2017.03.20

Unia Europejska rewiduje swój wieloletni budżet

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Budżetowej posłowie dyskutować będą na temat stanowiska Rady w sprawie rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF) przyjętej 8 marca. Rewizja ta zwiększa między innymi elastyczność unijnego budżetu. Potrzebna ona będzie w kolejnych latach by umożliwić finansowanie nowych priorytetów związanych np. z odpowiedzią Unii na kryzys migracyjny. Pomoże także uniknąć kryzysu płatności pod koniec obecnej perspektywy finansowej i akumulacji na szczeblu unijnym niezapłaconych rachunków, głównie w ramach polityki spójności. Sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie WRF i autorem pakietu dokumentów w tej sprawie jest Jan Olbrycht.

Poniedziałek 20 marca, godz. 15:00, sala JAN 4Q1, PE, Bruksela 

Kiedy Unia powinna działać

W czwartek podczas posiedzenia Komisji Prawnej przegłosowany zostanie dokument odnoszący się do sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie przestrzegania zasady subsydiarności i proporcjonalności. Większa aktywność parlamentów narodowych, wskazanie na potrzebę zrewidowania podejścia do uzasadnionych opinii oraz dokładniejsza analiza zasady pomocniczości przy każdej nowej propozycji legislacyjnej to główne punkty raportu, którego sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL jest Tadeusz Zwiefka.

Czwartek 23 marca, godz. 9:00, sala JAN 4Q1, PE, Bruksela 

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową

We wtorek na posiedzeniu Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem oceniającym stan wdrażania umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową. Umowa, która weszła w życie pięć lat temu, jest pierwszą kompleksową umową zawartą przez UE z partnerem azjatyckim, a zarazem najbardziej ambitną umową handlową wdrożoną dotychczas przez Unię Europejską. Stałym sprawozdawcą PE do spraw relacji handlowych UE-Korea Południowa oraz autorem sprawozdania jest poseł Adam Szejnfeld.

Wtorek 21 marca, godz. 10:15, sala JAN 6Q2, PE, Bruksela

Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego

We wtorek na posiedzeniu Komisji Rozwoju (DEVE) odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie przemysłu konfekcyjnego. Światowa wymiana handlowa związana z przemysłem konfekcyjnym zapewnia pracę ponad 75 mln osób, z których trzy czwarte to kobiety. Tragedia w Rana Plaza w Bangladeszu, w której zginęło ponad 1,1 tys. osób, ukazała konieczność wzmocnienia działań na rzecz dalszej poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w przemyśle konfekcyjnym w krajach rozwijających się. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL jest poseł Adam Szejnfeld.

Wtorek 21 marca, godz. 09:00, sala ASP 1G3, PE, Bruksela

Rośnie rola kultury w stosunkach zewnętrznych UE

W środę podczas wspólnego posiedzenia Komisji Kultury i Komisji Spraw Zagranicznych posłowie dyskutować będą nad rolą kultury w stosunkach międzynarodowych. Sprawozdanie jest odpowiedzą Parlamentu Europejskiego na komunikat Komisji „W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych”, która zakłada zwiększoną rolę kultury w zapewnianiu pokoju w Europie i na świecie. Prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL w Komisji Kultury koordynuje poseł Bogdan Zdrojewski.

Środa 22 marca, godz. 15.00, sala PHS 1A002, PE, Bruksela 

VAT na e-publikacje

W środę na posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się dyskusja nad projektem opinii w sprawie zmian w dyrektywie VAT w odniesieniu do stawek stosowanych do książek, gazet i czasopism. Omawiana propozycja zmian pozwoliłaby państwom członkowskim na stosowanie tej samej co na publikacje drukowane - niższej stawki VAT na e-publikacje. Nowe przepisy powinny przyczynić się do stworzenia większej przejrzystości na rynku medialnym i książkowym, obniżenia cen dla konsumentów i tym samym zwiększenia dostępu do treści kulturowych. Autorem opinii w komisji CULT jest Bogdan Zdrojewski.

Środa 22 marca, godz. 9:00, sala PHS 1A002, PE, Bruksela 

Kultura i edukacja w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Podczas środowego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) posłowie będą głosować nad przyjęciem opinii w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). CULT od początku ustanawiania EFIS zwraca uwagę na konieczność większego ukierunkowania funduszu na projekty w sektorach kultury, kreatywnym i edukacji, ponieważ jedynie ułamek 4% środków EFIS przeznaczonych jest na ten cel. W tym kontekście członkowie komisji podkreślają potrzebę ukierunkowanego doradztwa pozwalającego lepiej zrozumieć tym sektorom możliwości finansowania i procedury w ramach EFIS i z zadowoleniem przyjmują propozycję EFIS 2.0 dotyczącą m.in. wzmocnienia roli Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Sprawozdawcą opinii z ramienia Grupy EPL jest Bogdan Zdrojewski.

Środa 22 marca, godz. 9.00, sala PHS 1A002, PE, Bruksela 

System gwarancji depozytów bankowych EDIS

W poniedziałek na Komisji Spraw Konstytucyjnych odbędzie się dyskusja, a we wtorek głosowanie nad opinia dotycząca trzeciego filaru Unii Bankowej: Systemu gwarancji depozytów bankowych (EDIS). Projekt ten ma na celu zacieśnić unię bankowa, umocnić ochronę deponentów bankowych, zwiększyć stabilność finansową oraz zwiększyć niezależność banków od państw. Autorem dokumentu jest Profesor Danuta Hübner.

Poniedziałek 20 marca, godz. 18:00,  sala ASP 3E2, debata, PE, Bruksela

Wtorek 21 marca, godz. 10:00, sala ASP 3E2, głosowanie, PE, Bruksela 

Wymiana poglądów na temat kodeksu łączności elektronicznej

W środę podczas posiedzenia Komisji Kultury odbędzie się debata dotycząca europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Propozycje Komisji Europejskiej przewidują m.in. zapewnienie szybkich łączy gospodarstwom domowym, firmom i instytucjom społecznym oraz umożliwienie obywatelom Unii dostępu do sieci komórkowej 5G. W projekcie opinii Komisja Kultury kładzie nacisk m.in. na pluralizm mediów i różnorodność kulturową, czy dostępności dla niepełnosprawnych użytkowników. Prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL koordynuje Bogdan Wenta.

Środa 22 marca, godz. 16:45, sala PHS 1A002, PE, Bruksela 

Reforma Organu Regulatorów Łączności Elektronicznej UE

W środę członkowie Komisji Kultury (CULT) będą dyskutować na temat Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), który zapewnia sprawne działanie jednolitego rynku łączności elektronicznej w UE. Komisja Europejska chce rozszerzyć jego kompetencje i przekształcić w agencję unijną. W projekcie opinii CULT wskazano, iż celem zapewnienia spójnego i skutecznego działania organ ten powinien współpracować z innymi organami Unii, agencjami i grupami roboczymi. Sprawozdawcą-cieniem do opinii z ramienia Grupy EPL jest Bogdan Wenta.

Środa, 22 marca, godz. 16:45, sala PHS 1A002, PE, Bruksela 

Spotkanie grupy roboczej z prof. dr. Anetą Wiewiórowską na temat platform internetowych

W środę̨ Grupa Robocza ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego na swoim posiedzeniu będzie gościć́ prof. dr. Anetę Wiewiórowską, polską prawniczkę̨, specjalistkę̨ z zakresu europejskiego prawa cywilnego. Wystąpienie prof. dr. Wiewiórowskiej oraz późniejsza dyskusja z europosłami będzie się̨ toczyć́ wokół pomysłu polskich i niemieckich naukowców na dookreślenie zasad funkcjonowania platform internetowych. Polska ekspertka postara się odpowiedzieć́ na pytanie jak dostosować́ otoczenie regulacyjne platform internetowych do rzeczywistości cyfrowej. Posłanka Róża Thun będzie przewodzić́ spotkaniu grupy roboczej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Środa 22 marca, godz. 10:00, sala ASP 5G3, PE, Bruksela

Przestrzeganie standardów demokratycznego państwa prawa w Polsce

W środę̨ podczas posiedzenia komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odbędzie się̨ dyskusja z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej na temat przestrzegania praworządności i reguł państwa prawa w Polsce. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej został zaproszony przez komisję LIBE by poinformować́ o postępach w dialogu z polskimi władzami i dalszych krokach ze strony Komisji Europejskiej.

Środa, 22 marca, godz. 17:30, PSH 3C050

Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa

We wtorek delegacja PO-PSL w Parlamencie Europejskim weźmie udział w obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa. W dniu tym zostaną poruszone najważniejsze kwestie związane z finansowaniem badań oraz funkcjonowaniem osób z zespołem Downa w społeczeństwie. Z tej okazji delegacja PO-PSL zaprosiła osoby z zespołem Downa wraz z opiekunami na wizytę do Parlamentu Europejskiego. Polscy posłowie biorą również aktywny udział w kampanii na rzecz podnoszenia świadomości społecznej i solidarności z osobami z Zespołem Downa #Socksbattle4DS.

Wtorek 21 marca, PE, Bruksela

Delegacja PE udaje się do Genewy przedstawić przyjęte priorytety w związku z sesją Rady Praw Człowieka ONZ

20 i 21 marca, delegacja PE będzie w Genewie w związku z trwającą 34 sesją Rady Praw Człowieka ONZ. Przedstawiciele PE w serii spotkań omówią przyjęte podczas ostatniej sesji plenarnej PE w Strasburgu priorytety Parlamentu na sesję Rady. PE będzie reprezentował m.in. koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. praw człowieka Andrzej Grzyb (PSL), który jak w latach ubiegłych był mocno zaangażowany w prace nad przyjętym stanowiskiem PE. 

Rola parlamentów narodowych

W poniedziałek odbędzie się seminarium nt. wdrażania postanowień Traktatu na szczeblu narodowym. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola Parlamentów Narodowych w Unii Europejskiej oraz jakie wyzwania na nie czekają. Profesor Danuta Hübner poprowadzi panel, w którym eksperckie prezentacje przedstawią Dr Olivier Rozenberg, Dr Diane Fromage oraz Dr Luis Heleno Terrinha.

Poniedziałek 20 marca, godz.16:30-18:00, sala ASP3E2, PE, Bruksela

Nagroda dla najlepszych posłanek i posłów do Europarlamentu

W środowy wieczór odbędzie się̨ ceremonia rozdania nagród MEP Awards 2017. Nagrody te rozdawane są̨ w osiemnastu kategoriach tematycznych. W tym roku nominację otrzymało 4 polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego:  posłanka Róża Thun w kategorii „Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów”, poseł Jan Olbrycht w kategorii „Rozwój Regionalny”, poseł Bogdan Wenta w kategorii „Rozwój”, a były przewodniczący PE Jerzy Buzek w kategorii „Energia”.

Środa, 22 marca, g. 18.00, Concert Noble, Rue d’Arlon 82, 1000 Brussels

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco