2013.04.16

Parlament Europejski sprzeciwił się zamrożeniu sprzedaży części uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, co mogłoby doprowadzić do wzrostu ich wartości rynkowej. Większość posłów uznała, że ingerencja w podaż udziałów mogłaby podważyć zaufanie do całego systemu handlu emisjami (ETS). W odrębnym głosowaniu posłowie zgodzili się na czasowe wyłączenie z ETS lotów międzykontynentalnych.

 

Wniosek wprowadzający zamrożenie sprzedaży części uprawnień do emisji gazów cieplarnianych został odrzucony niewielką przewagą głosów (334 za jego odrzuceniem, przy 315 przeciwnych i 63 wstrzymujących się). Wniosek trafi teraz ponownie do parlamentarnej komisji ochrony środowiska naturalnego.

Posłowie sprzeciwili się głębszej reformie ETS w obawie przed podważeniem zaufania do systemu, które mogłaby spowodować ingerencja w rynek handlu uprawnieniami do emisji. Niektórzy uważali, że wzrost cen węgla osłabiłby konkurencyjność europejskiego przemysłu i wpłynął negatywnie na sytuację gospodarstw domowych.

Zwolennicy ingerencji argumentowali, że zawyżona ilość uprawnień do emisji musi zostać skorygowana, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie systemu. Wzrost ceny węgla przyczyniłby się do szybszego przekształcenia unijnej gospodarki w bardziej ekologiczną poprzez zwiększenie inwestycji i innowacyjności oraz do wymiany przemysłowej miedzy unijnym rynkiem węgla i innymi obszarami.

"Z żalem przyjmuje wynik dzisiejszego głosowania, to początek repatriacji polityki klimatycznej" - powiedział sprawozdawca Matthias Groote (S&D, DE). "Taka polityka to woda na młyn przeciwników walki z globalnym ociepleniem. Odrzucenie tej propozycji osłabi system handlu emisjami i zagrozi celom klimatycznym UE", dodał.

Wyłączenie lotów międzykontynentalnych z ETS

Parlament poparł natomiast porozumienie z Radą w sprawie tymczasowego wyłączenia z ETS lotów międzykontynentalnych, które ułatwi osiągnięcie szybszego porozumienia w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

"Od 1990 roku emisje sektora lotniczego uległy podwojeniu i cały czas rosną. Zastrzeżenia krajów pozaeuropejskich dotyczące objęcia ich systemem ETS nie znajdują podstaw. Wstrzymujemy włączenie lotnictwa do systemu, aby umożliwić porozumienie w ramach ICAO, ale nie utrzymamy tej derogacji dłużej niż przez rok", powiedział sprawozdawca Peter Liese (PPE, DE).

***

ETS (Europejski System Handlu Emisjami), wprowadzony w 2005 roku, ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2020 roku emisje zanieczyszczeń pochodzące z sektorów przemysłu objętych systemem będą niższe o 21% w porównaniu z rokiem 2005.

W ramach ETS przedsiębiorstwa otrzymują lub zakupują uprawnienia do emisji licytowane przez państwa członkowskie. Jedno świadectwo daje prawo do wyemitowania jednej tony dwutlenku węgla. Przedsiębiorstwa mogą odsprzedawać niewykorzystane prawa do emisji. Ograniczanie podaży kredytów sprawi, że ich wartość rynkowa wzrośnie nagradzając tym samym przedsiębiorstwa, które inwestują w wynajdowanie innowacyjnych sposobów na walkę z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych.

Debata: poniedziałek, 15 kwietnia
Głosowanie: wtorek, 16 kwietnia
Procedura: współdecydowanie (zwykła procedura ustawodawcza), pierwsze czytanie(ETS); współdecydowanie (zwykła procedura ustawodawcza), zgoda po pierwszym czytaniu (lotnictwo)

Sprawozdanie w sprawie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych: harmonogram aukcji
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0046+0+DOC+XML+V0//PL

Sprawozdanie w sprawie tymczasowego odstępstwa od dyrektywy ETS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0060+0+DOC+XML+V0//PL

Sylwetka sprawozdawcy: Matthias Groote (S&D, DE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/34728/MATTHIAS_GROOTE_home.html

Sylwetka sprawozdawcy: Peter Liese (PPE, DE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1927/PETER_LIESE_home.html

Komunikat prasowy po głosowaniu w komisji (19.02.2013)
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20130218IPR05910/html/Environment-committee-backs-emissions-trading-fix

Procedura: Uprawnienia do emisji
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0202(COD)&l=en

Procedura: Lotnictwo
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0328(COD)&l=EN

Witryna audiowizualna: materiały w jakości emisyjnej
http://audiovisual.europarl.europa.eu

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco