2019.02.14
  • Pierwszy unijny system monitoringu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Dotyczy inwestycji czynionych przez nietransparentne firmy państwowe powiązane z rządami, aktywne w sektorach i technologiach o znaczeniu strategicznym, mających wpływ na programy i projekty UE
  • Współpraca i wymiany informacji na temat BIZ miedzy państwami Unii
  • Możliwe opiniowanie BIZ przez Komisję

Parlament poparł w czwartek utworzenie pierwszego na szczeblu UE narzędzia kontroli bezpieczeństwa bezpośrednich inwestycji zagranicznych w strategicznych sektorach.

Unia Europejska pozostaje otwarta na bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Niektóre jednak wymagają głębszej analizy, bo dotyczą sektorów o znaczeniu strategicznym, w których strategiczne interesy UE wymagają szczególnej ochrony. Nowe przepisy dotyczące sposobu kontroli, wstępnie uzgodnione przez negocjatorów Parlamentu i Rady, zostały zatwierdzone 500 głosami za, przy 49 przeciw i 56 wstrzymujących się.

Ochrona sektorów strategicznych

Nowe rozporządzenie chroni infrastrukturę krytyczną, taką jak energia, transport, łączność, dane, przestrzeń kosmiczna i finanse, a także technologie, w tym półprzewodniki, sztuczną inteligencję i robotykę. Negocjatorzy Parlamentu dodali do listy sektory takie jak zaopatrzenie w wodę, zdrowie, obrona, media, biotechnologia i bezpieczeństwo żywności.

Lepsza współpraca, większa wzajemna presja

Wzmocniony mechanizm współpracy obejmuje wymianę informacji między państwami członkowskimi UE i możliwość zgłaszania przez nie uwag na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych w innych państwach. Komisja Europejska może zwrócić się do kraju, w którym planowana jest inwestycja, o informacje i wydać opinię, ale ostateczna decyzja pozostaje w gestii danego kraju.

Cytat

"Europa, która zapewnia bezpieczeństwo, stała się rzeczywistością. Mechanizm ten jest konkretnym krokiem w walce z zagrożeniami dla naszego przemysłu, technologii i interesów strategicznych. Udało nam się szybko ustanowić ten mechanizm, pomimo wrażliwości tematu, pewnej powściągliwości i bezprecedensowej presji. . Europa przejmuje kontrolę nad swoim losem, pozostając jednocześnie otwarta na inwestycje zagraniczne", powiedział Franck Proust (PPE, Francja), poseł sprawozdawca.

Dalsze kroki

Oczekuje się, że Rada formalnie zatwierdzi porozumienie w dniu 5 marca. Rozporządzenie wejdzie w życie 18 miesięcy po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Kontekst

Obecnie tylko 14 krajów UE (Austria, Dania, Niemcy, Finlandia, Francja, Łotwa, Litwa, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania) posiada mechanizmy kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które znacznie różnią się pod względem zakresu i konstrukcji. Skutki bezpośrednich inwestycji zagranicznych wykraczają poza granice państw członkowskich. Powinny one być monitorowane na całym terytorium UE.

W ciągu ostatnich 20 lat struktura i pochodzenie BIZ w UE zmieniły się drastycznie. Najwięcej pochodziło z gospodarek wschodzących. Inwestycje z Chin wzrosły sześciokrotnie, z Brazylii dziesięciokrotnie, a inwestycje z Rosji wzrosły ponad dwukrotnie, ostatnio koncentrując się na sektorach zaawansowanych technologii i często poprzez przedsiębiorstwa będące własnością państwa lub powiązane z rządami.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco