2016.12.09

Jazydzkie prawniczki otrzymają Nagrodę Sacharowa 2016

Nadia Murad Basee Taha i Lamiya Aji Bashar, jazydzkie prawniczki ocalone z seksualnej niewoli w tzw. państwie islamskim, odbiorą we wtorek w południe Nagrodę Sacharowa na rzecz Wolności Myśli. Nagroda przyznawana jest co roku przez Parlament Europejski.

Konferencja prasowa laureatek z udziałem przewodniczącego Parlamentu Martina Schulza odbędzie się bezpośrednio po ceremonii wręczenia nagród o godzinie 12:30.

Pozostali finaliści to Can Dündar, były redaktor naczelny tureckiego dziennika Cumhuriyet, oraz Mustafa Dżemilew, były przewodniczący Madżlisu (zgromadzenia narodowego Tatarów krymskich) i dysydent w czasach ZSRR. Obaj wezmą udział w ceremonii.

Nagroda im. Sacharowa Nagroda im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli została ustanowiona przez Parlament Europejski w 1988 r. Jest przyznawana każdego roku osobom lub organizacjom z całego świata walczącym o prawa człowieka, w szczególności o wolność słowa. Nosi imię rosyjskiego naukowca i dysydenta w czasach ZSRR. 

Wręczenie nagrody: wtorek, 13 grudnia, 12.00 
Konferencja prasowa: wtorek, 13 grudnia 12.30-13.10

#NagrodaSacharowa #SakharovPrize @NadiaMuradBasee #LamiyaAjiBashar #Jazydowie


Debata przed unijnym szczytem: Brexit, migracje, bezpieczeństwo, Rosja i inwestycje na rzecz zatrudnienia

W środę rano posłowie przedyskutują z przedstawicielami Rady i Komisji najpilniejsze zagadnienia polityki UE, takie jak migracja, bezpieczeństwo, rozwój społeczny i młodzież, oraz stosunki zewnętrzne. Debata stanowi przygotowanie do spotkania przywódców państw UE na posiedzeniu Rady Europejskiej 15  grudnia.

Szefowie państw i rządów spotkają się w Brukseli. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz wygłosi przemówienie na początku szczytu o godzinie 12:30.

Przywódcy 27 państw członkowskich (a więc bez udziału przedstawiciela Wielkiej Brytanii) spotkają się też na roboczej kolacji, podczas której omówią przygotowania do negocjacji w sprawie Brexitu. Negocjacje rozpoczną się, gdy Wielka Brytania oficjalnie poinformuje inne kraje o swojej decyzji wyjścia z Unii Europejskiej powołując się na artykuł 50 traktatu.

Debata: środa, 14 grudnia 
Procedura: oświadczenia Rady i Komisji z debatą

#euco #migracjaUE #Rosja


Debata przed unijnym szczytem: Brexit, migracje, bezpieczeństwo, Rosja i inwestycje na rzecz zatrudnienia

W środę rano posłowie przedyskutują z przedstawicielami Rady i Komisji najpilniejsze zagadnienia polityki UE, takie jak migracja, bezpieczeństwo, rozwój społeczny i młodzież, oraz stosunki zewnętrzne. Debata stanowi przygotowanie do spotkania przywódców państw UE na posiedzeniu Rady Europejskiej 15  grudnia.

Szefowie państw i rządów spotkają się w Brukseli. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz wygłosi przemówienie na początku szczytu o godzinie 12:30.

Przywódcy 27 państw członkowskich (a więc bez udziału przedstawiciela Wielkiej Brytanii) spotkają się też na roboczej kolacji, podczas której omówią przygotowania do negocjacji w sprawie Brexitu. Negocjacje rozpoczną się, gdy Wielka Brytania oficjalnie poinformuje inne kraje o swojej decyzji wyjścia z Unii Europejskiej powołując się na artykuł 50 traktatu.

Debata: środa, 14 grudnia 
Procedura: oświadczenia Rady i Komisji z debatą

#euco #migracjaUE #Rosja


Nowe przepisy mają zdynamizować przewozy kolejowe  w  Unii Europejskiej

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek organizowania przetargów na świadczenie publicznych usług kolejowych otwartych dla wszystkich inwestorów z krajów Unii Europejskiej. Nowe zasady mają też przyczynić się do rozszerzenia oferty o nowe usługi. Glosowanie zaplanowano na  środę.

Zmiana przepisów ma na celu zwiększenie udziału kolei w przewozach pasażerskich. Obecnie, pod względem liczby użytkowników, podróżowanie pociągiem pozostaje daleko w tyle za innymi sposobami transportu. Bardzo zróżnicowany jest też poziom satysfakcji podróżnych w poszczególnych państwach  Unii. 

Procedura wyboru firm świadczących pasażerskie usługi kolejowe w drodze publicznego przetargu powinna stopniowa stać się obowiązującym standardem w państwach członkowskich. 

Ubiegania się o zdobycie na zasadach konkurencyjnych kontraktu na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu pasażerskiego powinno zwiększyć zainteresowanie firm poziomem satysfakcji klientów i przyczynić się do zaoszczędzenia publicznych  pięniedzy.

Nadal będzie istniała możliwość bezpośredniego przyznawania kontraktów, bez ogłaszania przetargu, ale zastosowanie takiej metody wyboru kontrahenta powinno być uwarunkowane szczególnymi usprawnieniami dla  pasażerów. 

Ponadto każda spółka kolejowa będzie mogła przedstawić swoją ofertę usług komercyjnych na rynkach przewozów pasażerskich w UE, państwa członkowskie będą jednak mogły ograniczyć prawo nowego operatora do świadczenia usług na niektórych liniach pod pewnymi warunkami.

Dalsze informacje na temat struktury rynku kolejowego w całej UE informacje tła na pakiet reform kolejowych.

Debata: poniedziałek, 12 grudnia Głosowanie: wtorek, 13 grudnia
Procedura: współdecyzja, porozumienie w drugim czytaniu

Numery procedur: 2013/0028 (COD), 2013/0029 (COD), 2013/0013 (COD)

#4thRail


Państwa UE powinny powstrzymać podżeganie do nienawiści przeciw migrantom i uchodźcom

Państwa członkowskie UE powinny „powstrzymać się od podżegania do strachu i nienawiści skierowanych przeciwko migrantom i poszukującym azylu wśród obywateli, dla osiągania celów politycznych”, stwierdzili posłowie w projekcie rezolucji o przestrzeganiu praw podstawowych, nad którą glosowanie odbędzie się we wtorek. 

Rezolucja przygotowana przez Józsefa Nagy (EPP, SK) koncentruje się na najważniejszych problemach z przestrzeganiem praw podstawowych w UE, w 2015 roku, dotyczą one migracji, ochrony dzieci oraz tego, co dzieje się w środowisku internetowym. Prawo do swobodnego przemieszczania się oraz aborcji ratującej życie również uznane zostały za kluczowe.

Prawa człowieka na świecie

Posłowie dyskutować będą również o przestrzeganiu praw człowieka i zasad demokratycznych na świecie, w 2015 roku, oraz o politykach UE w tym obszarze, z szefową dyplomacji UE, Federicą Mogherini, we wtorek popołudniu. Coroczny raport Parlamentu Europejskiego, dotyczący praw człowieka i demokracji, zostanie poddany pod głosowanie w środę, w południe. 

Debata na temat Praw Podstawowych w UE, w 2015: poniedziałek, środa, 14 grudnia Głosowanie:czwartek, 15 grudnia
Konferencja prasowa z sprawozdawcą Józsefem Nagy (EPP, SK): wtorek, 13 grudnia, o 14.30
Debata na temat corocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie, za rok 2015: wtorek, 13  grudnia 
Głosowanie: środa, 14 grudnia Procedura: rezolucja nie-legislacyjna

#fundamentalrights  #HumanRights #democracy #humanrights


Unia energetyczna: pierwsza debata o pakiecie dotyczącym “czystej energii” 

Posłowie debatować będą nad pakietem propozycji przepisów, które zapewnić mają czystą energię dla wszystkich Europejczyków, z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem, który jest odpowiedzialny za Unię Energetyczną.

Przewodniczący parlamentarnej komisji ds. energii Jerzy Buzek (EPP, PL), skomentował prezentację Komisji Europejskiej z 30 listopada: „Pakiet ten powinien być pomocny w przystosowaniu rynków do nowych trendów w tworzeniu, konsumpcji i oszczędzaniu energii. Powinien on także zwiększyć naszą niezależność oraz bezpieczeństwo energetyczne poprzez efektywne i zrównoważone użytkowanie wszystkich źródeł energii dostępnych w Europie, włącznie z energią  odnawialną”. 

Parlament wzywał do stworzenia przepisów odnoszących się do czystej energii, w rezolucji przyjętej w czerwcu, na temat jednolitego rynku energii oraz w rezolucji przyjętej we wrześniu, na temat przyszłości energii  odnawialnej.

Pakiet „Czysta energia dla Europejczyków” zawiera kilka propozycji przepisów oraz trzy komunikaty, na temat rynku energii, efektywności energetycznej, energii odnawialnej, projektów ECO oraz zarządzania Unią  Energetyczną.

Debata: wtorek, 13 grudnia 
Procedura: Oświadczenie Komisji Europejskiej

#energyunion #EnergyUnion #EnergyEfficiency


Posłowie chcą zniesienia wiz do USA i Kanady dla wszystkich obywateli UE

Wszyscy obywatele UE powinni mieć prawo do podróżowania do USA i Kanady bez wizy, tak jak obywatele USA i Kanady, gdy odwiedzają Unię Europejską - uważają posłowie. W środę zapytają Komisję Europejską, co zamierza zrobić, aby osiągnąć pełną wzajemność wizową między UE a tymi  krajami.

Kanada wymaga wiz wjazdowych od obywateli Bułgarii i Rumunii. Zobowiązała się do zniesienia ich do końca roku 2017. Stany Zjednoczone nakładają obowiązek wizowy na obywateli Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii. Nowe przepisy przyjęte ostatnio w USA mogą dotknąć wszystkich posiadaczy unijnego paszportu, którzy mają podwójne obywatelstwo.

Mechanizm wzajemności wizowej 

Komisja Europejska, po stwierdzeniu, że obce państwo nie przestrzega zasady wzajemności wizowej wobec obywateli Unii Europejskiej, informuje to państwo o możliwości zastosowania tak zwanego „mechanizmu wzajemności wizowej” wprowadzonego w styczniu 2014 roku. Dane państwo ma 24 miesiące znieść wizy wjazdowe dla obywateli UE. Jeżeli nie dotrzyma tego terminu, Komisja Europejska może zawiść na 12 miesięcy prawo obywateli tego państwa do bezwizowego wjazdu na terytorium UE. W tym celu przyjmuje „akt delegowany”, na którego wykonanie muszą wydać zgodę Rada i  Parlament. 

Komisja poinformowała Kanadę i USA o stwierdzeniu braku wzajemności w polityce wizowej 12 kwietnia 2014 roku. Oznacza to, że Komisja powinna przed 12 kwietnia 2016 podjąć kroki zmierzające do nałożenia obowiązku wizowego na obywateli kanadyjskich i amerykańskich, nie podjęła jednak żadnych   działań. 

Debata: środa, 14 grudnia 
Procedura: pytanie wymagające odpowiedzi ustne do Komisji

#wizyUSA


Hamulec bezpieczeństwa: możliwość ponownego wprowadzania wiz wjazdowych do  UE

Nowe przepisy, pozwalające Komisji Europejskiej i państwom członkowskim na ponowne wprowadzanie wymagań wizowych w szybszy i prostszy sposób, zostaną poddane pod głosowanie plenarne, w czwartek. Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli nieformalne porozumienie w tej sprawie 7 grudnia.

Porozumienie w sprawie mechanizmu zwieszania ruchu bezwizowego, toruje drogę do przyznania bezwizowego dostępu do UE Gruzji i Ukrainie. Zgodnie z nowymi przepisami, wymagania wizowe mogą zostać ponownie wprowadzone, w przypadku znaczącego wzrostu nieuregulowanej migracji lub bezpodstawnych aplikacji o przyznanie azylu, braku współpracy przy ponownym przyjmowaniu migrantów lub zagrożeniu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Debata: środa, 14 grudnia 
Procedura: współdecyzja, porozumienie w pierwszym czytaniu

#visa #Ukraine #Georgia


Porty w UE: bardziej przejrzyste zasady dotyczące opłat i dopłat publicznych

Opłaty wymagane od linii oceanicznych w z zamian za usługi portowe, powinny stać się bardziej przejrzyste, dzięki nowym przepisom głosowanym w środę. Przepisy te, powinny sprzyjać wprowadzeniu jaśniejszych zasad utrzymywania portów z pieniędzy publicznych i  zapewnić wyższą jakość   usług. 

Według Komisji Europejskiej, brak jasnych przepisów dotyczących opłacania z pieniędzy publicznych infrastruktury portowej oraz opłat za korzystanie z niej wstrzymuje inwestycje. Nowe zasady mają na celu zwiększenie efektywności portów w UE, zatrudniających 470 000 osób oraz ich atrakcyjności dla inwestorów. Mają również zmienić transport morski w konkurencyjną i zrównoważoną alternatywę dla zapchanych dróg, zarówno dla pasażerów, jak  i  dla  ładunków, wzdłuż wybrzeży   UE.

Obsługa towarowa i pasażerska w portach, podlegać będzie również przepisom dotyczącym przejrzystości finansowej, jednak organizacja tych usług podlegać będzie przepisom prawa krajowego. 

Przepisom podlegać będzie ponad 300 portów morskich w UE, należących do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Przez te porty przepływa w sumie, 93% towarów i 93% pasażerów podróżujących na statkach, w UE. Trzy czwarte towarów importowanych przez UE z krajów trzecich oraz 37% transportu wewnątrz UE, przechodzi przez europejskie porty. 

Debata: poniedziałek, 12 grudnia Głosowanie: środa, 14 grudnia 
Procedura: współdecyzja, porozumienie w pierwszym czytaniu

#portservices


Debata o polskiej demokracji we wtorek. Inne tematy sesji. 

Parlament Europejski będzie debatował o stanie polskiej demokracji i praworządności we wtorek 13 grudnia po południu. To już kolejna debata parlamentarna w tej sprawie. Przyjęcie rezolucji nie jest planowane. Debata rozpocznie się od przedstawienia sytuacji w Polsce przez Komisję    Europejską.

Decyzję o rozszerzeniu porządku obrad o debaty na temat sytuacji w Polsce podjęła w czwartek wieczorem Konferencja Przewodniczących Parlamentu  Europejskiego. 

Inne tematy sesji to między innymi: podpisanie przez przewodniczących Parlamentu, Rady UE i Komisji wspólnej deklaracji o unijnych priorytetach na 2017, prezentacja programu słowackiego przewodnictwa Rady UE z udziałem premiera Roberta Fico, zaprzestanie wykorzystywania pracy dzieci na uprawach bawełny w Uzbekistanie jako warunek ułatwień handlowych dla tego kraju, podsumowanie polityki zagranicznej UE w 2016 (Rosja, Bliski Wschód, Afryka) z udziałem Federiki Mogherini, nowelizacja Regulaminu Prac Parlamentu, wyciek starych danych Europolu na temat terroryzmu (debata z udziałem brytyjskiego komisarza Juliana   Kinga).

Pełny porządek obrad jest opublikowany na stronie internetowej Parlamentu.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco