrycht.

Poniedziałek, 24 kwietnia, godz. 16:30, PHS 3C50, PE, Bruksela 

VAT na e-publikacje

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) posłowie będą głosować nad przyjęciem opinii w sprawie wniosku KE odnośnie zmian w dyrektywie VAT w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism. Omawiana propozycja zmian, będąca częścią szerszego pakietu ujednolicającego przepisy dotyczące podatku VAT w zgodzie z realiami gospodarki cyfrowej, pozwoliłaby państwom członkowskim na stosowanie tej samej - niższej stawki VAT na e-publikacje, co na publikacje drukowane. Nowe przepisy powinny przyczynić się do stworzenia większej przejrzystości na rynku medialnym i książkowym, obniżenia cen dla konsumentów i tym samym zwiększenia dostępu do treści kulturowych. Autorem opinii jest poseł Bogdan Zdrojewski

Wtorek, 25 kwietnia, godz. 9.00-12.30, sala ASP 3E2, PE, Bruksela 

Adekwatne wsparcie dla sektora kultury i edukacji w budżecie UE na 2018 rok

Na wtorkowym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się dyskusja nad projektem opinii w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu UE na rok 2018. Nieustannie kluczowym dla Komisji Kultury i Edukacji pozostaje, aby w budżecie UE, sektory kultury i kreatywny otrzymały adekwatne wsparcie w ramach różnych inicjatyw oraz aby programom w dziedzinie edukacji, kultury i sportu przyznano środki finansowe umożliwiające ich prawidłowe i pełne wdrażanie. Z ramienia Grupy EPL prace nad dokumentem koordynuje poseł Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 25 kwietnia, godz. 15.00-18.30, sala ASP 3E2, PE, Bruksela 

Plenum Parlamentarne PE i Wspólnoty energetycznej

We wtorek odbędzie się pierwsze posiedzenie wspólnego Plenum Parlamentarnego PE i Wspólnoty Energetycznej. Plenum służyć będzie dyskusji nad wspólnymi wyzwaniami w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska oraz nad budową wspólnego rynku energii, którego zasady i infrastruktura obejmują nie tylko państwa UE, ale także członków Wspólnoty Energetycznej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Ukraina). Spotkanie poprowadzi przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Jerzy Buzek.

Wtorek, 25 kwietnia, godz. 18:45-20:30, sala JAN 4Q2, PE, Bruksela 

Wystawa - porozmawiajmy o śmieciach !

W poniedziałek odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Porozmawiajmy o śmieciach” – poświęconej gospodarce obiegowej. Projekt, wystawiany wcześniej m.in. na Biennale w Wenecji, jest próbą pokazania nowych alternatywnych strategii w walce z zalewającą nasze miasta lawiną odpadów oraz tego jak architektura może wpływać na ich zmniejszenie oraz uczestniczyć w procesie recyklingu. Artyści Marcin Szczelina i Hugon Kowalski zaprezentują  wystawę w Parlamencie Europejskim na zaproszenie przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań i Energii Jerzego Buzka. Wystawę otworzy on wspólnie z Panią Komisarz Elżbietą Bieńkowską oraz posłem Claudem Turmesem. Po otwarciu odbędzie się koktajl.

Poniedziałek 24 kwietnia 2017r.,  godz. 18:30, ASP 3 piętro, PE, Bruksela 

Znalezienie równowagi między przejrzystością a konkurencyjnością unijnych firm

W środę obędzie się konferencja pod tytułem „ Sprawozdawczość z podziałem na poszczególne kraje - efekty upublicznienia?”. Spotkanie dotyczyć będzie ujawniania przez duże firmy raportów zawierających kluczowe informacje podatkowe czyli tzw. sprawozdawczość z podziałem na poszczególne kraje (country-by-country reporting CBCR). Będzie ono okazją do dyskusji europosłów, przedstawicieli Komisji Europejskiej, OECD, Accountancy Europe i PwC o tym, jak jednocześnie zapewnić transparencję podatkową w UE bez uszczerbku na konkurencyjności europejskich firm względem ich zagranicznych konkurentów. Organizatorem spotkania jest prof. Dariusz Rosati, który koordynował pracę w tym temacie w Komisji Gospodarczej i Monetarnej.

Środa, 26 kwietnia, godz. 13:00-15:00, sala JAN 6Q2, PE, Bruksela

Forum Ukraińskie

Aktualne wydarzenia w Unii Europejskiej i na świecie powodują, że dla wielu osób kraje Partnerstwa Wschodniego, w tym Ukraina, schodzą na dalszy plan. Mając na uwadze, że Ukraina jednocześnie boryka się z inwazją wojsk rosyjskich oraz jest w trakcie trudnych reform, Centrum Polityki Europejskiej - European Policy Centre (EPC) podjęło bardzo ważną inicjatywę. Ma ona na celu zapewnienie Ukrainie miejsca w europejskim dyskursie politycznym i stworzenie tzw. „Forum Ukraińskiego”, które ma być głównym miejscem dyskusji na tematy ukraińskie i stosunki UE-Ukraina. Zainicjowanie tego przedsięwzięcia odbędzie się w czwartek w budynku EPC, a Prof. Dariusz Rosati  jako Przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy będzie jednym z zaproszonych prelegentów otwierających Forum.

Czwartek, 27 kwietnia, godz. 10:30-12:30, European Policy Centre, 14-16 Rue du Trone, Bruksela

Opolskie Forum Młodych

W poniedziałek na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się Opolskie Forum Młodych, podczas którego zgromadzeni goście podejmą się analizy wpływu problemów wynikających z obecnej sytuacji demograficznej na decyzje młodych ludzi. Spotkanie będzie połączone z debatą z młodzieżą na temat zatrudnienia. Dokonana zostanie również próba wskazania młodzieży możliwości rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia w regionie, kraju i krajach UE na podstawie dobrych przykładów a także próba zdefiniowania oczekiwań młodzieży i przygotowania cyklu interesujących ich tematycznych spotkań. W efekcie Forum przeprowadzone będą warsztaty pt.: "Praktyczne poszukiwanie pracy w Polsce i Unii Europejskiej”. Organizatorką spotkania jest europosłanka Danuta Jazłowiecka.

Poniedziałek, 24 kwietnia, godz. 9:30 - 15:30, Aula błękitna, Uniwersytet Opolski, Opol

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco