14.02.2019

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dzisiaj dokument, w którym podsumował swoje najistotniejsze uwagi przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do wykorzystania przez te instytucje w trakcie debat i przy podejmowaniu decyzji odnoszących się do wniosków ustawodawczych Komisji dotyczących wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027.

W dokumencie przedstawiono ogólny zarys stanowiska Trybunału co do proponowanych WRF, a także uwagi dotyczące poszczególnych obszarów polityki, takich jak rolnictwo, polityka spójności i współpraca międzynarodowa. W publikacji uwzględniono również aspekty przekrojowe, w tym praworządność, zwalczanie nadużyć finansowych i rozliczalność UE.

Trybunał zwrócił szczególną uwagę na proponowany proces ustalania priorytetów UE w wydatkowaniu środków, elastyczność budżetu UE oraz jego ukierunkowanie na wyniki, a także na uproszczenie procedur administracyjnych i mechanizmy kontroli.

„Przegląd uwag Trybunału na temat wniosków ustawodawczych Komisji dotyczących najbliższych wieloletnich ram finansowych (WRF)” w 23 językach UE jest dostępny tutaj.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat prac Trybunału, prosimy o kontakt lub odwiedzenie strony internetowej Trybunału pod adresem eca.europa.eu.

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco