2012.03.24

Parlament Europejski powołał specjalną komisję parlamentarną do spraw przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy. Nowa komisja ma rok na zbadanie, do jakiego stopnia gospodarka europejska, administracja publiczna i rynki finansowe podatne są na działania przestępczości zorganizowanej, w tym mafii.

Sprzeniewierzanie publicznych pieniędzy, infiltracja sektora publicznego, osłabianie państwa prawa oraz sprawności systemu finansowego, to zagrożenia ze strony organizacji przestępczych działających na terenie Unii Europejskiej.

W ramach mandatu komisja ma zbadać stopień wpływu przestępczości zorganizowanej na gospodarkę i życie społeczne Unii Europejskiej, a także zaproponować środki, w tym legislacyjne, jak przeciwstawić się tym zjawiskom na szczeblu międzynarodowym, europejskim i krajowym.

„Utworzenie anty-mafijnej komisji stanowi prawdziwy punkt zwrotny w historii działań Unii Europejskiej. Europa wreszcie wysyła jasny sygnał w kierunku organizacji przestępczych i gangów: instytucje unijne nie cofną się przed zorganizowaną przestępczością – powiedziała Sonia Alfano (ALDE, IT), parlamentarny sprawozdawca do spraw walki z przestępczością.

Tryb pracy komisji

Komisja, która ma możliwość jednorazowego przedłużenia mandatu, będzie mogła przeprowadzać wizyty rozpoznawcze oraz organizować wysłuchania w instytucjach unijnych i międzynarodowych.

Posłowie będą mogli zapraszać przedstawicieli biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, a także ofiary przestępczości i autorytety prawne, w tym sędziów, którzy na co dzień zajmują się walką ze zorganizowaną przestępczością, korupcją i praniem brudnych pieniędzy.

Kolejne kroki

Parlament podda głosowaniu skład komisji na sesji plenarnej zaplanowanej na 28-29 marca w Brukseli. Specjalna komisja rozpocznie pracę przed końcem kwietnia tego roku.

Procedura: artykuł 184 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (powoływanie komisji specjalnych)

Przyjęty tekst (dostępne wkrótce, należy wybrać datę 14/03/2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Projekt mandatu dla specjalnej komisji
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2012-0151+0+DOC+XML+V0//PL

Sylwetka sprawozdawcy: Sonia Alfano (ALDE, IT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/97086/Sonia_ALFANO.html

Artykuł 184 regulaminu Parlamentu Europejskiego (powoływanie komisji specjalnych)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20120110+RULE-184+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES

Notatka prasowa na temat głosowania na sesji plenarnej w sprawie zorganizowanej przestępczości
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20111025IPR30226/html/Blocking-mafia-access-to-legal-economy

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej (2010/2309 (INI))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0459+0+DOC+XML+V0//PL

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco