22.05.2012

Prawa podstawowe powinny być respektowane we wszystkich przypadkach, zastosowania strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, mówi rezolucja przyjęta przez Parlament we wtorek. Deputowani domagają się również zapewnienia odpowiedniego finansowania tej strategii w wieloletnich ramach finansowych 2012-20.

"Kryzys spowodował powszechne poczucie zagrożenia, które, przez niektórych, może zostać wykorzystane, jako usprawiedliwienie dla użycia przemocy. Dlatego właśnie potrzebujemy spójnej strategii bezpieczeństwa europejskiego. Bezpieczeństwo musi być zagwarantowane w poszanowaniu praworządności i praw podstawowych", wyjaśniła Rita Borsellino (S&D, IT), posłanka kierująca pracami nad rezolucją, podczas poniedziałkowej debaty. 

Rezolucja została przyjęta 503 glosami za, 55 glosami przeciw, przy 56 wstrzymujących się od głosu.

W listopadzie 2010 roku, Komisja Europejska przedstawiła komunikat określający wytyczne dla nowej wspólnej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej (EU Internal Security Strategy - ISS). Jej celem jest walka ze zorganizowaną przestępczością, terroryzmem i cyberprzestępczością, wzmocnienie zarządzania ochroną granic zewnętrznych Unii Europejskiej, a także lepsze reagowanie na katastrofy naturalne oraz katastrofy spowodowane przez działalność człowieka.

Ochrona praw podstawowych

Rezolucja podkreśla, że wszystkie środki podjęte w celu wdrożenia strategii musza być zgodne ze zobowiązaniami UE dotyczącymi praw podstawowych, a także z Europejską Kartą Praw Podstawowych. Posłowie, podkreślili, że również podczas walki z terroryzmem, Unia Europejska powinna zapewnić poszanowanie praw człowieka, aby pozostać "wiarygodnym" graczem na arenie międzynarodowej.  

Terroryzm i przestępczość zorganizowana, kluczowe zadania 

Walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością - włączając w to mafię, przestępczość "białych kołnierzyków", defraudacje i korupcję - musi pozostać głównym priorytetem, stwierdzili posłowie, podkreślając równocześnie potrzebę zamrożenia funduszy osób podejrzanych o terroryzm.

Ponadto, Unia Europejska musi bardziej skoncentrować się na ukierunkowanym egzekwowaniu prawa i operacjach wywiadowczych, by zapobiec atakom terrorystycznym. Kraje członkowskie zostały wezwane do opracowywania mechanizmów wykrywania i zapobiegania brutalnemu radykalizmowi i przemocy, mając na uwadze społeczności szczególnie nimi zagrożone.

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco