2016.06.07

Tematy obrad

Głosowanie nad planem powołania komisji śledczej w sprawie "panamskich papierów"

Posłowie mają zagłosować nad propozycją liderów grup politycznych o powołaniu komisji śledczej, badającej sprawę tzw. "panamskich papierów", w których ujawniono istnienie firm założonych w rajach podatkowych oraz ich rzeczywistych właścicieli.

Przeczytaj więcej

Debata nad postępami wielomiliardowego planu inwestycyjnego UE

Postępy Komisji Europejskiej we wdrażaniu wartego €315 miliardów inwestycyjnego "planu Junckera" dla UE będą przedmiotem debaty w środę. Zainaugurowany rok temu Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), ma przyciągać pieniądze prywatne i publiczne oraz pobudzić wzrost gospodarczy, spowolniony przez globalny kryzys finansowy. Prezentując postępy Funduszu, 2 czerwca, Komisja wnioskowała o przedłużenie jego trwania ponad trzy lata oraz o zwiększenie pomocy dla małych i średnich firm.

Przeczytaj więcej

Debata o planie UE dotyczącym pierwotnych przyczyn migracji

Przeczytaj więcej

Parlament ponownie przeciw substancjom wpływającym na układ hormonalny

W środę, Parlament zamierza ponownie zwrócić się do Komisji Europejskiej o zaległą publikację kryteriów naukowych, które pozwoliłyby zidentyfikować i przeciwdziałać ryzyku bycia narażonym na wpływ chemikaliów zaburzających działanie układu hormonalnego, a które powinny były zostać opublikowane w 2013 roku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, w grudniu 2015 roku, że Komisja nie publikując kryteriów, złamała prawo UE, posłowie natomiast niejednokrotnie nalegali, żeby Unia ograniczyła używanie podobnych substancji. W rezolucji, z marca 2013 roku, parlament wezwał Komisję do działań, które zredukowałyby ryzyko związane z substancjami zaburzającymi układ hormonalny, które uważa się za powiązane ze spadkiem jakości spermy, przyspieszonym dojrzewaniem oraz niektórymi rodzajami raka i innymi schorzeniami Podejrzewa się, że szeroka gama chemikaliów ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, ale opracowanie naukowych kryteriów pomocnych przy ich identyfikacji jest bardzo skomplikowane. To, że Komisja spóźnia się z dostarczeniem kryteriów wywołało zdecydowane reakcje ze strony przemysłu oraz konsumentów. Oczekuje się, że kryteria zostaną zaprezentowane, a Komisja przedstawi swój plan działań przed latem 2016 roku.

Debata i głosowanie nad stanowiskiem Parlamentu w sprawie walki z unikaniem podatków

We wtorek, odbędzie się debata, a w środę głosowanie, nad stanowiskiem Parlamentu w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej walki z unikaniem opodatkowania. Komisja ds. gospodarczych i finansowych poparła proponowane rozwiązania, zamknięcia luk prawnych używanych przez korporacje unikające podatków, w głosowaniu 24 maja. Posłowie chcieliby też wprowadzenia rygorystycznych limitów ulg podatkowych oraz efektywnej stopy podatkowej dla korporacji, 15 % od dochodów uzyskanych zagranicą. Dyrektywa zapobiegająca unikaniu opodatkowania odzwierciedla propozycje zawarte w planie działań OECD, które mają prowadzić do ograniczenia erozji bazy podatkowej oraz przenoszenia zysków (BEPS) oraz opiera się na rekomendacjach Parlamentu z listopada ( sprawozdanie komisji specjalnej TAXE 1) oraz z grudnia (rekomendacje dotyczące zmiany prawa zawarte w sprawozdaniu Annelise Dodds (S&D, UK) i Ludka Niedermayera (EPP, CZ)). Dyrektywa opiera się na zasadzie, że podatki powinny być płacone w miejscu, w którym wypracowano zyski oraz zawiera wiążące prawnie środki blokujące metody najczęściej używane przez firmy, które chcą uniknąć płacenia podatków. Zaproponowano w niej również wspólne definicje terminów takich jak: "stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej", "raje podatkowe", "minimalna treść ekonomiczna", "ceny transferowe" i inne, podlegające obecnie dowolnej interpretacji.

Swobodny przepływ osób: głosowanie nad nowymi przepisami dot. akceptacji krajowych dokumentów urzędowych w innym państwie UE

Parlament będzie głosował w czwartek nad nowymi przepisami mającymi na celu ułatwienie swobodnego przepływu obywateli w UE. Przepisy te zakładają uproszczenie procedur dowodzenia autentyczności niektórych dokumentów urzędowych (takich jak akty urodzenia lub ślubu) w innych państwach członkowskich. Nowe przepisy mogłyby też pozwolić na uniknięcie obowiązkowych tłumaczeń, bo wprowadziłaby nowe wielojęzyczne formularze unijne, które byłyby dołączone do dokumentów oryginalnych. Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich aktów stanu cywilnego oraz niektórych innych dokumentów, których posiadaniem obywatele przeprowadzający się za granicę, muszą się wykazać. Chodzi na przykład o miejsce zamieszkania, poświadczenie obywatelstwa lub zaświadczenie o niekaralności. Jeżeli Parlament wyrazi zgodę, rozporządzenie będzie mogło wejść w życie. Będzie jednak wdrażane stopniowo, by obowiązywać w pełni od 2019 roku. 

Parlament chce bronić rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi supermarketów

Komisja Europejska powinna podjąć kroki przeciw nieuczciwym praktykom handlowym (NPH) w sektorze spożywczym i zaproponować przepisy, które zapewnią uczciwe i przejrzyste relacje między producentami żywności, dostawcami i dystrybutorami - uważają posłowie. Na poniedziałek zaplanowano debatę w tej sprawie, rezolucja nieustawodawcza będzie głosowana we wtorek.Parlamentarna komisja rynku wewnętrznego uważa, że nowe przepisy powinny być odpowiedzią na obowiązujący od kilku lat "nowy paradygmat gospodarczy". Polega on, zdaniem posłów, na tym, że sprzedaż detaliczna olbrzymiej ilości żywności oraz dostęp dostawców do punktów sprzedaży (który staje się przedmiotem ostrej konkurencji między nimi) jest de facto kontrolowany przez supermarkety. Jednocześnie, uważają posłowie, praktyki handlowe supermarketów przenoszą nadmierne ryzyko na dostawców. Posłowie uważają, że należy zapewnić równowagę między dochodami a wpływami w łańcuchu dostaw żywności. Zauważają, że sprzedaż poniżej kosztów produkcji i poważne nadużycie, jakim jest sprzedaż przez wielkie sieci handlowe w ramach kampanii reklamowych produktów żywnościowych takich jak nabiał, owoce i warzywa po niższej cenie, zagraża długoterminowej zrównoważonej produkcji tych produktów w UE. NPH skutkują też nadmierną produkcją i marnotrawieniem żywności. Posłowie są też zdania, że nieuczciwe praktyki w handlu żywnością mogą prowadzić do nadmiernych kosztów i niższych niż oczekiwane przychodów dla przedsiębiorców o słabszej sile przetargowej (99,1% przedsiębiorstw w sektorze produktów spożywczych i napojów stanowią MŚP i mikroprzedsiębiorstwa) co może mieć negatywny wpływ na całą gospodarkę UE. NPH uderzają w konsumentów końcowych ograniczając wybór produktów i dostęp do nowych i innowacyjnych towarów. Więcej na temat NPH Wśród NPH zgłaszanych organom kontrolnym przez podmioty gospodarcze uczestniczące w łańcuchu dostaw produktów spożywczych wymieniane są na przykład opóźnienia w płatnościach; ograniczenia w dostępie do rynku; jednostronne zmiany postanowień umowy z mocą wsteczną; nagłe i nieuzasadnione zerwanie umowy; nieuczciwe przeniesienie ryzyka handlowego; pobieranie opłat za fikcyjne usługi; odmowa zawarcia umowy w formie pisemnej; przenoszenie kosztów promowania towarów w obszarach sprzedaży oraz kosztów transportu i magazynowania na dostawców. W Unii funkcjonują już przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE), nie ma przepisów mających na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk pomiędzy różnymi podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw na rynku rolno-spożywczym. NPH jedynie częściowo są objęte prawem konkurencji.

Tajne więzienia CIA, ciąg dalszy: posłowie domagają się informacji na temat postępów w śledztwach w sprawie tortur

Czy Rada przyznaje, że niektóre państwa członkowskie UE były zaangażowane w program CIA wydawania osób i ich tajnego przetrzymywania? Czy takie zaangażowanie nie stanowi naruszenia unijnego prawa? Posłowie chcą uzyskać od Rady i Komisji odpowiedzi na te i inne pytania podczas wtorkowej debaty, której podsumowaniem będzie rezolucji głosowana w środę. Interpelacja do Rady i Komisji nawiązuje do rezolucji Parlamentu Europejskiego z 11 lutego 2015 roku przyjętej w reakcji na sprawozdanie Senatu Stanów Zjednoczonych na temat stosowania tortur przez CIA. Debata była początkowo zaplanowana na majową sesję plenarną. Parlament wielokrotnie domagał się pełnego śledztwa w sprawie udziału państw członkowskich Unii w zakładaniu i funkcjonowaniu tajnych więzień CIA w Europie oraz odnośnie programu wydawania CIA osób podejrzanych o terroryzm.

Interpelacja poselska do Komisji w sprawie bezpieczeństwa elektrowni jądrowej na Białorusi

Posłowie mają wątpliwości, co do bezpieczeństwa elektrowni jądrowej budowanej obecnie w Ostrowcu na Białorusi, zwrócą się więc do Komisji z interpelacją w tej sprawie oczekując oświadczenia stwierdzającego bezpieczeństwo projektu. Debatę plenarną zaplanowano na poniedziałek około godziny 18. Posłowie zamierzają zapytać Komisję Europejską czy projekt budowy elektrowni w Ostrowcu spełnia europejskie normy bezpieczeństwa jądrowego, oraz jakie działania zamierza ona podjąć w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia testów wytrzymałościowych ściśle według metodologią Europejskiej Grupy Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG). Komisja pełni rolę obserwatora w projekcie tej inwestycji. Spotkanie przedstawicieli Komisji ze strona białoruską, które odbyło się w 2009 roku, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, wykazało, iż międzynarodowe standardy prawne nie zostały w sposób satysfakcjonujący wdrożone w krajowy proces wydawania zezwoleń. Przewiduje się, że elektrownia podejmie pierwsze zadania już w tym roku, a zacznie w pełni funkcjonować w roku 2018. Jest budowana w obwodzie grodzieńskim, tuż przy granicy z Unią Europejską, 200 kilometrów od granicy z Polską i 40 km od Wilna.

Prezydent Bułgarii Rosen Plevneliev wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim

Prezydent Republiki Bułgarii Rosen Plevneliev wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim, w środę, o godzinie 12.00. Oczekuje się, że poruszy on temat przyszłości Unii Europejskiej oraz stojących przed nią wyzwań. Rosen Plevneliev jest czwartym demokratycznie wybranym prezydentem Bułgarii i jej pierwszym prezydentem, który wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim od kiedy Bułgaria wstąpiła do Unii Europejskiej, 1 stycznia 2007 roku. Prezydent Plevneliev zdobył w 2015 roku tytuł "Europejskiej osobowości roku, w Europie południowo-wschodniej i centralnej" za swój wkład w stabilizację i poprawę relacji pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie sąsiadami na Bałkanach.

Pozostałe tematy sesji plenarnej

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco