2012.03.14

W myśl nowych zasad popartych przez Parlament Europejski we wtorek, Włoszka, która poślubi Niemca i osiedli się w Belgii, będzie mogła wybrać na podstawie jakiego prawa – włoskiego lub belgijskiego – będą dziedziczyć jej spadkobiercy.

 

  • Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli rozporządzenie 589 głosami za, 21 przeciw, przy 79 wstrzymujących się
  • Nowe rozporządzenie ma zapobiec prawnym konfliktom pomiędzy spadkobiercami
  • Umożliwi ono wybór przepisów dotyczących dziedziczenia właściwych bądź dla miejsca pochodzenia bądź dla miejsca stałego pobytu

Nowe regulacje mają na celu ułatwienie rozstrzygania kwestii spadkowych oraz uniknięcie sporów, które powstają w przypadku rozpatrywania testamentów, do których zastosowanie może mieć prawo więcej niż jednego kraju członkowskiego.

Według Kurta Lechnera (EPP, DE), który pilotował tę kwestię w Parlamencie, transgraniczne spadki stanowią 10% wszystkich spraw spadkowych w Unii Europejskiej, to jest  prawie 450.000 spraw rocznie, które obejmują majątek wart około 123 miliardów euro.

Wspólne przepisy europejskie mają sprawić, że kwestia wyboru właściwego systemu prawnego jednego z krajów członkowskich, który powinien być zastosowany w sytuacji, w której istnieje prawdopodobieństwo zastosowania prawa więcej niż jednego kraju, stanie się przejrzysta. Nowe przepisy pozwolą spadkobiercom uniknąć kosztownych sporów prawnych oraz ograniczą biurokrację.

Nowe rozporządzenie wprowadzi również Europejskich Certyfikat Dziedziczenia. Certyfikat został zaprojektowany tak, by pozycja prawna spadkodawcy była jasna we wszystkich krajach członkowskich, a także by zabezpieczyć zarówno prawa spadkobierców, jak i innych stron, np. wierzycieli.

Wybór pomiędzy dwoma nowymi regułami

Proponowane rozporządzenie wprowadzi dwie nowe zasady radzenia sobie ze spadkami międzynarodowymi.

Pierwsza mówi o tym, że jeżeli ktoś umrze w państwie członkowskim, które nie jest jego krajem ojczystym, sprawa spadkowa będzie rozpatrywana według prawa kraju członkowskiego i przez sąd i organy tego kraju członkowskiego, które jako ostatnio było wskazane przez nią jako „stałe miejsce zamieszkania”. Pozwoli to na uniknięcie konfliktów, które inaczej mogłyby pojawić się, gdyby sądy kilku różnych państw członkowskich zadeklarowały się jako właściwe do rozpatrzenia tej sprawy.

Druga zasada mówi, że osoba sporządzająca testament mogłaby mieć możliwość wskazania prawa swojego kraju pochodzenia, jako właściwego przy rozstrzyganiu kwestii spadkowych. Da to nowe prawo obywatelom Unii Europejskiej, które, jak wierzą Posłowie do Parlamentu Europejskiego, będzie stanowić najistotniejszą zmianę, gdyż umożliwi wszystkim mieszkającym poza ojczyzną, ale w jednym z krajów należącym do UE, na utrzymanie bliskich więzi z ich krajem ojczystym i zapewni, że będą przestrzegane specyficzne przepisy krajowe, takie jak, np. zasady darowizn dokonanych za życia.

Na przykład Włoszka, która poślubiła Niemca i od dłuższego czasu mieszka w Belgii, najprawdopodobniej będzie uważać Belgię za kraj, w którym koncentrują się jej interesy prywatne i zawodowe. Bez proponowanego rozporządzenia mógłby wystąpić konflikt prawny pomiędzy sądem w kraju jej spadkobierców (Niemcy), sądem w jej własnym kraju (Włoszech) oraz sądem w kraju, w którym posiada własność (Belgia).

Europejskich Certyfikat Spadkowy

Stworzony zostanie Europejski Certyfikat Spadkowy, który pozwoli zabezpieczyć spadkobierców, kredytodawców oraz inne właściwe organy, tak mogły bezpośrednio zastosować warunki dziedziczenia, przy użyciu szybszych i tańszych procedur. Skorzystanie z Certyfikat będzie dobrowolne.

Brak wpływu na narodowe prawodawstwo

Nowe regulacje nie będą miały wpływu na sytuację ludzi, którzy pozostają rezydentami w swoich krajach ojczystych. Krajowe przepisy dotyczące dziedziczenia, własności, podatków nie zostaną poddane harmonizacji.

Regulacje te nie będą dotyczyć Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdyż ich rządy zdecydowały skorzystać z przysługującego im prawa derogacji (opt-out), jak również Dania, co zwykle jest regułą w tego typu przypadkach.

Następne kroki

Przyjęty przez Parlament Europejski test zostanie teraz przedstawiony państwom członkowskim, które muszą wyrazić swoje stanowisko. Parlament i Rada będą próbowały dojść w tej sprawie do porozumienia podczas drugiego czytania.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco