2012.11.21
copyright PE
copyright PE

Szybki rozwój technologii wykorzystywanych do poszukiwania i wydobywania paliw kopalnych z niekonwencjonalnych źródeł wymaga analizy ram regulacyjnych UE, przed zakończeniem której, państwa członkowskie powinny zachować ostrożność przy kontynuowaniu działań dotyczących ich eksploatacji. Posłowie przyjęli dziś w Strasburgu dwie rezolucje w sprawie przemysłowych i środowiskowych aspektów wydobycia gazu łupkowego i olei łupkowych.

Każde państwo członkowskie ma prawo samo decydować, czy eksploatować złoża gazu łupkowego, uważa autorka sprawozdania dotyczącego przemysłowych i energetycznych aspektów wydobycia gazu łupkowego Niki Tzavela (EFD, EL). Parlament dostrzega jednak potrzebę zapewnienia solidnego systemu regulacyjnego oraz niezbędnych zasobów administracyjnych i nadzorczych dotyczących rozwoju wszelkiej działalności związanej z gazem łupkowym, w tym technologii szczelinowania hydraulicznego. Szczególnego znaczenia nabiera kwestia standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz dostępnych technologii i praktyk operacyjnych w produkcji gazu łupkowego.

W celu stworzenia niezbędnej infrastruktury związanej z odwiertami, magazynowaniem, transportem i przetwarzaniem gazu i płynu szczelinującego potrzebne są znaczące inwestycje, czym w całości musi zająć się przemysł.

Niezależność energetyczna

Światowe zużycie gazu ziemnego wzrasta, a jego produkcja w Europie zmniejsza się, co spowoduje do 2035 roku konieczność importu około 450 mld metrów sześciennych gazu. Dlatego istotne staje się zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw w długiej perspektywie, poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, oszczędności energii, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i obiektów składowania gazu, zróżnicowanie dostaw gazu i dróg tranzytowych.

Ramy prawne wystarczające, ale zalecana ostrożność

Chociaż Komisja Europejska stwierdziła, że obecne ramy prawne w wystarczającym stopniu regulują kwestie związane z eksploatacja złóż gazu łupkowego, to jednak szybki postęp technologiczny umożliwiający gwałtowne zwiększenie wydobycia na skalę handlową sprawia, że konieczny wydaje się przegląd unijnych przepisów w tym zakresie. W sprawozdaniu dotyczącym środowiskowych aspektów wydobycia gazu łupkowego, autorstwa Bogusława Sonika (EPP, PL), Parlament apeluje do państw członkowskich o ostrożność przy kontynuowaniu działań dotyczących niekonwencjonalnych paliw kopalnych aż do zakończenia przeprowadzanej obecnie analizy regulacyjnej.

Woda i chemikalia w procesie szczelinowania

W technologii szczelinowania hydraulicznego wykorzystywane są duże ilości wody, która jest zasobem szczególnie wrażliwym. Parlament chce, aby państwa członkowskie sporządzały plany zaopatrzenia w wodę na podstawie lokalnych uwarunkowań hydrologicznych z uwzględnieniem lokalnych zasobów i potrzeb.

Należy także dopilnować, aby firm eksploatujące złoża gazu łupkowego podawały do wiadomości skład chemiczny i stopień stężenia płynów wykorzystywanych do szczelinowania.

Propozycja ustanowienia zakazu szczelinowania odrzucona

Parlament Europejski odrzucił poprawkę, w której wzywano do ustanowienia zakazu przeprowadzania nowych operacji szczelinowania hydraulicznego ze względu na rzekome negatywne oddziaływanie tej technologii na środowisko naturalne.

 

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco