2012.03.23

W środę Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął trzy rezolucje dotyczące przyszłego rozszerzenia wspólnoty.

Deputowani są za przyjęciem Islandii do Unii, oraz wzywają do ustalenia daty rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii. Parlament wyraził również zaniepokojenie ograniczonym postępem Bośni i Hercegowiny, jako potencjalnego kandydata do członkostwa.

Islandia

W tekście przyjętej rezolucji Parlament zauważył, że kwestia członkostwa Islandii w Unii Europejskiej jest elementem podziałów politycznych w tym kraju, jakkolwiek ma nadzieję, że wstąpi ona do UE. Islandia jest jedną z najstarszych demokracji w Europie, a posłowie są zadowoleni z postępu, jaki ten kraj uczynił by spełnić unijne standardy. „Postęp jest widoczny. Ostatni rok pokazał, że dyskusja nad rozszerzeniem nabrała rozpędu” powiedział sprawozdawca Cristian Dan Preda (EPP, RO) podczas debaty przed głosowaniem.

Deputowani wskazali, że spór dotyczący Icesave, nie został jeszcze rozwiązany, co jednak nie powinno wstrzymywać perspektywy członkostwa Islandii. Icesave to nazwa internetowych lokat oszczędnościowych oferowanych przez prywatny islandzki bank w Anglii i Holandii, który został postawiony w stan upadłości w 2008 roku. Władze tych krajów, domagają się teraz od Islandii zwrotu równowartości gwarancji, które wypłacili poszkodowanym właścicielom rachunków w swoich krajach.

Zauważono również, że zarówno Unia Europejska, jak i Islandia nadal nie zgadzają się co do kwot połowowych na makrele oraz przyzwolenia na polowanie na wieloryby, które jest zakazane w Unii. Islandczycy zostali również wezwani do poczynienia większych postępów w zwalczaniu interwencji państwa, szczególnie jeżeli chodzi o bankowość, energetykę, sektor lotniczy i sektor transportu.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Parlament wyraził zdecydowane poparcie dla wyznaczenia daty rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, której status kandydata został przyznany już w 2005 roku. Przyjęta rezolucja mówi o porażce Rady, która nie ustanawiając tej daty powoduje ?uzasadnioną frustrację i niezadowolenie? opinii publicznej. „To jest kraj, który powinien znaleźć się w UE i rozmowy akcesyjne muszą rozpocząć się bez zwłoki”, powiedział sprawozdawca Richard Howitt (S&D, UK).

Posłowie ubolewają nad tym, że perspektywa akcesji jest blokowana przez Grecję ze względu na spór o nazwę kraju, a także z zadowoleniem przyjmują inicjatywę Štefana Füle, komisarza ds. rozszerzenia, który zaproponował nieformalny „dialog akcesyjny na wysokim szczeblu”, aby nadać większy impet reformom przeprowadzanym w tym kraju. Pierwsze spotkanie ma się odbyć 15 marca.

Deputowani z zadowoleniem przyjęli wybory nowego parlamentu oraz szybkie utworzenie koalicji rządowej, wyrażając równocześnie zaniepokojenie związane z ograniczeniem podstawowych wolności, na przykład związane ze zbyt dużą koncentracją mediów.

Korupcja stanowi „poważny problem”, zauważył Parlament w przyjętym dokumencie, który zwraca jednak uwagę na podjęcie zadowalających wysiłków zmierzających do jej ograniczenia. Parlament zwrócił również uwagę na konieczność podjęcia większych starań, by podołać problemowi segregacji dzieci pochodzących z różnych grup etnicznych, który występuje w systemie edukacji. Rezolucja zwraca również uwagę na dobry stan macedońskiej gospodarki, jednak przy ciągle wysokich wskaźnikach bezrobocia i ubóstwa.

Bośnia i Hercegowina

Parlament wyraził zaniepokojenie ograniczonym postępem w podejmowaniu reform przez Bośnię i Hercegowinę, których przeprowadzenie jest konieczne, by zostać nowym członkiem Unii. Rezolucja mówi, że przyszłość tego kraju leży w UE, ale równocześnie podkreśla, że perspektywa członkostwa będzie otwarta, tylko jeżeli ten kraj będzie zjednoczony i suwerenny, z władzami państwowymi, które będą spełniać kryteria akcesyjne.

Posłowie z zadowoleniem przyjęli utworzenie nowego rządu, mając jednocześnie nadzieję, że da on bodziec do przeprowadzania koniecznych reform, w tym konstytucyjnych. Sprawozdawczyni Doris Pack (EPP, DE) powiedziała „W ciągu 6 tygodni w Bośni i Hercegowinie wydarzyło się więcej, niż mogliśmy oczekiwać”.

Teraz, kiedy Unia Europejska wzmocniła swoje zaangażowanie w Bośni i Hercegowinie, Parlament zastanawia się, jaka będzie dalsza rola społeczności międzynarodowej w tym kraju. Przyjęta rezolucja zachęca do rozważenia likwidacji Biura Wysokiego Przedstawiciela, tak aby umożliwić większe uczestnictwo i odpowiedzialność na szczeblu lokalnym za własne sprawy Bośni i Hercegowiny

Deputowanych niepokoi zagrożenie ekstremizmem widocznym w tym kraju, dlatego wzywają władze Bośni i Hercegowiny do zwalczania ekstremizmu, nienawiści religijnej i przemocy w ścisłej współpracy ze społecznością międzynarodową.

Debata: środa, 14 marca 2012
Głosowanie: środa, 14 marca 2012
Procedura: rezolucje nielegislacyjne

Przyjęty tekst rezolucji będzie dostępny pod tym adresem (należy wybrać dzień 02.02.2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Sylwetka sprawozdawcy na temat członkostwa Islandii – Cristian Dan Preda (EPP, RO)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96838/Cristian%20Dan_PREDA.html

Sylwetka sprawozdawcy na temat członkostwa Bośni i Hercegowiny – Doris Pack (EPP, DE),http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1191/Doris_PACK.html

Sylwetka sprawozdawcy na temat członkostwa Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii – Richard Howitt (S&D, UK)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/2073/Richard_HOWITT.html

Procedura dotycząca Islandii
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=pl&reference=2011/2884(RSP)

Procedura dotycząca Bośni i Hercegowiny
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=pl&reference=2011/2888(RSP)

Procedura dotycząca Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=pl&reference=2011/2887(RSP)

Zapis wideo z debaty (wybierz datę 14.03.2012)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco