2011.12.07

Nowy kodeks postępowania obowiązujący członków Parlamentu Europejskiego został w czwartek zatwierdzony przez parlamentarzystów. Dokument określa zasady, których posłowie będą musieli przestrzegać w swojej działalności pozaparlamentarnej, aby uniknąć konfliktu interesów.

„Pierwszy i jak do tej pory jedyny Kodeks Postępowania dla Europarlamentarzystów, stanie się dla nich ochroną przed nieetycznym zachowaniem, przynosi również znaczący postęp w porównaniu do sytuacji obecnej. Bardzo mnie cieszy powszechna akceptacja dla Kodeksu, który został przygotowany w rekordowym czasie 10 tygodni. Dzisiaj obchodzimy drugą rocznicę wejścia w Zycie Traktatu Lizbońskiego, to wspaniały dzień na przyjęcie Kodeksu – więcej władzy oznacza także większe obowiązki„. Powiedział Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

„Powszechna zgoda posłów na nowy Kodeks Postępowania ma znaczenie symboliczne, które nie powinno zostać przeoczone. Opinia publiczna może zobaczyć przejrzystość PE, chęć służenia wspólnemu dobru oraz budowanie Europy opartej na wolności i sprawiedliwości. Pokazane zostało także znaczenie, jakie maja dla posłów społeczności, które ich wybrały„. Powiedział Carlo Casini (EPP, IT), Przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz poseł sprawozdawca.

Naczelną zasadą nowego kodeksu jest przejrzystość. Parlamentarzyści będą musieli przedstawiać czytelne deklaracje finansowe dotyczące swojego wynagrodzenia, działalności zawodowej oraz każdej innej płatnej działalności, której podejmują się poza Parlamentem a także zestawienie wszystkich innych funkcji, które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Kodeks wprowadzi także wyraźny zakaz przyjmowania korzyści finansowych lub jakichkolwiek innych gratyfikacji w zamian za wywieranie wpływu na decyzje parlamentarne. Określone zostaną jasne reguły dotyczące przyjmowania podarunków, a także zasady dotyczące byłych posłów, pracujących obecnie, jako lobbyści.

Deklaracje finansowe

Posłowie będą musieli poświadczyć, publicznie i on-line, wszelką aktywność zawodową podejmowaną na trzy lata przed wyborami, tak samo jak każde członkowstwo w zarządach firm, organizacjach pozarządowych i/lub innych stowarzyszeniach, pełnione w tamtym okresie lub w chwili obecnej.
Każda działalność zarobkowa podejmowana w trakcie trwania kadencji, w tym także: pisanie, wygłaszanie wykładów czy służenie poradami eksperckimi – nawet, jeśli sporadyczne – będą musiały zostać podane do wiadomości publicznej, jeśli przynoszą więcej niż 5 tysięcy euro dochodu rocznie. Ponadto ujawnione będzie zostać jakiekolwiek wparcie finansowe, które otrzymał parlamentarzysta. Tak samo, jak inne korzyści finansowe, które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Wszelkie zmiany w złożone deklaracji muszą być zgłoszone w ciągu 30 dni. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, poseł może zostać uznanym za niekwalifikującego się do pełnienia określonych urzędów w Parlamencie.

Podarunki

Wszelkie podarunki czy korzyści o wartości przekraczającej 150 euro, otrzymane przez posła Parlamentu Europejskiego w trakcie pełnienia przez niego funkcji, powinny zostać odrzucone, lub – w przypadku, kiedy są to upominki podarowane Parlamentowi Europejskiemu oficjalnie – przekazane jego Przewodniczącemu. Tym samym zwrot kosztów bezpośrednich nie zostanie uznany za podarunek, jeśli zdarzenie będzie związane z oficjalnym zaproszeniem.

Sankcje

Jeśli Kodeks Postępowania zostanie złamany, decyzją Przewodniczącego i po konsultacji z Komitetem Doradczym, poseł może zostać ukarany: naganą, utratą dziennej diety przez okres od dwóch do dziesięciu dni, tymczasowym zawieszeniem w pełnieniu obowiązków poselskich na czas maks. 10 dni (bez utraty prawa do głosowania), a także utratą stanowiska sprawozdawcy lub innego urzędu, na który został wybrany w ramach Parlamentu Europejskiego (zastosowanie dwóch ostatnich sankcji wymaga zgody Przewodniczącego Parlamentu). Wszelkie nałożone kary zostaną ogłoszone na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Byli parlamentarzyści

Byli członkowie Parlamentu, którzy po ukończeniu kadencji podjęli prace w charakterze lobbystów i to na polu, bezpośrednio związanym w Unią Europejską, nie będą korzystać z udogodnień (w innym wypadku im przysługujących) w trakcie trwania tej działalności.

Komitety Doradcze

Komitet Doradczy będzie przekazywał wytyczne posłom, a także doradzał Przewodniczącemu, jakie kroki podjąć w przypadku domniemanego naruszenia postanowień kodeksu.

Dalsze kroki

Prezydium Parlamentu Europejskiego musi podjąć stosowne środki, aby nowy Kodeks Postępowania mógł być realizowany. W szczególności chodzi tu o wprowadzenie procedury monitorowania.

Kodeks Postępowania został przegłosowany 619 głosami za, 2 przeciw, przy 6 wstrzymujących się. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2012 roku

Zmiana regulaminu Parlamentu Europejskiego

Tekst rezolucji (01.12.2011)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html;jsessionid=6C3CA315855907E0C7212ED5FEF91330.node2

Nagranie wideo z konferencji prasowej
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/other-events/search?end-date=&start-date=&legislature=&organ-code=&pageIndex

Sylwetka sprawozdawcy: Carlo Casini (EPP, IT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/988/Carlo_CASINI.html

EuroparlTV nagranie: Przejrzystość i odpowiedzialność
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=f9fa1d53-1a6e-4cc0-9521-9f9e0126419a

  • Źródło : Parlament Europejski
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco