24.05.2018

Przyszłość Unii Europejskiej: premier Luksemburga, Xavier Bettel, weźmie udział w debacie plenarnej 

Luksemburski premier Xavier Bettel będzie szóstym europejskim przywódcą, który zabierze głos w debacie plenarnej na temat przyszłości Unii. Posiedzenie, z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, zaplanowano na środę rano.

Xavier Bettel, członek liberalnej Partii Demokratycznej od 1989 roku, został wybrany do parlamentu Luksemburga po raz pierwszy w 1999 roku. Od 2013 roku jest premierem tego kraju

Będzie to szósta z serii debat na temat przyszłości Europy między szefami państw lub rządów UE a posłami do Parlamentu Europejskiego. Poprzednio w Parlamencie gościli:

Kolejnym przywódcą europejskim, który wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim będzie niderlandzki premier Mark Rutte, na sesji czerwcowej sesji plenarnej w Strasburgu..

Przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani i premier Xavier Bettel spotkaja sie z dziennikarzami w środę.

Debata: środa, 30 maja 2018

Procedura: Debata o przyszłosci Unii Europejskiej, bez rezolucji

Briefing prasowy: środa, 30 maja 2018, 11.15

#FutureofEU @Xavier_Bettel

UE zamierza skuteczniej walczyć z dumpingiem społecznym i środowiskowym przy pomocy nowych przepisów, nad którym debata odbędzie się we wtorek a głosowanie w środę.

Unia mogłaby nakładać wyższe cala na towary importowane z krajów trzecich po zaniżonych lub subsydiowanych cenach, zgodnie z projektem przepisów, uzgodnionych już nieformalnie przez parlamentarnych negocjatorów oraz ministrów UE, które musza teraz zostać przyjęte przez Parlament.

Podczas negocjacji posłom udało się również zapewnić, że koszty ponoszone przez firmy w UE w związku z przestrzeganiem międzynarodowych standardów społecznych i środowiskowych byłyby wzięte pod uwagę podczas naliczania ceł.

Związki zawodowe zostałyby zaangażowane w dochodzenia w sprawach antydumpingowych, które zostałyby znacznie skrócone. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymałyby poradę i pomoc.

UE aktualizuje rozporządzenie z 1995 r. w sprawie ochrony handlu, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby unijnych przedsiębiorstw, pracowników i konsumentów. Proponowane środki uzupełniają ostatnio przyjęte przepisy antydumpingowe, skupiając się na państwach trzecich, ingerujących w znacznym stopniu we własną gospodarkę.

Kolejne kroki

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, co ma nastąpić w pierwszej połowie czerwca 2018 roku.

Debata: wtorek, 29 maja

Głosowanie: środa, 30 maja

Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza

Konferencja prasowa: TBC

#antiudumping #EUtrade 

We wtorek odbędzie się debata na temat sposobów zwiększenia wzajemnego zaufania między państwami w stosowaniu zasad strefy Schengen. Rezolucja będzie głosowana w środę.

Pierwsze sprawozdanie roczne na temat stanu Schengen (porozumienie między 26 państwami członkowskimi znoszące paszporty i inne rodzaje kontroli na wspólnych granicach) zajmuje się głównymi niedociągnięciami we wdrażaniu dorobku Schengen, postępami w eliminowaniu tych niedociągnięć i działaniami, które należy podjąć w przyszłości.

Posłowie do PE krytykują przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych i tworzenie fizycznych barier, w tym ogrodzeń, między państwami członkowskimi.

Szacuje się, że koszt niestosowania Schengen we wszystkich krajach przez dwa lata wynosi od 25 do 50 mld euro. Gdyby wszystkie kraje przywróciły na stałe kontrole graniczne, koszt w ciągu 10 lat wyniósłby około 100-230 mld EUR.

Według amsterdamskiego Transnational Institute (TNI) państwa UE zbudowały już ponad 1200 km murów i granic, których koszt wynosi co najmniej 500 mln EUR. (H)

Debata: wtorek 29 maja

Głosowanie: środa, 30 maja

Procedura 2017/2256(INI): Rezolucja nieustawodawcza

Konferencja prasowa: środa 30 maja o godz. 15.00, ze sprawozdawcą Carlosem Coelho (PPE, PT)

#Schengen 

W Strasburgu odbędzie się debata i głosowanie w sprawie stanowiska Parlamentu wobec propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027.

Posłowie zareagowali na wniosek Komisji w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych (WRF) już 2 maja, bezpośrednio po jego przedstawieniu na sesji plenarnej (wideo) przez przewodniczącego Komisji Jean-Claude’a Junckera i komisarza ds. budżetu Günthera Oettingera. Większość uczestników debaty uznała wtedy, że plany Komisji zmierzają we właściwym kierunku, ale są zbyt mało ambitne.

W środę 30 maja posłowie będą głosować nad rezolucją oceniającą wniosek w sposób bardziej szczegółowy, w oparciu o wstępne stanowiska Parlamentu w sprawie wydatków i dochodów budżetu UE po 2020 r., przegłosowane 14 marca (komunikat prasowy).

Posłowie zapewne krytycznie odniosą się do zgłoszonej przez Komisję propozycji ograniczenia wydatków na wspólną politykę rolną (WPR) i na politykę spójności. Zwrócą też niewątpliwie uwagę na niejasność i nieporównywalność niektórych wyliczeń Komisji.

Parlament oczekuje teraz od Rady przyjęcia stanowiska na temat przyszłych WRF. Posłowie wezwali do niezwłocznego rozpoczęcia rozmów między z Radą i Komisją ponieważ oczekuje, że ostateczne porozumienie w sprawie wieloletniego budżetu zostanie zawarte jeszcze za obecnej kadencji, a wiec przed wyborami do Parlamentu w 2019 roku. Porozumienie wymaga zgody Parlamentu.

Głosowanie: środa 30 maja

Procedura:  rezolucja 

#BudżetUE #MFF  

Plany utworzenia inteligentniejszej, prostszej, bardziej zrównoważonej, ale również odpowiednio finansowanej i prawdziwie wspólnej polityki rolnej UE po 2020 r. zostaną omówione w poniedziałek i poddane pod głosowanie we wtorek.

W projekcie rezolucji posłowie zgadzają się z Komisją Europejską, że państwa członkowskie UE powinny mieć możliwość dostosowania wspólnej polityki rolnej (WPR) do swoich potrzeb. Odrzucają jednak jakąkolwiek "renacjonalizację" WPR, która, jak mówią, mogłaby zakłócić konkurencję na jednolitym rynku.

Przyszła polityka powinna sprawić, że unijne gospodarstwa rolne będą bardziej zrównoważone pod względem ochrony środowiska oraz bardzie innowacyjne, ale przede wszystkim powinny one mieć możliwość zapewniania obywatelom UE bezpiecznych dostaw żywności wysokiej jakości, twierdzą posłowie. W tym celu chcą oni utrzymać budżet WPR przynajmniej na obecnym poziomie.

W osobnej rezolucji, która będzie przedmiotem wtorkowej debaty i głosowania w środę, posłowie ocenią również skuteczność obecnych narzędzi WPR dla młodych rolników i wezwą do podjęcia działań ułatwiających młodym i początkującym rolnikom dostęp do kredytów, gruntów, usług doradczych i szkoleń.

Debaty:

  • poniedziałek, 28 maja (reforma WPR) 

Głosowania:

  • wtorek, 29 maja (młodzi rolnicy)
  • środa, 30 maja (reforma WPR)

Procedury: rezolucje nielegislacyjne 

#FutureOfCAP #CAPreform #YoungFarmers

Pracownicy delegowania czasowo do pracy w innym państwie członkowskim otrzymają takie same wynagrodzenia za tą samą pracę w tym samym miejscu, zgodnie z projektem przepisów głosowanym we wtorek. 

Aktualizacja przepisów, uzgodniona już nieformalnie pomiędzy negocjatorami z Parlamentu i Rady w marcu, ma zapewnić lepszą ochronę pracowników delegowanych oraz uczciwą konkurencję.

Wszystkie przepisy dotyczące wynagrodzenia obowiązujące w kraju przyjmującym objęłyby pracowników delegowanych. Koszty związane z podróżą, wyżywieniem i zakwaterowaniem powinny być opłacane przez pracodawcę, a nie powinny być potrącane z wynagrodzenia pracownika.

Czas trwania delegowania ustalono na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy. Po upływie tego terminu pracownik nadal mógłby przebywać w państwie członkowskim, do którego został oddelegowany, ale zacząłby podlegać wszystkim przepisom prawa pracy państwa przyjmującego. 

Debata: wtorek, 29 maja

Głosowanie: wtorek, 29 maja

Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

Konferencja prasowa: z udziałem sprawozdawczyń: Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR) i Agnes Jongerius (S&D, NL) oraz Komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen, wtorek 29 maja o 15.00

#postedworkers

Konieczne są wspólne mechanizmy zapobiegania nielegalnemu ingerowaniu w odczyty stanu licznika kilometrów używanych samochodów na terenie UE, zgodnie z rekomendacjami poselskimi głosowanymi w czwartek.

W celu promowania bezpieczeństwa drogowego i aby zapobiegać oszukiwaniu nabywców, posłowie chcieliby, aby Komisja Europejska przygotowała projekt przepisów zapewniających częstsze odczyty samochodowych liczników kilometrów i ich rejestrację oraz łatwiejsze przekazywanie danych do innego kraju. Oba mechanizmy okazały się skuteczne w zwalczaniu tego typu oszustw.

Producenci samochodów powinni ulepszyć technologie zapobiegające ingerowaniu w odczyty licznika kilometrów, które dotyczy od 30-50% samochodów używanych sprzedawanych zagranicę, na terenie UE. Natomiast państwa członkowskie powinny uznać manipulowanie licznikami za przestępstwo, uważają posłowie.

Debata: środa, 30 maja

Głosowanie: czwartek, 31 maja

Procedura: sprawozdanie z inicjatywy własnej

Konferencja Prasowa: środa, 30 maja, o 11.00

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco