2019.02.13

Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli dziś projekt rozporządzenia, które ustanawia wspólne przepisy i zasady zarządzania dla ośmiu funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wizami.  Zmiany  dotyczą nowego okresu finansowania w latach 2021-2027. W analogii do obecnego okresu programowania na lata 2014-2020, Parlament opowiedział się za włączeniem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Parlament chce, aby nowa polityka spójności dysponowała budżetem w wysokości 378 miliardów euro (według cen z 2018 r.), co zwiększa kwotę zaproponowana przez Komisję o blisko 50 miliardów euro. Fundusze przeznaczone będą na inwestycje we wszystkich unijnych regionach, podzielonych na trzy kategorie: mniej rozwinięte, przejściowe i bardziej rozwinięte. Tak jak do tej pory, PKB pozostanie głównym kryterium decydującym o alokacji funduszy, jednak dodatkowo brane będą też pod uwagę również takie czynniki jak bezrobocie wśród młodzieży, niski poziom edukacji, wyzwania dotyczące zmian klimatycznych oraz integracja migrantów. Rozporządzenie przewiduje również przegląd śródokresowy, aby umożliwić ewentualne transfery pomiędzy programami w dwóch ostatnich latach finansowania.  

„Cieszę się, że udało się nam wprowadzić kwestie, o które w komisji rozwoju regionalnego walczyliśmy od długiego już czasu, takie jak zwiększenie elastyczności reprogramowania w razie zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych czy też ograniczenie niepotrzebnych obciążeń dla beneficjentów i podmiotów zarządzających. Wierzę, że w nowym okresie finansowania korzystanie ze środków unijnych będzie dzięki temu mniej zbiurokratyzowane oraz po prostu łatwiejsze” - powiedział Krzysztof Hetman

„Polityka spójności jest jednym z głównych priorytetów, który konsekwentnie wspieram podczas negocjacji przyszłego wieloletniego budżetu UE, jako stały sprawozdawca Parlamentu ds. wieloletnich ram finansowych. Utrzymanie polityki spójności w UE-27 na poziomie obecnego budżetu jest bardzo silnym sygnałem, że Parlament Europejski traktuje politykę spójności jako jedną z najważniejszych europejskich polityk. Bardzo się cieszę, że Parlament potwierdził w dzisiejszym głosowaniu moją propozycję kształtu polityki spójności oraz kategorycznie sprzeciwił się zaproponowanym przez Komisję Europejską cięciom w tym obszarze ” - podkreślił Jan Olbrycht.

Ostateczny kształt rozporządzenia poznamy za kilka miesięcy, gdy zakończą się negocjacje międzyinstytucjonalne z Radą.

 
  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco