Archiwum wszystkich interpelacji Jarosława Wałęsy dostępne są pod adresem Parlamentu Europejskiego.

Interpelacje
2013.01.11

Pomoc finansowa dla Pakistanu

Pomoc finansowa dla Pakistanu

Do obowiązków każdego rządu należy umożliwienie wszystkim chłopcom i dziewczynkom korzystania z bezpłatnej edukacji. Wszystkie rządy powinny publicznie potępiać przemoc i znęcanie się. W dniu 26 października 2012 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie dyskryminacji dziewcząt w Pakistanie, w szczególności sprawy Malali Yousafazai, pakistańskiej aktywistki, która odniosła poważne rany i była maltretowana. Talibowie nadal grożą śmiercią jej koleżankom szkolnym i działaczkom w Pakistanie.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.12.17

Informacja na temat środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży

Informacja na temat środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży

Na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w dniu 30 stycznia 2012 r. Komisja utworzyła osiem „grup działania”, które miały zostać wysłane do ośmiu państw członkowskich o najwyższej stopie bezrobocia osób młodych (Włochy, Hiszpania, Grecja, Słowacja, Litwa, Portugalia, Łotwa i Irlandia) i jednocześnie ogłosiła, że nierozdzielne do tej pory środki z funduszy europejskich w wysokości 82 mld euro zostaną przeznaczone na wsparcie inicjatyw na rzecz walki z bezrobociem osób młodych.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.07.12

Postanowienia ACTA w innych umowach

Postanowienia ACTA w innych umowach

W zeszłym tygodniu Parlament zdecydowaną większością głosów odrzucił zawarcie umowy ACTA, a tym samym wysłał wyraźny sygnał sprzeciwu wobec wszelkich podobnych regulacji prawnych.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.07.04

Zmiana dyrektywy 2001/37/WE

Zmiana dyrektywy 2001/37/WE

W ostatnim czasie dotarły do nas informacje, iż Komisja planuje rozpocząć prace legislacyjne nad zmianą dyrektywy 2001/37/WE, która ma, między innymi, zakazać produkcji i handlu tabaką.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.06.26

Narodowe rejestry nowotworów

Narodowe rejestry nowotworów

W ostatnim czasie pojawiła się inicjatywa stworzenia na poziomie europejskim podstaw prawnych funkcjonowania narodowych rejestrów nowotworów, które są jedynym źródłem danych o liczbie oraz strukturze i rozprzestrzenianiu się nowotworów.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.06.21

Oficjalne nieuznanie przez Turcję prezydencji Rady UE i zamrożenie stosunków z UE przez następny okres prezydencji

Oficjalne nieuznanie przez Turcję prezydencji Rady UE i zamrożenie stosunków z UE przez następny okres prezydencji

W dniu 8 czerwca 2012 r. turecki dziennik Sabah(1) opublikował oświadczenia tureckich ministrów spraw zagranicznych i spraw europejskich, w których oznajmili oni m.in., że „żadne ministerstwo ani żadna instytucja Republiki Tureckiej nie będzie utrzymywać kontaktów z prezydencją UE w czasie jej sprawowania przez grecką część Cypru”. Oświadczenia wydano podczas wspólnej konferencji prasowej w ramach trzeciego spotkania w sprawie dialogu politycznego między Turcją i UE na szczeblu ministerialnym z udziałem wysokiej przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz komisarza ds. rozszerzenia.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.06.12

Bieżący handel rybami utrzymywanymi w gospodarstwie rybackim między Turcją a UE

Bieżący handel rybami utrzymywanymi w gospodarstwie rybackim między Turcją a UE

Biuro Jarosława Leszka Wałęsy otrzymało list od zaniepokojonych wyborców pracujących w sektorze akwakultury. Poruszany przez nich problem polega w tym, że bieżący handel rybami utrzymywanymi w gospodarstwie rybackim między Turcją a UE wydaje się niezrównoważony i niesprawiedliwy, co ma wpływ na przemysł rybny i akwakulturę w UE.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.06.06

Zapobieganie rakowi przewodu pokarmowego i zarządzanie tą kwestią w UE

Zapobieganie rakowi przewodu pokarmowego i zarządzanie tą kwestią w UE

Rak przewodu pokarmowego jest odpowiedzialny za śmierć 375 tyś. obywateli UE rocznie, co sprawia, że jego wskaźnik śmiertelności jest najwyższy w UE – dużo wyższy niż w przypadku raka piersi, szyjki macicy czy płuc.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.05.04

Ogólnounijne badanie statystyczne dotyczące wiedzy o totalitarnej przeszłości Europy

Ogólnounijne badanie statystyczne dotyczące wiedzy o totalitarnej przeszłości Europy

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji z dnia 22 grudnia 2010 r. (COM(2010) 0783 wersja ostateczna) UE odgrywa ważną rolę w zachowywaniu i promowaniu pamięci o reżimach totalitarnych w Europie. Nie ma jednak żadnego jasnego obrazu aktualnej wiedzy Europejczyków, szczególnie przedstawicieli młodszego pokolenia w UE, o niedawnej totalitarnej przeszłości Europy.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.04.18

Przedmiot: Dyrektywa EED wpływająca na nagrzejnikowe pomierniki ciepła i forma rozliczania ich zużycia

Przedmiot: Dyrektywa EED wpływająca na nagrzejnikowe pomierniki ciepła i forma rozliczania ich zużycia

Chciałbym się odnieść do regulacji zawartej w artykule 8 ustęp 1 akapit 4 dyrektywy o efektywności energetycznej nakładającej obowiązek instalacji ciepłomierzy, a w budynkach wielorodzinnych dodatkowo indywidualnych liczników zużycia ciepła. Jeżeli zainstalowanie indywidualnych liczników zużycia ciepła nie jest technicznie wykonalne, zgodnie z brzmieniem dyrektywy, stosuje się indywidualne podzielniki kosztów ciepła.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.03.05

Pogłębianie współpracy gospodarczej w rejonie basenu Morza Śródziemnego oraz Europy Wschodniej

Pogłębianie współpracy gospodarczej w rejonie basenu Morza Śródziemnego oraz Europy Wschodniej

Obecne trudności ekonomiczne Unii Europejskiej skłaniają do zwielokrotnienia wysiłku na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w samej Wspólnocie, jak i poza nią.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.02.29

Sytuacja węgorza europejskiego

Sytuacja węgorza europejskiego

W ciągu ostatnich dwudziestu lat odnotowany został spadek połowów węgorza europejskiego (Anguilla anguilla), szacowany na około 70 % w latach 1989-2009 (FAO 2012), który jest wynikiem dramatycznie zmniejszającej się liczebności tego gatunku. W związku z tym mamy do czynienia z negatywnymi skutkami dla sektora przetwórstwa rybnego i konsumentów.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.02.03

Proponowana reorganizacja w zakresie dystrybucji środków w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020

Proponowana reorganizacja w zakresie dystrybucji środków w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020

Znaczenie wsparcia UE dla edukacji formalnej i nieformalnej oraz aktywizacji społecznej wymaga gruntownego przemyślenia i przeanalizowania wszelkich zmian, które mogą wpłynąć na efektywność, a więc w konsekwencji celowość prowadzonych działań. Dlatego w związku z proponowaną reorganizacją w zakresie dystrybucji środków w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020, która wiąże się z przekształceniem programów edukacyjnych takich jak „Młodzież w działaniu” i „Uczenie się przez całe życie” w program „Erasmus dla wszystkich”, zwracam się do Komisji z pytaniem o konsekwencje takich zmian.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.02.01

Tybet: naruszenia praw człowieka i wolności wypowiedzi Tybetańczyków przez chińskie władze

Tybet: naruszenia praw człowieka i wolności wypowiedzi Tybetańczyków przez chińskie władze

Tylko w ciągu ostatnich sześciu miesięcy aż 15 tybetańskich buddystów, z czego większość to mnisi, dokonało publicznego samopodpalenia, w wyniku którego niektórzy odnieśli poważne rany a inni nawet zginęli. Celem tych działań było zwrócenie uwagi światowej opinii publicznej na agresywną politykę Chin wobec Tybetu oraz na dramatyczną sytuację, jaka panuje w tym regionie.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.01.18

Pakiet portowy III i jego wpływ na gospodarkę morską w Unii Europejskiej

Pakiet portowy III i jego wpływ na gospodarkę morską w Unii Europejskiej

W ostatnim czasie powraca na forum europejskim debata na temat funkcjonowania portów w ramach gospodarki morskiej UE, czyli tzw. Ports Package III oraz chęć wprowadzenia koncesji w portach UE.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.01.04

Zagrożenie wybuchu elektrowni jądrowej Fukushima a wprowadzanie regulacji bezpieczeństwa

Zagrożenie wybuchu elektrowni jądrowej Fukushima a wprowadzanie regulacji bezpieczeństwa

Tragiczna katastrofa w postaci Tsunami nawiedziła Japonię 11 marca 2011 r. Fala tsunami uszkodziła w znaczny sposób, między innymi elektrownie atomowe. Najpoważniejsze zniszczenia odniosła elektrownia atomowa Fukushima 1, gdzie awarii uległ rdzeń atomowy nr 1, 2 i 3.

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.01.04

Ocena obecnej sytuacji ekonomicznej a ryzyko utraty płynności bankowości

Ocena obecnej sytuacji ekonomicznej a ryzyko utraty płynności bankowości

Ostatnie dni ukazują powagę sytuacji związaną z trwającym kryzysem ekonomicznym. Zasadnym jest postawienie pytania, jakie doraźne kroki zostały podjęte w celu uchronienia obywatela Europy od potencjalnej straty środków pieniężnych zgromadzonych w bankach?

Czytaj więcej
Interpelacje
2012.01.03

Nielegalne połowy niszczące rybołówstwo a sposoby zwalczania tej sytuacji

Nielegalne połowy niszczące rybołówstwo a sposoby zwalczania tej sytuacji

Połowy tzw. NNN, czyli nielegalne, niekontrolowane i nieuregulowane są jednym z najistotniejszych wyzwań dzisiejszego rybołówstwa w Europie.

Czytaj więcej
Interpelacje
2011.12.15

Łamanie praw autochtonicznych mniejszości narodowych w Republice Litewskiej

Łamanie praw autochtonicznych mniejszości narodowych w Republice Litewskiej

Republika Litewska jest państwem wieloetnicznym, gdzie w niektórych rejonach mniejszości autochtoniczne stanowią większość. 17 marca 2011 r. Parlament RL uchwalił nową wersję ustawy o oświacie, która odbiera rodzicom należącym do mniejszości narodowych nabyte wcześniej prawo wyboru języka, w jakim mogą uczyć się ich dzieci.

Czytaj więcej
Interpelacje
2011.11.26

Wielkości połowowe dorsza na Morzu Bałtyckim

Wielkości połowowe dorsza na Morzu Bałtyckim

W październiku tego roku ponownie dyskutowane będą wielkości połowowe dla poszczególnych gatunków ryb na Morzu Bałtyckim.

Czytaj więcej
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco