2013.11.20
Strasburg, 20.11.2013.
Strasburg, 20.11.2013.

Spółki notowane na giełdzie w UE, powinny wdrożyć przejrzyste procedury rekrutacji, aby do 2020, przynajmniej 40% z dyrektorów niewykonawczych stanowiły kobiety, zgodnie z projektem dyrektywy, przegłosowanym przez Parlament w środę. Posłowie proponują, aby firmy, którym nie udało się wprowadzić powyższych zaleceń poniosły karę. W 2013, jedynie 17,6% niewykonawczych członków rad nadzorczych stanowiły kobiety.

 

"Przyjęliśmy konsekwentną rezolucję i wysłaliśmy jasną informację Radzie, a także zainteresowanym stronom i firmom w UE", powiedziała Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP, EL), współodpowiedzialna za sprawozdanie. "Konieczny jest rozwój notowanych spółek, który dokonuje się także przez włączanie w proces decyzyjny wykwalifikowanych kobiet, spółki stają się bardziej konkurencyjne, respektując przy tym wartości UE związane z równością", dodała.

"Ta rezolucja wyjaśnia i poprawia jakość procedury rekrutacyjnej dla dyrektorów niewykonawczych w radach nadzorczych. Parlament zrobił, co do niego należało, następny ruch należy do Rady, mamy nadzieje, że razem, również z Komisją, zakończymy pracę nad dyrektywą przed wyborami europejskimi, aby skrócić drogę do uzyskania równości płci w firmach europejskich. To pokaże naszym obywatelom, że walczymy o zakończenie dyskryminacji oraz równe możliwości dla wszystkich na rynku pracy ", powiedziała Evelyn Regner (S&D, AT), współodpowiedzialna za sprawozdanie.

Przejrzysta i zgodna z zasadami równości płci procedura rekrutacyjna

Posłowie wezwali państwa członkowskie, aby upewniły się, że spółki notowane na giełdzie podjęły skuteczne i wiążące kroki, w celu zagwarantowania równego dostępu, do niewykonawczych stanowisk w radach nadzorczych kobietom i mężczyznom oraz zapewnienia, że do 2020 roku, co najmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych zajmowanych będzie przez kobiety. Spółki publiczne będą musiały osiągnąć ten cel już w 2018 roku.

W sytuacji, kiedy kandydaci mają takie same kwalifikacje, pierwszeństwo powinno zostać przyznane członkowi płci, która jest niedoreprezentowana. Posłowie podkreślają, że kwalifikacje i umiejętności powinny być podstawowym kryterium.

Zasięg

Zasady dotyczące zatrudnienia nie dotyczyłyby małych i średnich przedsiębiorstw, czyli takich, które zatrudniają poniżej 250 osób. Posłowie zachęcają jednak państwa członkowskie do wspierania małych firm i motywowania ich do poprawy równowagi płci w ich radach nadzorczych.

Kary

Firmy, które nie dostosują się do zasad będą miały obowiązek wyjaśnić, dlaczego oraz powiadomić kompetentne władze krajowe, o działaniach, jakie zamierzają podjąć, w celu osiągnięcia wymaganego celu w przyszłości.

Kary takie jak grzywna, będą wymierzane, w przypadku niezastosowania przejrzystej procedury rekrutacyjnej, a nie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego celu, podkreślili posłowie. Jako jedną z możliwych kar zaproponowali oni wykluczenie z procedury przetargów publicznych. Kary powinny być jasno określone a nie orientacyjne, jak proponuje Komisja Europejska

Kolejne kroki

Parlament przyjął wniosek 459 głosami za, przy 148 głosach przeciw oraz 81 wstrzymujących się. Zasady zaczną obowiązywać po przyjęciu ich przez Radę Unii Europejskiej.

Linki:

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (20.11.2013)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Nagranie debaty (19.11.2013)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Nagranie konferencji prasowej (20.11.2013)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule

Informacja prasowa po głosowaniu komisji
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?

Sylwetka sprawozdawcy: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP, EL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/4482/RODI_KRATSA-TSAGAROPOULOU_home.html

Sylwetka sprawozdawcy: Evelyn Regner (S&D, AT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96998/EVELYN_REGNER_home.html

Ścieżka legislacyjna
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en

Infografika:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/...

Video: 
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=8cb461d6-ec61-4565-b710-a10a0127290e

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco