02.12.2014

Komisja Europejska w swojej odpowiedzi z 28 lutego 2014 roku podkreśliła, że wytyczne odnośnie TEN-T oparte są na jasnej metodologii, która była uzgadniana od 2009 roku pomiędzy Państwami Członkowskimi, Parlamentem Europejskim oraz innymi interesariuszami.

W konkluzjach swojego stanowiska Komisja Europejska podkreśliła, że polskie ministerstwo odpowiedzialne za transport jest przedmiotowym w kontekście planowanie oraz dalszej modernizacji dróg oraz ubiegania się o ich finansowanie.

O opinię w tej sprawie została także poproszona Komisja Transportu w Parlamencie Europejskim, która ustosunkowała się do metodologii TEN-T oraz podkreśliła, że są to kompetencje państw członkowskich. Kolejnym etapem było przesłanie przez władze polskie listu wyjaśniającego odnośnie budowy oraz modernizacji szlaku komunikacyjnego "Via Carpatia" na terytorium Polski. Minister Infrastruktury i Rozwoju stwierdziła w nim, że przebieg tej trasy został określony kierunkowo, a nie w sposób szczegółowy. Podkreślono także, że w korytarzu, w którym zlokalizowany jest szlak: "Via Carpatia" Polska realizuje oraz przygotowuje szereg inwestycji drogowych, które zostały wyszczególnione w dalszej części listu.

Podczas posiedzenia Komisji Petycji w dniu 1 grudnia i debaty w tej sprawie z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, władz polskich oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, zauważono zasadność tych argumentów. Decyzje odnośnie budowy oraz modernizacji dróg zależą od Państw Członkowskich.  

 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1022/1022359/1022359pl.pdf

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco