2012.07.03

Unia Europejska musi dołożyć większych starań na rzecz rozwoju stref wolnego handlu z sąsiadami ze Wschodu, aby pomóc im umacniać demokrację i nie dopuszczać do konfliktów w tym regionie. W rezolucji przyjętej we wtorek posłowie zawarli konkretne zalecenia dla każdego z sześciu krajów objętych partnerstwem - Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Unia Europejska jest obecnie głównym odbiorcą eksportu większości krajów ze Wschodu, jednak posłów niepokoi wzrastające ekonomiczne znaczenie Chin w tym regionie. Kolejnym zagrożeniem może okazać się rola Rosji, która ma narzędzia ku temu, aby osłabiać pozycję negocjacyjną UE, choćby poprzez oferowanie niższych cen gazu. Parlament wzywa swoich wschodnich partnerów do wprowadzenia ustawodawstwa zgodnego z prawem Unii Europejskiej, co mogłoby stać się podstawą do rozwoju wolnego handlu.

Armenia

Posłowie źle oceniają zbyt silne przenikanie świata biznesu i polityki, mało przejrzysty system podatkowy oraz bardzo słabą ochronę inwestorów w Armenii. Niepokoi ich także spór z Azerbejdżanem o Górski Karabach oraz podkreślają, że konflikt z Turcją dodatkowo pogłębia izolację ekonomiczną Armenii. Zdaniem posłów otwarcie na wymianę handlową zmniejszy zależność tego kraju od Rosji.

Azerbejdżan

Posłowie wzywają Azerbejdżan do większej dywersyfikacji swojej gospodarki. Obecnie połowę PKB tego kraju stanowią dochody ze sprzedaży ropy naftowej, co zwiększa podatność kraju na wahania cen tego surowca.

Białoruś

Rezolucja wyraźnie stwierdza, że zarówno model gospodarczy jak i standardy polityczne oddalają Białoruś od Unii Europejskiej. 80% przedsiębiorstw pozostaje w posiadaniu państwa, a 20% Białorusinów żyje poniżej granicy ubóstwa. Posłowie zwracają uwagę na znaczenie strategicznej pozycji Białorusi jako kraju tranzytowego dla przesyłu energii.

Gruzja

Choć rząd stara się poprawić ochronę praw własności intelektualnej, to jednak Gruzja pozostaje krajem o najwyższym odsetku pirackiego oprogramowania. Parlament Europejski wzywa rząd Gruzji do przyjęcia ustaw służących egzekwowaniu praw własności intelektualnej.

Mołdawia

Gospodarka Mołdawii jest nadal niestabilna, ale radykalne reformy przyczyniły się do jej zauważalnego wzrostu. Rolnictwo stanowi główne źródło eksportu Mołdawii, a zatem stoi w obliczu ostrej konkurencji i surowych wymogów na rynku UE.

Ukraina

Posłów niepokoją niekorzystne oznaki klimatu biznesowego i inwestycyjnego Ukrainy i istniejące bariery handlowe utrudniające dostęp do tego rynku. Wzywają Ukrainę do odpowiedniego dostosowania prawa krajowego w celu ułatwienia swobodnego i nieprzerwanego przesyłu gazu do państw członkowskich UE.

***

Negocjacje dotyczące porozumienia w sprawie wolnego handlu z Ukrainą zostały ukończone w październiku 2011 roku. Umowa  wejdzie w życie po ratyfikacji Układu Stowarzyszeniowego UE z Ukrainą. Pierwsza runda negocjacji z Armenią, Gruzją i Mołdawią miała miejsce wiosną 2012 roku. Negocjacje z Azerbejdżanem i Białorusią zostały zawieszone z powodu braku postępów.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

Przyjęty tekst (03.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Zapis wideo z debaty (02.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Sylwetka sprawozdawcy: Miloslav Ransdorf (GUE/NGL, CZ)
http://www.europarl.europa....

Obserwator legislacyjny
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2306(INI)&l=en

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco