2012.03.25

Jako światowy lider w spożyciu czekolady, Unia Europejska powinna pilnować, aby dzieci nie były wyzyskiwane jako przymusowa siła robocza przy zbieraniu ziaren kakaowca. W rezolucji przyjętej w środę, Parlament wyraził zgodę na odnowienie międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao, ale wykorzystał również okazję do zwrócenia uwagi na problem przymusowej pracy dzieci przy uprawie kakaowców.

Posłowie wezwali wszystkich zaangażowanych w proces produkcyjny kakao, w tym plantatorów, rządy państw, handlowców, producentów oraz konsumentów, aby włączyli się do walki o to, aby praca dzieci i handel nimi nie miały miejsca przy produkcji tego surowca.

Sledzenie procesu produkcji i dostaw

Posłowie uważają, że należy posiąść większą wiedzę i zgromadzić dane statystyczne na temat pracy dzieci i handlu nieletnimi w Afryce Zachodniej. Należy odróżnić sytuację, kiedy dzieci pomagają swojej rodzinie przy pracy na polu, dlatego nie wszystkie zjawiska związane z ich pracą można klasyfikować w kategorii przestępstwa. Niemniej jednak dane pochodzące z Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej wskazują, że dzieci pracujące na polach kakaowców są narażone na działanie pestycydów i przynajmniej część z nich może być ofiarami handlu żywym towarem.

Parlamentarzyści chcą stworzenia mechanizmu umożliwiającego śledzenie produkcji i dostaw, który umożliwi wykrywanie, czy do produkcji kakao wykorzystywano nielegalną pracę dzieci. Partnerzy sygnujący międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao powinni zaangażować się w powstanie tego mechanizmu lub zlecić niezależny audyt procesu produkcji kakao.

Nowe porozumienie w sprawie kakao

Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao to główny dokument regulujący stosunki prawne  pomiędzy eksporterami i importerami kakao. W odnowionej wersji popartej przez Parlament, znalazły się zapisy dotyczące gromadzenia danych, sporządzania analiz, a także rozpowszechniania statystyk i opracowań unijnych. Choć nowe porozumienie ma na celu podniesienie stopnia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, to jednak nie odnosi się ono otwarcie do problemu nielegalnej pracy dzieci.

Kilka faktów na temat kakao i pracy dzieci

Unia Europejska przetwarza i konsumuje 40% światowych zasobów kakao. Uprawianie pól kakaowców to działalność charakteryzująca się dużymi nakładami pracy ludzkiej. Ponad 90% zasobów to uprawy na 5,5 milionach małych plantacji. Przy zbiorach pracuje 14 milionów robotników, dla których jest to jedyne źródło utrzymania, Światowa Organizacja Pracy szacuje, że ponad 215 milionów dzieci jest wykorzystywanych do pracy przymusowej.

W przeszłości Parlament Europejski wzywał do wprowadzenia zakazu przymusowej pracy dzieci i specjalnego etykietowania produktów, które nie były wytworzone z wykorzystaniem pracy dzieci. W grudniu 2011 Parlament cofnął swoją zgodę na podpisanie protokołu tekstylnego w ramach umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Uzbekistanem właśnie dlatego, że znaleziono dowody wykorzystywania nielegalnej pracy dzieci na tamtejszych plantacjach bawełny.

Polska na międzynarodowym rynku kakao 

Polska zajmuje dość znaczące miejsce w światowym sektorze produkcji czekolady i wyrobów zawierających kakao. Nasz kraj zajmował piąte miejsce wśród krajów członkowskich UE pod względem wielkości eksportu czekolady. Wyprzedziły nas tylko Niemcy, Holandia, Belgia i Włochy.

Procedura: zgody (dot. porozumienia międzynarodowego), rezolucja nielegislacyjna (dot. pracy dzieci)

Przyjęte teksty rezolucji i uchwał (dostępne 15/03/2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Sylwetka sprawozdawcy: Vital Moreira  (S&D, PT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96930/Vital_Moreira.html

Obserwator legislacyjny - porozumienie w sprawie kakao
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0343(NLE)&lg=en

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco