2017.03.11

Więcej praw dla udziałowców

W poniedziałek odbędzie się debata a we wtorek głosowanie ostatecznego porozumienia między Paramentem Europejskim a Radą UE w sprawie dyrektywy o długoterminowym zaangażowaniu akcjonariuszy w działalność spółki. Łatwiejsza identyfikacja akcjonariuszy przez spółkę, większy wpływ walnego zgromadzenia udziałowców na politykę wynagrodzeń dyrektorów, jaśniejsze zasady funkcjonowania inwestorów instytucjonalnych i podmiotów zarządzających aktywami to tylko niektóre zmiany, które mają zachęcić udziałowców do długoterminowego zaangażowania w działalność europejskich spółek. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL był poseł Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL.

Poniedziałek 13 marca, godz. 17:00, debata plenarna, PE, Strasburg

Wtorek 14 marca, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

Tadeusz ZWIEFKA

BRU: +32 (0)2 2845258 - STR: +33 (0)3 88 175258

Twitter: @TadeuszZwiefka

 

Sytuacja rolnictwa europejskiego nie pozwala na znaczące otwarcie rynku UE na import produktów rolnych z Ukrainy

W poniedziałek na posiedzeniu Komisji Rolnictwa odbędzie się głosowanie opinii w sprawie wprowadzenia, w odniesieniu do Ukrainy, tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu. Mając na uwadze wyjątkowo trudną sytuację gospodarczą na Ukrainie, w drugiej połowie 2016 r., Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe preferencje handlowe dla tego kraju w formie bezcłowych kontyngentów na niektóre produkty rolne i przemysłowe. Opinia zawiera wniosek o usunięcie środków handlowych w najbardziej wrażliwych obszarach produkcji rolnej wskazując na niełatwą sytuację, w jakiej znalazło się w ostatnim czasie rolnictwo europejskie, m.in. w związku z embargiem rosyjskim czy niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Autorem dokumentu jest europoseł Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa.

Poniedziałek 13 marca, godz. 19:00, sala WIC 200, PE, Strasburg

Czesław Adam SIEKIERSKI

BRU: +32 (0)2 2845793 - STR: +33 (0)3 88 175793

Twitter: @CzSiekierski

 

Równy dostęp do towarów i usług

We wtorek odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie wdrożenia dyrektywy dotyczącej równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do towarów i usług poprzedzone poniedziałkową debatą o równouprawnieniu płci w kontekście Międzynarodowego Dnia Kobiet. Do nierównego traktowania ze względu na płeć dochodzi nie tylko na rynku pracy, ale również przy korzystaniu z usług i nabywaniu towarów. Przeszkody dla rodziców z małymi dziećmi w środkach transportu czy odmienne ceny tych samych usług to przejawy codziennej dyskryminacji odczuwanej zarówno przez kobiety, jaki i część mężczyzn. Sprawozdanie przedstawia rekomendacje dla sektorów objętych dyrektywą, takich jak m.in. transport, systemy ubezpieczeń czy prywatne fundusze emerytalne, dotyczące wzmocnienia zasady równego traktowania w praktyce. Autorką sprawozdania jest posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Poniedziałek 13 marca, godz. 18:30, debata plenarna, PE, Strasburg

Wtorek 14 marca, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

BRU: +32 (0)2 2845420 - STR: +33 (0)3 88 175420

Twitter: @AKRajewicz

 

Parlament zatwierdzi porozumienie ws. krwawych minerałów

Podczas środowego posiedzenia PE w Strasburgu odbędzie się debata, a w czwartek głosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski, porozumienia politycznego uzgodnionego podczas rozmów trójstronnych z Radą i Komisją Europejską w zakresie ustanowienia unijnego systemu certyfikacji łańcucha dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Rozporządzenie dotyczące tzw. „krwawych minerałów” ma na celu zerwanie powiązań pomiędzy wydobyciem i handlem minerałami a finansowaniem zbrojeń. Autorem opinii i członkiem zespołu negocjacyjnego podczas rozmów trójstronnych był poseł Bogdan Wenta.

Środa 15 marca, godz. 15:00, debata plenarna, PE, Strasburg

Czwartek 16 marca, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

Bogdan Brunon WENTA

BRU: +32 (0)2 2845190 - STR: +33 (0)3 88 175190

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym

W środę podczas sesji plenarnej odbędzie się głosowanie stanowiska PE do negocjacji z Radą i Komisją Europejską w sprawie pakietu dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest z jednej strony odpowiedzią na uzależnienie UE od importu i ograniczonej dostępności surowców, w tym tych o znaczeniu strategicznym dla nowoczesnych technologii, z drugiej zaś odpowiada na wyzwania środowiskowe. Dyrektywy wprowadzają ambitne cele, m.in. recyklingu i znacząco wpłyną na kształt gospodarki odpadami w Polsce, stanowiąc z jednej strony wyzwanie dla samorządów, z drugiej zaś szanse na rozwój gospodarczy również na tych obszarach w których brakowało dotychczas impulsów ekonomicznych. W projekcie sprawozdania PE uwzględniony został m.in. postulat posła Andrzeja Grzyba o wykorzystaniu komunalnych odpadów organicznych do produkcji biogazu jako drugą, obok kompostowania, dostępną metodę recyklingu.

Środa 15 marca, godz. 15:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

Andrzej GRZYB

BRU: +32 (0)2 2845185 - STR: +33 (0)3 88 175185

Twitter: @GrzybAndrzej

 

Zgromadzenie Parlamentarne UE – Ukraina – dalsza partnerska współpraca

W środę i czwartek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zbierze się Zgromadzenie Parlamentarne UE-Ukraina, w którego skład wchodzą posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz Deputowani Wierchownej Rady Ukrainy. Podczas dwudniowych spotkań i paneli, deputowani będą rozmawiać, między innymi, o bezpieczeństwie na Ukrainie w globalnym kontekście, implementacji porozumień z Mińska, dalszych reformach czy także o współpracy handlowej i kooperacji między ukraińskimi i unijnymi przedsiębiorstwami. Spotkanie Zgromadzenia odbywa się dwa razy do roku – raz organizowane jest przez stronę Parlamentu Europejskiego, drugi raz przez Ukrainę. Gospodarzem spotkań i jednocześnie przewodniczącym Delegacji ds. Ukrainy jest Prof. Dariusz Rosati.

Środa 15 marca, godz. 15:00-18:30, sala S4.1. PE, Strasburg

Czwartek 16 marca, godz 9:00-12:00, sala S4.1. PE, Strasburg

Dariusz ROSATI

BRU: +32 (0)2 2845482 - STR: +33 (0)3 88 175482

Twitter: @DariuszRosati

 

W obronie interesów europejskich rybaków

W czwartek posłowie przyjmą swoje stanowisko ws. polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki, apelując m.in. o stosowanie równego prawa do połowów w archipelagu Spitsbergen. Poprawkę w tej sprawie złożył poseł Jarosław Wałęsa.

Środa, 15 marca, godz 19:00, debata plenarna, PE, Strasburg

Czwartek, 16 marca, godz 12:00, głosowanie, PE, Strasburg

Jarosław WAŁĘSA

BRU: +32 (0)2 2845304 - STR: +33 (0)3 88 175304

Twitter: @WalesaMEP

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco