2013.01.16

Agencje ratingowe będą publikowały oceny zdolności kredytowej państw według określonego kalendarza, a inwestorzy i emitenci będą mogli domagać się odszkodowania za błędnie wykonany rating. Agencje musiałyby także ograniczyć udziały w ocenianych przez siebie firmach i instytucjach, aby zapobiegać konfliktom interesów. Parlament Europejski przyjął propozycje zmian przepisów regulujących działanie agencji ratingowych.

 

Agencje ratingowe będą musiały wskazywać w swoich sprawozdaniach, jakie czynniki stanowiły podstawę wykonywanych ratingów kredytowych. Agencje ratingowe nie będą mogły wydawać bezpośrednich ani wyraźnych zaleceń politycznych dotyczących polityki niezależnych podmiotów. Tekst proponowanego rozporządzenia został uzgodniony z państwami członkowskimi.

Kalendarz publikowania ocen zdolności kredytowej państw

Agencje ratingowe powinny publikować co najmniej dwa, ale nie więcej niż trzy niezamówione ratingi zdolności kredytowej państw, a ich publikacja powinna nastąpić po zamknięciu giełd w UE i co najmniej na godzinę przed ich otwarciem. Daty planowanych ratingów zadłużenia państw na kolejny rok powinny zostać opublikowane pod koniec poprzedniego roku kalendarzowego.

Odpowiedzialność agencji za nierzetelne ratingi

Inwestor lub emitent będzie mogł dochodzić roszczeń od agencji ratingowej za szkody, w przypadku gdy agencja ratingowa umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa dokona błednej oceny kredytowej.

Nadmierne poleganie instytucji finansowych na ratingach kredytowych

Przy przeprowadzaniu oceny wiarygodności kredytowej podmiotu lub instrumentu finansowego instytucje kredytowe i inwestycyjne powinny przeprowadzać własne oceny ryzyka kredytowego, aby nie polegać wyłącznie lub mechanicznie na ratingach kredytowych agencji.

Należy określić i wdrożyć odpowiednie alternatywne oceny ryzyka kredytowego, tak aby od 2020 roku prawo stanowione w UE nie zawierało żadnych odniesień do agencyjnych ratingów. Instytucje finansowe nie będą zobowiązane do automatycznego pozbywania się aktywów w przypadku obniżenia oceny zdolności kredytowej.

Ograniczenie udziałów

Niezależność agencji ratingowej wobec ocenianego podmiotu może być zagrożona w przypadku wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy którymkolwiek z jej znaczących akcjonariuszy a ocenianym podmiotem. Dlatego agencje ratingowe powinny powstrzymywać się od wystawiania ratingów kredytowych lub informować o możliwym wpływie na rating kredytowy w sytuacji, gdy akcjonariusz lub wspólnik posiadający 10 % praw głosu w tej agencji jest także członkiem zarządu lub rady nadzorczej ocenianego podmiotu lub zainwestował w ten podmiot.

W celu wzmocnienia niezależności agencji ratingowych proponuje się również ograniczenie udziału przez jeden podmiot lub osobę do 5% w więcej niż jednej agencji ratingowej, chyba że agencje te należą do jednej grupy.

Procedura: Współdecydowanie (zwykła procedura legislacyjna, pierwsze czytanie, porozumienie

Przyjęty tekst (16.01.2013)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Zapis wideo debaty (15.01.2013)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Zapis wideo konferencji prasowej (16.01.2013, godz. 14:30)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/other-events/schedule

Sylwetka sprawozdawcy: Leonardo Domenici (S&D, IT)
http://www.europarl.europa.eu/

Materiały audiowizualne w jakości emisyjnej

http://audiovisual.europarl.europa.eu

Obserwator legislacyjny: rozporządzenie
http://www.europarl.europa.eu

Obserwator legislacyjny: dyrektywa
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0360(COD)&l=en

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco