2012.04.18

UE powinna mieć możliwość monitorowania wywozu produktów i usług służących cenzurowaniu internetu przez reżimy autorytarne, stwierdza Parlament Europejski w swoim rocznym sprawozdaniu w sprawie przestrzegania praw człowieka. Parlament domaga się zwiększenia odpowiedzialności przedsiębiorstw UE, które eksportują urządzenia lub usługi umożliwiające cenzurowanie lub blokowanie stron internetowych.

Arabska wiosna ludów i media społecznościowe

Rezolucja wzywa do lepszego monitorowania wykorzystywania internetu oraz nowych technologii przez reżimy autokratyczne, które dążą do ich ograniczenia. Parlament zachęca Komisję Europejską do przedłożenia najpóźniej w 2013 roku wniosków legislacyjnych, w tym dotyczących zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności przedsiębiorstw UE, w celu poprawy monitorowania wywozu produktów i usług służących cenzurowaniu lub blokowaniu stron internetowych. Ponadto rezolucja wzywa do wspierania i szerszego promowania wolności mediów oraz do ochrony niezależnych dziennikarzy i blogerów.

Przewóz i nielegalne przetrzymywanie więźniów

"Kilka państw członkowskich nie uwzględniło w pełni i otwarcie swojego współudziału w łamaniu praw człowieka na świecie w kontekście amerykańskiego programu wydawania i tajnego przetrzymywania więźniów oraz w związanym z realizacją tego programu łamaniu praw człowieka na szczeblu krajowym", czytamy w rezolucji. Parlament uważa, że taka sytuacja stanowi znaczną i poważną przeszkodę w promowaniu przez UE praw człowieka na świecie i w powoływaniu się przez nią na autorytet moralny. Posłowie wezwali instytucje UE do utrzymania nacisku na państwa członkowskie, aby te prowadziły kompleksowe i otwarte dochodzenia.

Polityka UE wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego

Parlament zachęca UE i jej państwa członkowskie do przyjęcia wewnętrznych wytycznych określających sposób postępowania w kontaktach Trybunałem i z osobami poszukiwanymi przez MTK. Posłowie wzywają wszystkie państwa członkowskie (w szczególności Cypr, Czechy, Luksemburg, Portugalię, Węgry i Włochy) do wprowadzenia w życie przepisów krajowych dotyczących współpracy z Trybunałem oraz do zawarcia z nim porozumień ramowych służących ułatwieniu współpracy.

Prawa dzieci

Parlament nakłania Radę i Komisję Europejską do wzmożenia wysiłków mających na celu powszechną ratyfikację Konwencji o prawach dziecka oraz promowanie jej skutecznego wdrażania. Wezwano również wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych, kierującą Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, do włączenia do unijnych sprawozdań rocznych na temat praw człowieka rozdziału dotyczącego praw dziecka.

Przedstawiciel UE do spraw praw człowieka

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął zapowiedź powołania specjalnego przedstawiciela UE do spraw praw człowieka, w odpowiedzi na wielokrotne apele deputowanych.

 

  • Źródło : Parlament Europejski
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco