24.01.2017

Dziś podczas posiedzenia Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) odbyła się dyskusja na temat propozycji raportu przydzielającego Ukrainie dodatkowe koncesje handlowe. Sprawozdawcą tego dokumentu jest Poseł Jarosław Wałęsa, który w Komisji INTA odpowiada za politykę handlową Unii Europejskiej i Ukrainy.

1 stycznia 2016 roku tymczasowo weszła w życie pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA) pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. We wrześniu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała natomiast wprowadzenie jednostronnych dodatkowych autonomicznych koncesji handlowych dla Ukrainy. Propozycja motywowana jest utrzymującą się trudną sytuacją gospodarczą oraz wysiłkiem włożonym przez Ukrainę na rzecz reform gospodarczych.

„Doceniamy trud i wysiłek Ukrainy, jaki włożyła w przeprowadzanie reform, dlatego powinniśmy kontynuować wsparcie dla tego kraju, które w przyszłości przyczyni się do osiągnięcia sprawnej gospodarki rynkowej. Musimy wciąż obserwować rzeczywisty przebieg reform, do których Ukraina się zobowiązała w związku z DCFTA oraz poprzez członkostwo w WTO”- powiedział Jarosław Wałęsa.

Komisja europejska zaproponowała między innymi zwiększenie kontyngentu taryfowego na produkty rolne, ponieważ Ukraina do czerwca 2016 roku wykorzystała 100% kontyngentu taryfowego z zerową stawką celną przyznaną na część produktów. W związku z tym faktem zaproponowano dodatkowe koncesje na produkty takie jak zboża oraz przetwory pomidorowe, miód i sok winogronowy. Jednocześnie w innych pozycjach taryfowych przydział wynikający z umowy nie został wykorzystany lub został wykorzystany w niewielkim stopniu ze względu na brak zgodności z unijnymi przepisami między innymi sanitarnymi i fitosanitarnymi, sytuacja głownie ta dotyczy wyrobów mlecznych oraz mięsnych. Większość koncesji na produkty przemysłowe proponuje się między innymi w celu wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zrekompensowania utraty rynku rosyjskiego, który jest skutkiem obecnej sytuacji politycznej.

Poseł Wałęsa zaproponował usunięcie z listy dwóch produktów rolnych - pszenicy i kukurydzy oraz dwóch produktów przemysłowych siarczanu amonu oraz mieszaniny azotanu amonu a także zaproponował szereg zmian dotyczących procedury przyznawania koncesji, między innymi w kontekście integralności terytorialnej Ukrainy, zasad bezpośredniego transportu, sposobu głosowania w Radzie, czy procedury zawieszenia uprawnień.

 „Konieczne jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy długoterminowym wsparciem dla Ukrainy, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw a ochroną producentów unijnych. Ponadto, Unia powinna skupić się na perspektywie długoterminowej współpracy oraz pomocy na wielu płaszczyznach np. w inwestycje w sektorze rolnictwa czy też liberalizację reżimu wizowego” - dodał poseł Wałęsa.

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco