13.09.2012

Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowiedzialność wobec podejmowanych działań. Niemniej, obecne propozycje państw członkowskich, które pozbawiają Parlament Europejski uprawnień ustawodawczych w tym obszarze, nie uczynią tego procesu ani szybszym ani bardziej skutecznym. Ponadto, stanowiłyby negatywny sygnał wysłany opinii publicznej, ostrzegł Parlament w przyjętej w czwartek rezolucji.

Rezolucja przyjęta został dzień po zgłoszeniu przez Komisję Europejską dwóch wniosków ustawodawczych, dotyczących wzmocnienia nadzoru nad bankami.

Nareszcie! Choć widać już możliwe problemy

W rezolucji wyrażono zadowolenie, że kraje członkowskie dwa lata po propozycji Parlamentu, doszły do tych samych wniosków na temat potrzeby bardziej zintegrowanego systemu nadzoru bankowego. Alarmujące są jednak dążenia rządów, do zaprojektowania systemu, który nie będzie przejrzysty, ani nie uzyska demokratycznego wsparcia.

Kraje członkowskie, co jest sprzeczne z zasadami, same zwróciły się do Komisji o przygotowanie wniosku dotyczącego jednolitego mechanizmu nadzoru, wykluczając Parlament ze współdecydowania. Parlament zapowiada gotowość przeciwdziała tej strategii państw członkowskich, poprzez możliwość rozpatrywania wniosków dotyczących unii bankowej łącznie ze zmienianymi przez nie aktami prawnymi, wobec których zastosowanie znajduje procedura współdecyzji.

W rezolucji podkreślono także sprawy wymagające szczególnej uwagi, które powinny być rozważone podczas debaty o sposobie wprowadzania nadzoru bankowego. Bardzo istotne jest dokapitalizowanie banków, które mogłoby być przeprowadzane przez Europejski Mechanizm Stabilności. Kolejna kwestia, to konieczność zaprojektowania systemu, uwzględniającego finansowe skutki uboczne wynikające ze stworzenia unii bankowej dla strefy euro, które mogą być odczuwane przez państwa UE spoza tej strefy.

W zeszła środę, posłowie poruszyli powyższe i inne tematy podczas debaty z komisarzem odpowiedzialnym za rynek wewnętrzny, Michelem Barnier. Deputowani podkreślali potrzebę wprowadzenia odpowiednich zasad dotyczących odpowiedzialności instytucji nadzorującej oraz jasnych zasad radzenia sobie z upadającymi bankami. Posłowie chcą mieć także pewność, że dodatkowy nadzór nad bankami strefy euro nie utrudni działania jednolitego rynku.

Kolejne kroki

Dwa wnioski legislacyjne Komisji Europejskiej będą, podczas kolejnych miesięcy, oceniane przez Parlament i państwa członkowskie. Parlament Europejski jest konsultowany w sprawie tekstów o powierzeniu nadzoru nad bankami strefy euro Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Rada musi zatem czekać na opinię PE zanim przyjmie projekty ustawodawcze. Natomiast, w przypadku ustawodawstwa dotyczącego zmian w organizacji Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Parlament dzieli władzę ustawodawczą z Radą.

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco