11.06.2013
Strasburg, 13.11.2013.
Strasburg, 13.11.2013.

Parlament przyjął we wtorek nowe zasady, zgodnie z którymi, przepisy dotyczące oznakowania i zawartości mleka dla dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego zostaną zmienione, by lepiej chronić konsumentów i wprowadzić wyraźne rozróżnienie między zwykłymi produktami oraz tymi, dla osób o szczególnych potrzebach. Projekt, uzgodniony już z Radą, obejmuje też niektóre produkty niskokaloryczne.

 

"Niemowlęta, małe dzieci i poważnie chorzy ludzie są szczególnymi konsumentami. Naszym obowiązkiem, jako twórców prawa, jest stworzenie przepisów, regulujących oznakowanie i zawartość produktów przeznaczonych dla tych osób", powiedziała autorka sprawozdania Frédérique Ries (ADLE, BE), po głosowaniu. "Z drugiej strony, ważne jest także wprowadzenie porządku na przeładowanym rynku produktów żywnościowych i zrezygnowanie z marketingowej koncepcji żywności dietetycznej", dodała pani Ries.

Nowe zasady upraszczają i precyzują przepisy dotyczące oznakowania i zawartości mleka dla niemowląt oraz żywności następnej (dla dzieci pomiędzy 6-10 miesiącem życia), a także przetworzonych produktów zbożowych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz suplementów diety.

Projekt zawiera też zamkniętą listę substancji, takich jak witaminy i minerały, które mogą być dodane do wyżej wymienionych produktów.

Mleko dla niemowląt

Aby nie zniechęcać matek do karmienia piersią, na mocy nowych przepisów dotyczących oznakowywania i reklamowania preparatów na bazie mleka, producentom nie wolno będzie umieszczać na opakowaniach zdjęć niemowląt lub zdjęć idealizujących skutki spożywania danego produktu.

Nadal dozwolone jest umieszczanie na opakowaniu ilustracji umożliwiających łatwe rozpoznanie produktu oraz tych wyjaśniających jego przygotowania.

Parlament zwrócił się również do Komisji o oszacowanie ilości wartości odżywczych zawartych w tzw. "mleku następnym" przeznaczonym dla małych dzieci, w porównaniu z potrzebami diety dziecka odstawionego od karmienia piersią. Ponadto, raport powinien ocenić, czy żywność przeznaczona dla sportowców wymaga regulacji prawnej.

Pestycydy

Komisja ma również zająć się kwestią zredukowania do minimum śladowej zawartości pestycydów w tych produktach.

Kolejne kroki

Niektóre postanowienia zawarte w projekcie rezolucji (artykuły 11, 16, 18, 19) wejdą w życie dwudziestego dnia po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

 

LINKI

- Przyjęty tekst będzie dostępny tutaj (11.06.2013)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

- Nagranie z sesji plenarnej z (11.06.2013)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

- Stanowisko w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cls

- Komunikat prasowy po głosowaniu komisji (29.05.2013)
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20130527IPR10526/html/New-rules-for-...

- Sylwetka sprawozdawcy Frédérique Ries (ALDE, BE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/4253/Fr%FDd%FDrique_Ries_home.html

- Ścieżka legislacyjna
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0156(COD)&l= EN

- Materiały audiowizualne w jakości emisyjnej
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=284

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco