22.03.2019


Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

We wtorek odbędzie się debata a następnie głosowanie ostatecznej wersji dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dokument wprowadza szereg nowych wyjątków od prawa autorskiego, zachęca do zawierania licencji przez platformy, które zarabiają na udostępnianie treści tj. muzyka, film, książka. Państwa członkowskie w Radzie w ubiegłym miesiącu zdecydowaną większością przyjęły tekst wypracowany podczas negocjacji instytucjonalnych. Jeśli posłowie zagłosują za porozumieniem bez wprowadzania zmian, kraje członkowskie będą miały dwa lata na implementacje założeń dyrektywy do swojego systemu prawnego. Członkiem Komisji Prawnej, która jest wiodącą w tym temacie, jest Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL.

Debata plenarna: wtorek, 26 kwietnia, godz. 9.00, Parlament Europejski, Strasburg
Głosowanie plenarne: wtorek, 26 kwietnia, godz.12.30, Parlament Europejski, Strasburg


Tadeusz ZWIEFKA
BRU: +32 (0)2 2845258 - STR: +33 (0)3 88 175258
Twitter: @TadeuszZwiefka

Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

 

FRIBS, czyli ujednolicona europejska statystyka gospodarcza

W poniedziałek, 25 marca Komisja Przemysłu Badań i Energii PE (ITRE) będzie głosować nad przyjęciem ostatecznej wersji rozporządzenia w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej (FRIBS). Statystyka gospodarcza stanowi podstawę podejmowanych decyzji dotyczących gospodarki rynkowej. W toku trudnych negocjacji Parlament, Rada i Komisja (Eurostat) osiągnęły porozumienie w sprawie ostatecznych zapisów dokumentu. Jest to prawdopodobnie największe uproszczenie legislacyjne mijającej kadencji – 10 aktów prawnych zastąpiono jednym, a wypracowany kompromis gwarantuje wysoką jakość, poufność i wiarygodność danych statystycznych, chroniąc europejskich przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami. Sprawozdawcą w tej sprawie i negocjatorem Parlamentu Europejskiego jest Janusz Lewandowski.

Głosowanie w Komisji ITRE: 25 marca, WIC 200, Parlament Europejski, Strasburg
Głosowanie plenarne: 16 kwietnia, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Janusz LEWANDOWSKI
BRU: +32 (0)2 2845242 - STR: +33 (0)3 88 175242
Twitter: @J_Lewandowski

Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

 

#Czasowstrzymywacz: Parlament Europejski głosuje ws. zniesienia zmian czasu w UE

We wtorek Parlament Europejski podda pod głosowanie plenarne dyrektywę znoszącą zmiany czasu między czasem zimowym i letnim w UE. Projekt złożony pod obrady plenarne przewiduje, iż ostatnia zmiana czasu w UE miałaby nastąpić 2021r. Poseł dr Andrzej Grzyb (PSL), który koordynował prace nad dyrektywą w polskiej delegacji Grupy Europejskiej Partii Ludowej, od ponad 8 lat działa w grupie roboczej posłów do PE za zniesieniem zmiany czasu w UE. Z inicjatywy grupy roboczej, która dziś skupia posłów reprezentujących wszystkie grupy polityczne i Państwa Członkowskie, PE przyjął w lutym 2018 rezolucje wzywającą KE do zbadania problemów związanych ze zmianą czasu w UE i podjęcia stosownych kroków. Rezolucja PE oraz inicjatywy w Państwach Członkowskich, jak ustawa autorstwa PSL w Sejm ie, skłoniły KE do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Akcje pobudzające świadomość problemu w Państwach Członkowskich, takie jak w Polsce Internetowy #czasowstrzymywacz PSL, sprawiły, że w konsultacjach udział wzięła historycznie rekordowa liczba ponad 4,6 mln obywateli, z których 80% opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. W efekcie KE przedłożyła PE i Radzie wniosek zmian dyrektywy znoszący zmianę czasu w UE.

Głosowanie: wtorek, 26 marca, godz. 12:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg
Konferencja prasowa 26 marca, godz. 14:30, Główna Sala Konferencji Prasowych, Parlament Europejski Strasburg

W konferencji udział wezmą: poseł do PE dr Andrzej Grzyb, poseł do PE, Pavel Svoboda, Przewodniczący Grupy Roboczej na rzecz zniesienia zmian czasu w UE oraz Przewodniczący Komisji Prawnej PE, posłanka do PE Annie Schreijer-Pierik, posłanka do PE Anna Záborská, posłanka do PE Heidi Hautala, posłanka Angelika Niebler

Andrzej GRZYB
BRU: +32 (0)2 2845185 - STR: +33 (0)3 88 175185
Twitter: @GrzybAndrzej

Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

 

Reforma rynku prądu UE

W przyszłym tygodniu Parlament Europejski podda pod głosowanie – uzgodnione z państwami członkowskimi – teksty rozporządzenia i dyrektywy nt. kształtu unijnego rynku prądu, wchodzące w  skład tzw. Pakietu Czystej Energii. W trakcie negocjacji, które prowadził Jerzy Buzek – przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii PE (ITRE), udało się zmienić trudne dla Polski zapisy w sprawie limitu emisji CO2 dla rynków mocy na poziomie 550g/kWh, wykluczającego elektrownie węglowe

Debata: poniedziałek, 25 marca, godz. 18:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg
Głosowanie wtorek, 26 marca, godz. 12:30, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Jerzy BUZEK
BRU: +32 (0)2 2845631 - STR: +33 (0)3 88 175631
Twitter: @JerzyBuzek

Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

 

Nowa generacja programu Erasmus+ z potrojonym budżetem

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski zagłosuje nad rozporządzeniem ustanawiającym następną generację programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Erasmus+ jest jednym z najpopularniejszych programów Unii Europejskiej.  Od 1987 r. wzięło w nim udział blisko 9 mln osób. Parlament Europejski w swoim sprawozdaniu podkreśla, że nowa edycja programu powinna być bardziej otwarta i dostępna, a także zwraca uwagę na problem uznawania punktów ECTS między placówkami edukacyjnymi w UE. Dla zapewnienia pełnej efektywności Erasmus+ PE postuluje realne potrojenie budżetu programu. W pracach nad sprawozdaniem uczestniczyli członkowie Komisji Kultury i Edukacji - posłowie Bogdan Zdrojewski i Bogusław Sonik.

Debata, czwartek, 28 marca, godz. 9:30, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg
Głosowanie, czwartek, 28 marca, godz. 12:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
BRU: +32 (0)2 2845251 - STR: +33 (0)3 88 175251
Twitter: @BZdrojewski

Bogusław SONIK
BRU: +32 (0)2 2845190 - STR: +33 (0)3 88 175190
Twitter: @SonikBoguslaw

Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

 

Warunki wprowadzania nawozów na rynek UE

W środę odbędzie się debata, a w czwartek głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie rozporządzenia dotyczącego zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE. Głosowane rozporządzenie reguluje warunki wprowadzania na rynek UE nawozów oznaczonych symbolem CE, upoważniające do sprzedaży nawozu na całym rynku UE.  Jednym z tych warunków są limity zanieczyszczeń w nawozie, w tym limit kadmu. Bez spełnienia tych limitów, nawozy nie otrzymają symbolu CE. Dokument jest częścią pakietu ku gospodarce o obiegu zamkniętym - wielowątkowego programu Komisji zmierzającego do przekształcenia gospodarki unijnej w gospodarkę nakierowaną na recycling i ponowne wykorzystanie materiałów zużytych i wyrzuconych, a także na odzyskiwanie cennych substancji zawartych w odpadach. Prace nad dokumente m z ramienia delegacji PO-PSL koordynują europosłowie Dariusz Rosati i Jarosław Wałęsa.

Debata plenarna: środa, 27 marca, godz. 16.00, Parlament Europejski, Strasburg
Głosowanie plenarne: czwartek, 28 marca, godz. 12.00, Parlament Europejski, Strasburg

Dariusz ROSATI
BRU: +32 (0)2 2845482 - STR: +33 (0)3 88 175482
Twitter: @DariuszRosati

Jarosław WAŁĘSA
BRU: +32 (0)2 2845304 - STR: +33 (0)3 88 175304
Twitter: @WalesaMEP

Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

 

Ostateczne głosowanie nad raportem Komisji TAX3

W poniedziałek w Strasburgu odbędzie się debata, a we wtorek głosowanie nad ostatecznym sprawozdaniem Komisji specjalnej ds. unikania i uchylania się od płacenia podatków oraz przestępstw finansowych. Walka z nadużyciami podatkowymi była jednym z priorytetów Parlamentu Europejskiego w tej kadencji. Ostateczne sprawozdanie zawiera ponad 300 rekomendacji bazujących na 27 przesłuchaniach komisji TAX3 oraz działalności innych Komisji (TAXE, TAX2, PANA, ECON, LIBE). Zalecenia pokrywają szereg tematów - od wycofania tzw. „złotych wiz”, poprzez lepszą współpracę w Radzie w sprawach podatkowych po większy nadzór środków napływających z Rosji. Prof. Dariusz Rosati nadzorował prace nad dokumentem jako koordynator i rzecznik Grupy EPL w Komisji TAX3.

Debata: poniedziałek, 25 marca, godz. 17.00, Parlament Europejski, Strasburg
Głosowanie: wtorek, 26 marca, godz.12.30, Parlament Europejski, Strasburg

Dariusz ROSATI
BRU: +32 (0)2 2845482 - STR: +33 (0)3 88 175482
Twitter: @DariuszRosati

Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

 

Nowe europejskie Zasady Etykietowania Opon

Podczas sesji plenarnej w Strasbourgu odbędzie się głosowanie raportu dotyczącego nowych zasad etykietowania opon. Etykietowanie opon zapewnia konsumentom bardziej ekologiczne, bezpieczniejsze i cichsze pojazdy, pozwala obniżyć emisyjność sektora transportu oraz umożliwia konsumentom dostęp do informacji w zakresie efektywności paliwowej, bezpieczeństwa i hałasu. Uwzględnienie bieżnikowania opon ma znaczący wpływ na oszczędności energii i wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym  np. w aspekcie zmniejszenia ilości odpadów. Przedmiotowa inicjatywa jest częścią trzeciego pakietu „Europa w ruchu”, który wypełnia założenia nowej strategii dotyczącej polityki przemysłowej z września 2017 r. Sektor transportu odpowiada za jedną trzecią zużycia energii w Unii, natomiast transport drogowy odpowiadał za około 22% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE w 2015 r. Opony, głównie ze względu na ich opór toczenia, odpowiadają za 5–10 % zużycia paliwa przez pojazdy. Michał Boni jest sprawozdawcą tego raportu

Głosowanie, środa, 27 marca, godz.12.00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Michał BONI
BRU: +32 (0)2 2845451 - STR: +33 (0)3 88 175451
Twitter: @MichalBoni

Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

 

Więcej funduszy na kulturę oraz media w UE

Podczas posiedzenia sesji plenarnej w Strasburgu odbędzie się debata i głosowanie nad przyjęciem nowego programu Kreatywna Europa na lata 2021-2027 z proponowanym podwojonym budżetem wynoszącym 2,806 mld euro. Zadaniem programu jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów: Media, Kultura oraz części międzysektorowej, która będzie finansować MŚP i inne organizacje z pogranicza mediów i kultury. Za sprawozdanie z ramienia Grupy EPL odpowiedzialny jest poseł Bogusław Sonik.

Debata: czwartek, 28 marca, godz. 9:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg
Głosowanie: czwartek, 28 marca, godz. 12:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Bogusław SONIK
BRU: +32 (0)2 2845190 - STR: +33 (0)3 88 175190
Twitter: @SonikBoguslaw

Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

 

Przejrzystość podatkowa europejskich firm

Po licznych skandalach podatkowych, obywatele UE nieustannie apelowali o bardziej przejrzyste reguły podatkowe dla wielkich przedsiębiorstw. Parlament Europejski przyjął w lipcu 2017 roku dokument dotyczący publikowania przez międzynarodowe korporacje swoich sprawozdań zawierających kluczowe informacje podatkowe, czyli tzw. Public Country-by-Country Reporting (CbCR). Sprawozdanie wspiera przejrzystość podatkową, chroniąc jednocześnie konkurencyjność europejskich firm oraz klimat inwestycyjny w Unii Europejskiej. Niestety, do tej pory Rada nie zdecydowała się na jakiekolwiek kroki w sprawie tego ważnego dokumentu, hamując proces legislacyjny. Dlatego też, na koniec kadencji, w środę, m.in. na wniosek Prof. Dariusza Rosatiego, który odpowiedzialny jest za ten dokument ze strony Grupy EPL, Parlament Europejski zagłos uje i zamknie swój wkład w proces legislacyjny w sprawie CbCR w pierwszym czytaniu.

Głosowanie: środa 27 marca 2019r., godz. 17.00, Parlament Europejski, Strasburg

Dariusz ROSATI
BRU: +32 (0)2 2845482 - STR: +33 (0)3 88 175482
Twitter: @DariuszRosati

Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

 

 

 

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco