2012.06.05

W czwartek, Parlament Europejski zagłosował, zatwierdzając ostateczny rozmiar i wydatki priorytetowe budżetu UE na rok 2012, zgodnie z ustaleniami zaakceptowanymi przez parlamentarnych negocjatorów oraz państwa członkowskie 18 listopada.

Priorytety Parlamentu Europejskiego zatwierdzone

W swoich propozycjach PE położył nacisk na wzrost, innowacyjność, zatrudnienie, kontrole granic, zarządzanie migracją, oraz wspomaganie przemian demokratycznych w krajach arabskich. Wszystkie te propozycje zostały uwzględnione przez państwa członkowskie w finalnym dokumencie.

Ograniczony wzrost środków na płatności

Wzrost środków na płatności będzie ograniczony (1, 86 %), zgodnie z decyzją państw członkowskich. Komisja, Rada i Parlament uzgodniły przygotowanie w przyszłym roku podsumowania, żeby sprawdzić jak realistyczny jest uchwalony właśnie budżet i czy konieczne będą poprawki. Państwa członkowskie podpisały deklarację w tej sprawie.

Całkowity budżet na przyszły rok wyniesie 129, 1 miliardów euro (wzrost o 1, 86 %) w płatnościach i 147, 2 miliardy euro (+ 3, 8 %) w zobowiązaniach. Budżet 2012 został przyjęty na posiedzeniu plenarnym 453 głosami za, 124 głosami przeciw, przy 26 wstrzymujących się od głosu.

Przewodniczący delegacji parlamentarnej podczas procedury koncyliacyjnej, Alan Lamassoure (EPP, FR), oświadczył: ” W czasach kryzysu zdołaliśmy zredukować koszty operacyjne, zachowując wydatki na konkurencyjność i wzrost”, krytykował jednak zaabsorbowanie Rady poziomem płatności, bez brania pod uwagę zobowiązań. „Musimy ponownie je połączyć, aby uniknąć corocznego dyskutowania cięć”. Poseł Lamassoure uważa, ze jedynym wyjściem byłoby zredukowanie wkładu państw członkowskich do budżetu i zastąpienie go zasobami własnymi. „Nie będzie przyszłych ram finansowych bez politycznej zgody na nowy rodzaj zasobów własnych UE”.

Francesca Balzani (S&D, IT), posłanka sprawozdawca dla niemal całego dokumentu budżetowego, choć zadowolona z przyjęcia parlamentarnych priorytetów przez państwa członkowskie, ostrzegła, że uzgodnione poziomy środków na płatności mogą się okazać niewystarczające do zapłacenia przyszłorocznych rachunków.

José Manuel Fernandes (EPP, PT), poseł odpowiedzialny za budżety administracyjne, stwierdził, że stanowiąc tylko 6 % ogólnego budżetu, są one w równowadze pomiędzy koniecznością oszczędzania a realnymi potrzebami. Podkreślił także, ze budżety administracyjne wszystkich instytucji wzrosną o około 1 %, co faktycznie jest spadkiem.

Komisarz do spraw budżetu Janusz Lewandowski, był zadowolony z wyniku negocjacji i samoograniczenia się instytucji podczas decydowania własnych budżetów. On także ostrzegał, ze uzgodniony poziom płatności może okazać się zbyt niski. „Musimy zastanowić się nad naszą procedurą budżetową, zwłaszcza w końcowym okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych. Na razie wierzę w przyszły efekt deklaracji podpisanej wspólnie przez kraje członkowskie”.

Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER)

Umowa budżetowa zawiera również dodatkowe 100 milionów na sfinansowanie badan nad fuzją termojądrową (ITER) na południu Francji.
Znacznie wyższa kwota potrzebna będzie na pokrycie wszystkich dodatkowych kosztów badań w przyszłości, w związku z tym odbędą się dalsze rozmowy w Komisji Budżetowej i z państwami członkowskimi podczas spotkań trójstronnych.

Poprawka do budżetu na rok 2011

Parlament przyjął także ugodę w sprawie dodatkowych potrzeb finansowych na rok 2011, ze względu na zawieszenie przez Komisje wypłat na badania i projekty społeczne. Niezależnie od przesunięć pomiędzy liniami budżetowymi, dodatkowe 200 milionów euro zostanie włączone do budżetu, aby płatności zostały wznowione.
Kolejny projekt poprawki budżetowej na rok 2011, dla pokrycia finansowych potrzeb Funduszu Solidarności UE, będzie głosowany w przyszłym tygodniu przez Komisję Budżetową. Środki pomocowe z funduszu wyniosą w sumie 38 milionów euro, dla Hiszpanii i Włoch, na straty związane z trzęsieniem ziemi w Lorce oraz powodzią w regionie Veneto.

Głosowanie: Czwartek, 1 grudnia Procedura: Budżet

  • Źródło : Parlament Europejski
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco