18.04.2012

Chciałbym się odnieść do regulacji zawartej w artykule 8 ustęp 1 akapit 4 dyrektywy o efektywności energetycznej nakładającej obowiązek instalacji ciepłomierzy, a w budynkach wielorodzinnych dodatkowo indywidualnych liczników zużycia ciepła. Jeżeli zainstalowanie indywidualnych liczników zużycia ciepła nie jest technicznie wykonalne, zgodnie z brzmieniem dyrektywy, stosuje się indywidualne podzielniki kosztów ciepła.

Chciałbym zadać Komisji pytanie, czy jest ona świadoma dodatkowych kosztów związanych z implementacją przytoczonej regulacji do prawa krajowego w kontekście obowiązku instalacji przez właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych indywidualnych pomierników ciepła?

Czy Komisja jest świadoma faktu, iż przewidziane w dyrektywie regulacje mogą znacząco podnieść koszty użytkowania lokali w budynkach wielolokalowych?

Dodatkowo wątpliwości budzi efektywność indywidualnych liczników zużycia ciepła, jak i forma rozliczania kosztów zużycia ciepła w postaci nagrzejnikowych podzielników. Jak wskazują badania i opinie wielu specjalistów w tej dziedzinie, zagraniczne liczniki, jak i przedstawiona forma nagrzejnikowych podzielników, często nie sprawdzają się w warunkach wielolokalowego budownictwa, szczególnie starego, wskazując w mieszkaniach tego samego budynku przy jednakowym stopniu ogrzewania skrajnie odmienne wyniki zużycia ciepła. Wynika to zarówno z przenikania ciepła przez ściany działowe lokali, jak i jego emisji z węzłowych systemów cieplnych. Dlatego też kluczowym jest pytanie, czy podczas formułowania przytoczonego zapisu dyrektywy Komisja miała świadomość istniejących specyficznych różnic w gospodarce mieszkaniowej poszczególnych krajów członkowskich?

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco