2016.04.13

W przyjętej w środę rezolucji posłowie wezwali polskie władze do pełnego wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej dotyczących zdolności Trybunału Konstytucyjnego do wypełnienia swej roli strażnika konstytucji i gwaranta poszanowania praworządności w Polsce.

Rezolucja (która nie jest prawnie wiążąca) uzyskała poparcie 513 posłów, 142 głosowało przeciw, 30 wstrzymało się od głosu. Jest ona owocem debaty plenarnej, która odbyła się w styczniu. Bezpośrednim powodem jej zorganizowania była decyzja Komisji Europejskiej o rozpoczęciu procedury wyjaśniającej w sprawie zmian w funkcjonowaniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Procedura została wszczęta w oparciu o tak zwane "ramy prawne w celu zaradzenia systemowym zagrożeniom dla państwa prawnego".

Posłowie uważają, że działania podejmowane przez polski rząd i prezydenta RP doprowadziły do faktycznego paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, a tym samym do zagrożenia dla demokracji, praw człowieka i praworządności w Polsce. Parlament Europejski wezwał polskie władze do bezzwłocznego opublikowania i wdrożenia orzeczeń Trybunału zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej (ciała doradczego Rady Europy).

Parlament Europejski popiera starania Komisji Europejskiej, aby znaleźć wyjście z obecnej sytuacji w dialogu z władzami Polski. Jednocześnie jednak, gdyby polski rząd nie zastosował się do zaleceń, posłowie wzywają Komisję Europejską do rozpoczęcia drugiego etapu procedury prawnej "w celu zaradzenia systemowym zagrożeniom dla państwa prawnego", wszczętej 13 stycznia.

Posłowie podkreślają, że wszelkie działania podjęte w odniesieniu do Polski muszą być zgodne z zasadą subsydiarności, ale równocześnie przypominają, że wartości i zasady zapisane w traktatach UE i międzynarodowych konwencjach ochrony praw człowieka muszą być przestrzegane zarówno przez UE jako całość, jak i przez poszczególne państwa członkowskie we wszystkich podejmowanych przez nie działaniach.

 

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco