18.12.2014

Jestem nie­zwy­kle wdzięczna Panu Posłowi Jarosławowi Wałęsie za moż­li­wość prze­ży­cia tak cen­nego doświad­cze­nia.

Gdy dowie­dzia­łam się, że będę miała moż­li­wość odbyć staż w Par­la­men­cie Euro­pej­skim poczu­łam ogromną radość.

Repre­zen­tanci wszyst­kich państw człon­kow­skich, ście­ra­jące się poglądy róż­nych środo­wisk poli­tycz­nych i spo­łecz­nych, wymiana myśli i dys­ku­sje wybit­nych oso­bo­wo­ści z całego świata – można odnieść wra­że­nie, że w jed­nym budynku przy Rue Wiertz w Bruk­seli zawarta jest cała idea inte­gra­cji euro­pej­skiej. Takie właśnie emo­cje towa­rzy­szyły mi, kiedy prze­kra­cza­łam progi Par­la­mentu Euro­pej­skiego pierw­szego dnia mojego stażu.

Par­la­ment to wyjąt­kowe miej­sce, tęt­niące życiem i nała­do­wane ener­gią pły­nącą z każ­dego kraju nale­żą­cego do Wspól­noty. Im dłu­żej prze­bywa się w jego murach, zauważa się coraz wię­cej dzia­łań wpły­wa­ją­cych bez­po­śred­nio na nasze życie. Uczest­ni­cząc w posie­dze­niach komi­sji par­la­men­tar­nych, mogłam dostrzec wyraźne i szczere zaan­ga­żo­wa­nie posłów w sprawy będące przed­mio­tem ich obrad. Spo­tka­nia grupy par­la­men­tar­nej wska­zały mi kwe­stie naj­bar­dziej istotne dla aktu­al­nej sytu­acji w Euro­pie i poka­zały, jak wiele róż­nych, cza­sami w cało­ści sprzecz­nych ze sobą poglą­dów mogą repre­zen­to­wać miesz­kańcy jed­nego kontynentu.

Pra­cu­jąc w Par­la­men­cie, mogłam dowie­dzieć się, jak wypra­co­wy­wa­nie są decy­zje, któ­rych efekty ujrzeć możemy w usta­wo­daw­stwie unij­nym. Zoba­czy­łam, że Par­la­ment nie jest jedy­nie pustą sie­dzibą wła­snych orga­nów, ale sta­nowi prze­strzeń otwar­tych spo­tkań i owoc­nych debat wielu grup, orga­ni­za­cji i ini­cja­tyw, mają­cych istotny wpływ na roz­wój inte­gra­cji euro­pej­skiej oraz roz­wią­zy­wa­nie aktu­al­nych pro­ble­mów spo­łecz­nych i eko­no­micz­nych. Par­la­ment jest insty­tu­cją unijną naj­bar­dziej urze­czy­wist­nia­jącą ideę demo­kra­cji i to widać we wszel­kich aspek­tach jego działania.

Uczest­ni­czy­łam w posiedzeniach Komi­sji (PECH, INTA, PETI), spotkaniach dele­ga­cji mię­dzy­par­la­men­tar­nych, gru­pach robo­czych i wielu inte­re­su­ją­cych kon­fe­ren­cjach tema­tycz­nych.

Dodat­kowo współ­pra­co­wa­łam przy orga­ni­za­cji wyjaz­dów stu­dyj­nych gości z Pol­ski do Bruk­seli zada­nie to nie­wąt­pli­wie przy­czy­niło się do roz­wi­nię­cia moich zdol­no­ści orga­ni­za­cyj­nych. Mia­łam również zaszczyt zapo­znać się z grupą pol­skich dzien­ni­ka­rzy, któ­rzy przy­je­chali do Bruk­seli by zoba­czyć jak funk­cjo­nuje tele­wi­zja i radio w Parlamencie.

W trakcie stażu miała okazję uczestniczyć w wielkim wydarzeniu "Polska - Move Your Imagination", które miało miejsce 4 listopada br. Organizatorem tego wspaniałego spektaklu był Pan Poseł Jarosław Wałęsa, Pan Poseł Jan Olbrycht oraz Polska Organizacja Turystyczna, którego gościem honorowym był Pan Prezydent Lech Wałęsa.

Tempo pracy w par­la­men­cie jest nie­zwy­kle szyb­kie. Sta­nowi duże wyzwa­nie, ale jed­no­cze­śnie przy­nosi nie­sa­mo­witą satys­fak­cję.

Nie­zwy­kle miło było mi być czę­ścią grupy tak pozy­tyw­nej i zaan­ga­żo­wa­nej w swe dzia­ła­nia jak Pan Poseł Jarosław Wałęsa oraz całe jego biuro posel­skie na czele z Magdą S., Magdą R. i Davidem. Te cztery mie­siące stażu minęły wyjąt­kowo szybko, ale wspo­mnie­nia pozo­staną na zawsze.

Dzięki mię­dzy­na­ro­do­wej atmos­fe­rze Par­la­mentu Euro­pej­skiego, możemy się wiele nauczyć nie tylko o innych, ale i o nas samych. Podczas stażu pozna­łam wielu wspa­nia­łych ludzi, a przy­jaź­nie, jakie się mię­dzy nami zwią­zały mam nadzieję, że prze­trwają próbę czasu.

Asia

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco