15.01.2015

- Rok 2013 na pewno był rokiem wyjątkowym dla stanowiska Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, nowo wybranej pani Emily O'Reilly, a przyjęty dziś raport uwzględnia ten postęp - powiedział po głosowaniu Jarosław Wałęsa (PO), członek Komisji Petycji i autor Rocznego sprawozdania z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za 2013 rok.

- Jej wysiłki w kierunku uczynienia tej instytucji bardziej dostępną i przyjazną dla obywateli, korzystnie odbiły się na zwiększeniu przejrzystości i dostępu obywateli do instytucji unijnych. Uważam także, że wprowadzenie interaktywnego przewodnika we wszystkich oficjalnych językach Unii, zdecydowanie usprawniło proces wnoszenia skarg. Mam nadzieję, że wskazówki zawarte w moim raporcie pozytywnie wpłyną na podniesienie świadomości społecznej w dziedzinie standardów przejrzystości i zasad dobrej administracji w instytucjach Unii, a także zwiększą udział zwykłych obywateli w procesie podejmowania ważnych dla nich unijnych decyzji. - dodał.

- Istotną częścią uchwalonego dzisiaj sprawozdania stanowią rekomendacje, zwłaszcza w kontekście rozważenia przyczyn powtarzalności i zwiększenia się ilości skarg na niektóre instytucje, takie jak np. Komisja Europejska, aby móc udoskonalić strategię działania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w kolejnych latach.

- Osobiście, bardzo wysoko cenię sobie działalność pani Emily O'Reilly. Jej umiejętności i kompetencje, które wyniosła z czasów działalności, jako Irlandzki Rzecznik Praw Obywatelskich, sprawdziły się w powierzonym jej stanowisku Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, na które to Parlament Europejski, ponownie ją wybrał w grudniu 2014 r. W szczególności, za znaczący uważam wkład pracy pani O'Reilly w postulaty przejrzystości procesów negocjacyjnych dla opinii publicznej- co ma newralgiczne znaczenie w procesie negocjacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi treści Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji.

Dodatkowe informacje:

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi obywateli, przedsiębiorstw i organizacji z UE, pomagając w ujawnianiu przypadków „niewłaściwego administrowania”, w których instytucje, organy, urzędy lub agencje UE naruszają prawo, nie przestrzegają zasad dobrej administracji lub łamią prawa człowieka. Przyczyną złożenia skargi może być: niesprawiedliwość, dyskryminacja, nadużywanie władzy, brak lub odmowa udzielenia informacji, nieuzasadniona opieszałość, nieprawidłowe procedury. Rzecznik wszczyna dochodzenia na podstawie skarg lub z własnej inicjatywy.

  • Źródło : http://www.eppgroup.eu/
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco